آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

در ادامه مروری خواهیم داشت بر جزییات آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسط اول و تمام تبصره ها و شرایط قبولی را توضیح خواهیم داد .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

مواردی از آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول در مورد استفاده از تبصره

ماده 14: دانش آموزي در خرداد ماه قبول شناخته مي شود كه داراي شرايط زير باشد :

 • الف – معدل كل وي كمتر از ده نباشد .
 • ب – نمره امتحاني نوبت دوم او در هيچ يك از مواد درسي بدون ضريب كمتر از ده نباشد.
 • ج – نمرات ساليانه وي در هيچ يك از مواد درسي كمتر از 03 نباشد.
 • تبصره 1- نمره ساليانه هردرس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.
 • تبصره 2- معدل كل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات ساليانه همه دروس (به جز نمره انضباط) تقسيم بر سه برابر تعداد مواد درسي آن پايه .

ماده 18: دانش آموزي كه معدل كل وي در خرداد يا شهريورماه حداقل ده باشد ولي در يك درس نمره كمتر از ده و يا معدل كل وي حداقل دوازده 12 باشد ولي در دو درس نمره كمتر از ده كسب كند، قبول شناخته مي شود.

 • تبصره 1- استفاده دانش آموز از مفاد اين ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده 41 بلامانع است .
 • تبصره 2- دانش آموز نمي تواند در يك دوره تحصيلي در هر درس دو سال متوالي از مفاد اين ماده در هر درس استفاده كند.
 • تبصره 3- استفاده از مفاد اين ماده در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي و معرفي نامه ثبت نام درج مي شود.

شرایط قبولی در درس های پایه اول

ماده 74: پس از برگزاري امتحانات پاياني نوبت دوم (خرداد ماه) دانش آموزي قبول شناخته مي شود كه شرايط زير را دارا باشد :

 • الف – نمره سالانه وي در هر ماده درسي كمتر از 10 نباشد.
 • ب – براساس آئين نامه هدايت تحصيلي شرايط ورود به يكي از شاخه ها يا رشته هاي تحصيلي دوره متوسّطه را احراز كند.

ماده 75: دانش آموزي كه نصاب قبولي را در درسي احراز نكند بايد در امتحانات شهريور ماه شركت كند و در صورتي قبول پايه اوّل شناخته مي شود كه در هر يك از آن درسها نصاب قبولي را كسب و شرايط هدايت تحصيلي براي ورود به يك رشته يا شاخه را احراز كند.

 • تبصره 1 – چنانچه پس از امتحانات شهريورماه دانش آموزي حدّاكثر در دو ماده درسي نمره 7 تا 10 داشته باشد بشرط احراز شرايط هدايت تحصيلي به يكي از شاخه ها يا رشته ها، قبول شناخته مي شود و درصورتي كه معدّل درسهاي پايه اوّل وي حدّاقلّ 10 باشد و در يكي از مواد درسي مذكور نمره كمتر از 7 داشته باشد نيز با رعايت ساير شرايط قبول شناخته مي شود.
 • تبصره 2 – چنانچه در امتحانات شهريورماه معدّل درسهاي پايه اوّل دانش آموزي حدّاقلّ 12 باشد با داشتن نمره بين 7 تا 10 در حدّاكثر دو ماده درسي و نمره كمتر از 10 در يك ماده درسي بشرط احراز شرايط هدايت تحصيلي براي ورود به يك شاخه يا رشته قبول شناخته مي شود.

ماده 76: چنانچه دانش آموزي در پايان امتحانات شهريور ماه شرايط مندرج در ماده 75 و تبصره هاي ذيل آن را كسب نكند مردود شناخته مي شود و بايد پايه اوّل را در واحدهاي آموزشي روزانه تكرار كند و يا در صورت تمايل مي تواند در واحدهاي آموزشي بزرگسالان ادامه تحصيل دهد.

 • تبصره 1 – دانش آموزي كه براي دومين بار در پايه اوّل مردود مي شود حق ثبت نام و ادامه تحصيل در پايه اوّل واحدهاي آموزشي روزانه را ندارد، و مي تواند در واحدهاي آموزش بزرگسالان و يا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهد.
 • تبصره 2 – دانش آموز مردود شده پايه اوّل متوسّطه، درصورت انتقال به واحدهاي آموزشي بزرگسالان و يا تحصيل به صورت داوطلب آزاد، درسهايي را كه نمره قبولي كسب كرده است از وي پذيرفته مي شود.
 • تبصره 3 – دانش آموزي كه به واحدهاي آموزشي بزرگسالان منتقل مي شوددر صورت تمايل و احرازشرايط لازم،برابر آئين نامه آموزشي دوره متوسّطه بزرگسالان مي تواند مجدداً به مدارس روزانه انتقال يابد.
 • تبصره 4 – دانش آموز استثنايي كه براي سومين بار در پايه اول مردود مي شود حق ثبت نام و ادامه تحصيل در واحدهاي آموزشي روزانه را ندارد و مي تواند با رعايت ساير مقررات در واحدهاي آموزشي بزرگسالان و يا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصيل دهد.

آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

شرایط قبولی در درس های پایه دوم

ماده 77: پس از برگزاري امتحانات پاياني نوبت دوم، دانش آموزي در هر يك ازدرسها قبول شناخته مي شود كه نمره سالانه وي در هر درس كمتر از نصاب قبولي آن درس نباشد.

ماده 78: دانش آموزي كه پس از امتحانات نوبت دوم شرايط قبولي را در درس يا درس ها احراز نكند مي تواند در امتحانات همان درس يادرسهادرشهريورماه شركت كند و در صورتي قبول شناخته مي شود كه نمره هريك از درسهاي وي در شهريور ماه كمتر از نصاب قبولي نباشد.

 • تبصره -در شاخه كاردانش چنانچه دانش آموزي پس از امتحان پاياني در دو بخش نظري و عملي استاندارد مهارت و يا يكي از بخشهاي آن نصاب قبولي را كسب نكند لازم است در امتحان مجدد بخش يا بخشهايي كه نمره قبولي كسب نكرده است، تا پايان شهريور ماه همان سال شركت كند و در صورتي قبول شناخته مي شود كه نمره هر دو بخش استاندارد مهارت كمتر از نصاب تعيين شده نباشد.

شرایط قبولی در درس های غیر نهایی پایه سوم

ماده 79: پس از برگزاري امتحانات پاياني نوبت دوم، دانش آموزي در هر يك از درسهاي غير نهايي قبول شناخته مي شود كه نمره سالانه وي در هر درس كمتر از نصاب قبولي آن درس نباشد.

ماده 80: دانش آموزي كه پس از امتحانات نوبت دوم شرايط قبولي را در درس يادرسهايي احراز نكند و يا درسهايي از سالهاي قبل وي باقيمانده باشد مي تواند در امتحانات همان درس يا درسها در دوره تابستاني و يا دي ماه شركت كند و در صورتي قبول شناخته مي شود كه نمره هر يك از درسهاي وي كمتر از نصاب قبولي نشود.

 • تبصره -در شاخه كاردانش چنانچه دانش آموزي پس از امتحان پاياني در دو بخش نظري و عملي استاندارد مهارت (درسهاي مهارتي) و يا يكي از بخشهاي آن نصاب قبولي را كسب نكند لازم است در امتحان مجدد بخش يا بخشهايي كه نمره قبولي كسب نكرده است در دوره تابستاني، يا ديماه شركت كند و در صورتي در آن استاندارد قبول شناخته مي شود و گواهي نامه استاندارد مهارت، براي او صادر مي شود كه نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، كمتر از نصاب تعيين شده نباشد.

شرایط قبولی در درس های امتحانات نهایی پایه سوم

ماده 81: پس از برگزاري امتحانات نهايي،دانش آموزي در هر يك از درسها قبول شناخته مي شود که :

 • الف- نمره امتحان نهايي 4 وي در هر درس بدون ضريب كمتر از 7 نباشد.
 • ب- نمره سالانه يا دوره تابستاني وي در هر درس كمتر از نصاب قبولي (مندرج در ماده 57) نباشد.
 • تبصره 1-در مورد دروس غير حضوري كسب نمره نصاب قبولي (مندرج در ماده 57) در امتحان نهايي ملاك عمل خواهد بود.
 • تبصره 2 -آن دسته از درس هاي فني و حرفه اي كه نصاب قبولي آنها 12 است از شمول مفاد بند الف مستثني بوده و دانش آموز بايد در امتحان نهايي نصاب قبولي را كسب كند.

ماده 82: در پايان دوره متوسّطه براي هر يك از فارغ التّحصيلان براساس نمرات درسهايي كه امتحان نهايي داده اند معدّل كتبي نهايي محاسبه و در مدارك تحصيلي آنان ثبت مي شود. براي محاسبه معدّل كتبي نهايي تعداد واحدهاي هر يك از درسهاي نهايي در نمره پذيرفته شده امتحان نهايي درس مربوط ضرب مي شود و مجموع حاصل ضربهاي بدست آمده بر تعداد كلّ واحدهاي درسهاي نهايي تقسيم مي شود.

در صورتی که مایلید از مشاوره تحصیلی بهره مند شوید یا در خصوص آیین نامه و مصوبات تمام مقاطع تحصیلی سوالاتی دارید ٬هم اکنون تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 2 نظر:
 1. باسلام میخواستم بپرسم که اگر معلم از مدرسه منتقل شود چه کسی امتحان شهریور را برگزار میکند و ملاک نمره مستمر چیست؟

  1. لیست مربوط به نمرات هم منتقل میشود و مربی جایگزین قرار میگیرد

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1403/3/27

دوشنبه

1403/3/28

سه شنبه

1403/3/29

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید