آخرین رتبه و حداقل درصد دروس جهت قبولی در رشته پزشکی

آزمون لیسانس به پزشکی

چنانچه مایلید از آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه های مختلف آگاهی یابید و با حداقل درصد دروس مختلف آن یا شهریه های رشته پزشکی آشنا شوید در ادامه مطلب با ما همراه باشید 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۸ در منطقه ۱

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ ۹۶  در منطقه ۱
ادبیات فارسی ۵۲% ۵۱% ۵۸% ۵۱% ۴۰%
عربی ۵۲% ۴۸% ۶۳% ۱۹% ۶۸%
دین و زندگی ۵۲% ۶۸% ۶۲% ۷۲% ۷۴%
زبان انگلیسی ۴۶% ۳۲% ۵۹% ۵۲% ۱۰۰%
زمین شناسی ۲% ۰% ۲-% ۰% ۰%
ریاضی ۲۶% ۳۶% ۳۰% ۴۲% ۳۲%
زیست شناسی ۶۶% ۵۰% ۶۲% ۵۸% ۵۴%
فیزیک ۳۵% ۴۳% ۳۹% ۵۶% ۴۹%
شیمی ۳۸% ۵۵% ۴۰% ۴۱% ۳۹%
رتبه در منطقه ۱ ۲۸۶۰ ۲۸۴۱ ۲۸۰۶ ۲۷۹۲ ۲۷۸۶
رتبه کشوری ۹۰۹۹ ۹۰۴۲ ۸۹۱۰ ۸۹۰۵ ۸۸۴۶
شهر محل سکونت مشهد اصفهان مشهد تهران شاهین شهر
رشته محل قبولی

 پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان –  نیمسال اول

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان –  نیمسال اول

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی بندرعباس

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی بندرعباس

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۸ در منطقه ۲

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ ۹۸ در منطقه ۲
ادبیات فارسی ۷۴% ۷۰% ۴۴%         ۶۴ % ۵۶%
عربی ۵۵% ۶۷% ۲۰% ۷۲% ۴۸%
دین و زندگی ۸۲% ۸۰% ۷۵% ۶۰% ۷۲%
زبان انگلیسی ۵۹% ۲۶% ۸۰% ۵۴% ۵۹%
زمین شناسی ۰% ۰% ۲-% ۰% ۰%
ریاضی ۳۹% ۳۷% ۱۷% ۳۳% ۵۶%
زیست شناسی ۵۵% ۲۹% ۶۸% ۵۶% ۵۲%
فیزیک ۲۷% ۵۲% ۶۲% ۴۲% ۴۳%
شیمی ۳۴% ۶۰% ۳۴% ۳۹% ۳۵%
رتبه در منطقه ۲ ۴۳۶۹ ۴۳۵۹ ۴۳۵۱ ۴۳۳۹ ۴۳۲۴
رتبه کشوری ۹۱۹۳ ۹۱۷۰ ۹۱۴۹ ۹۱۲۴ ۹۰۹۹
شهر محل سکونت گرگان بجنورد کاشمر بابل کرمان
رشته محل قبولی

 پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان –  نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال اول

 

حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم جهت قبولی در رشته پزشکی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۸ در منطقه ۳

حداقل درصد دروس و رتبه لازم قبولی رشته پزشکی پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور ۹۸ – ۹۸ در منطقه ۳
ادبیات فارسی ۵۶% ۵۲% ۶۳% ۶۳% ۳۴%
عربی ۶۲% ۵۵% ۶۷% ۵۹% ۵۰%
دین و زندگی ۷۶% ۶۷% ۴۶% ۶۳% ۶۲%
زبان انگلیسی ۲۴% ۱۲% ۷۴% ۷۶% ۲۶%
زمین شناسی ۲-% ۲% ۰% ۲-% ۰%
ریاضی ۱۴% ۳۲% ۳۶% ۳۶% ۳۸%
زیست شناسی ۴۸% ۴۵% ۵۰% ۴۳% ۵۴%
فیزیک ۴۳% ۳۲% ۳۵% ۳۹% ۴۸%
شیمی ۴۵% ۵۴% ۳۰% ۲۴% ۴۰%
رتبه در منطقه ۳ ۲۹۵۶ ۲۹۳۶ ۲۹۱۷ ۲۸۹۷ ۲۸۹۲
رتبه کشوری ۱۴۳۳۵ ۱۴۲۱۶ ۱۴۱۲۷ ۱۴۰۱۳ ۱۴۰۰۰
شهر محل سکونت زاهدان شاهین دژ گنبد بوکان شیراز
رشته محل قبولی

پردیس خودگردان

 ( بین الملل )

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان – نیمسال دوم

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان –  نیمسال اول

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی زاهدان –  نیمسال اول

پردیس خودگردان

( بین الملل )

علوم پزشکی بندر عباس

 

جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی

جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی قبل از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
پزشکی ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ۳/۷۵۰/۰۰۰ ۶/۲۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۷/۰۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی در نیمسال های تحصیلی بعد از آزمون جامع علوم پایه سال تحصیلی ۹۵-۹۴
رشته تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
پزشکی ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۷۰۰/۰۰۰ ۷/۶۰۰/۰۰۰
داروسازی ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۴۰۰/۰۰۰ ۷/۰۰۰/۰۰۰
دندانپزشکی ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ ۵/۵۰۰/۰۰۰ ۸/۰۰۰/۰۰۰
جدول شهریه های آموزشی ترمی واحدی تمامی رشته های مقطع کارشناسی،کارشناسی ارشد و مقطع  PhDسال تحصیلی ۹۵-۹۴
مقطع تحصیلی مبلغ شهریه ثابت آموزشی هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد نظری در هر نیمسال تحصیلی(ریال) شهریه هر واحد عملی در هر نیمسال تحصیلی(ریال)
کارشناسی ۹/۶۰۰/۰۰۰ ۴/۰۰۰/۰۰۰ ۵/۶۰۰/۰۰۰
کارشناسی ارشد ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۵۰۰/۰۰۰ ۶/۳۰۰/۰۰۰
PhD ۲۰/۷۰۰/۰۰۰

جهت نیاز به راهنمایی و مشاوره در خصوص حداقل درصد دروس یا آخرین رتبه قبولی در رشته های مورد ٬ هم اکنون می توانید تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه آخرین رتبه و حداقل درصد دروس جهت قبولی در رشته پزشکی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

آخرین رتبه و حداقل درصد دروس جهت قبولی در رشته پزشکی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه آخرین رتبه و حداقل درصد دروس جهت قبولی در رشته پزشکی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1401/9/6

دوشنبه

1401/9/7

سه شنبه

1401/9/8

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید