آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

در ادامه مروری خواهیم داشت بر جزییات آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسط اول و تمام تبصره ها و شرایط قبولی را توضیح خواهیم داد .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

مواردی از آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول در مورد استفاده از تبصره

ماده ۱۴: دانش آموزی در خرداد ماه قبول شناخته می شود که دارای شرایط زیر باشد :

 • الف – معدل کل وی کمتر از ده نباشد .
 • ب – نمره امتحانی نوبت دوم او در هیچ یک از مواد درسی بدون ضریب کمتر از ده نباشد.
 • ج – نمرات سالیانه وی در هیچ یک از مواد درسی کمتر از ۰۳ نباشد.
 • تبصره ۱- نمره سالیانه هردرس حاصل جمع نمره نوبت اول و دو برابر نمره نوبت دوم خواهد بود.
 • تبصره ۲- معدل کل دانش آموز عبارت است از مجموع نمرات سالیانه همه دروس (به جز نمره انضباط) تقسیم بر سه برابر تعداد مواد درسی آن پایه .

ماده ۱۸:  دانش آموزی که معدل کل وی در خرداد یا شهریورماه حداقل ده باشد ولی در یک درس نمره کمتر از ده و یا معدل کل وی حداقل دوازده ۱۲ باشد ولی در دو درس نمره کمتر از ده کسب کند، قبول شناخته می شود.

 • تبصره ۱- استفاده دانش آموز از مفاد این ماده در خرداد ماه به شرط احراز بند ج ماده ۴۱ بلامانع است .
 • تبصره ۲- دانش آموز نمی تواند در یک دوره تحصیلی در هر درس دو سال متوالی از مفاد این ماده در هر درس استفاده کند.
 • تبصره ۳- استفاده از مفاد این ماده در ستون ملاحظات دفتر امتحانات و کارنامه تحصیلی و معرفی نامه ثبت نام درج می شود.

شرایط قبولی در درس های پایه اول

ماده ۷۴: پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم (خرداد ماه) دانش آموزی قبول شناخته می شود که شرایط زیر را دارا باشد :

 • الف – نمره سالانه وی در هر ماده درسی کمتر از ۱۰ نباشد.
 • ب – براساس آئین نامه هدایت تحصیلی شرایط ورود به یکی از شاخه ها یا رشته های تحصیلی دوره متوسّطه را احراز کند.

ماده ۷۵: دانش آموزی که نصاب قبولی را در درسی احراز نکند باید در امتحانات شهریور ماه شرکت کند و در صورتی قبول پایه اوّل شناخته می شود که در هر یک از آن درسها نصاب قبولی را کسب و شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک رشته یا شاخه را احراز کند.

 • تبصره ۱ – چنانچه پس از امتحانات شهریورماه دانش آموزی حدّاکثر در دو ماده درسی نمره ۷ تا ۱۰ داشته باشد بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی به یکی از شاخه ها یا رشته ها، قبول شناخته می شود و درصورتی که معدّل درسهای پایه اوّل وی حدّاقلّ ۱۰ باشد و در یکی از مواد درسی مذکور نمره کمتر از ۷ داشته باشد نیز با رعایت سایر شرایط قبول شناخته می شود.
 • تبصره ۲ – چنانچه در امتحانات شهریورماه معدّل درسهای پایه اوّل دانش آموزی حدّاقلّ ۱۲ باشد با داشتن نمره بین ۷ تا ۱۰ در حدّاکثر دو ماده درسی و نمره کمتر از ۱۰ در یک ماده درسی بشرط احراز شرایط هدایت تحصیلی برای ورود به یک شاخه یا رشته قبول شناخته می شود.

ماده ۷۶: چنانچه دانش آموزی در پایان امتحانات شهریور ماه شرایط مندرج در ماده ۷۵ و تبصره های ذیل آن را کسب نکند مردود شناخته می شود و باید پایه اوّل را در واحدهای آموزشی روزانه تکرار کند و یا در صورت تمایل می تواند در واحدهای آموزشی بزرگسالان ادامه تحصیل دهد.

 • تبصره ۱ – دانش آموزی که برای دومین بار در پایه اوّل مردود می شود حق ثبت نام و ادامه تحصیل در پایه اوّل واحدهای آموزشی روزانه را ندارد، و می تواند در واحدهای آموزش بزرگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد.
 • تبصره ۲ – دانش آموز مردود شده پایه اوّل متوسّطه، درصورت انتقال به واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا تحصیل به صورت داوطلب آزاد، درسهایی را که نمره قبولی کسب کرده است از وی پذیرفته می شود.
 • تبصره ۳ – دانش آموزی که به واحدهای آموزشی بزرگسالان منتقل می شوددر صورت تمایل و احرازشرایط لازم،برابر آئین نامه آموزشی دوره متوسّطه بزرگسالان می تواند مجدداً به مدارس روزانه انتقال یابد.
 • تبصره ۴ – دانش آموز استثنایی که برای سومین بار در پایه اول مردود می شود حق ثبت نام و ادامه تحصیل در واحدهای آموزشی روزانه را ندارد و می تواند با رعایت سایر مقررات در واحدهای آموزشی بزرگسالان و یا بصورت داوطلب آزاد ادامه تحصیل دهد.

آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

شرایط قبولی در درس های پایه دوم

ماده ۷۷: پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یک ازدرسها قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

ماده ۷۸: دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یا درس ها احراز نکند می تواند در امتحانات همان درس یادرسهادرشهریورماه شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هریک از درسهای وی در شهریور ماه کمتر از نصاب قبولی نباشد.

 • تبصره -در شاخه کاردانش چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت و یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است، تا پایان شهریور ماه همان سال شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

شرایط قبولی در درس های غیر نهایی پایه سوم

ماده ۷۹: پس از برگزاری امتحانات پایانی نوبت دوم، دانش آموزی در هر یک از درسهای غیر نهایی قبول شناخته می شود که نمره سالانه وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی آن درس نباشد.

ماده ۸۰: دانش آموزی که پس از امتحانات نوبت دوم شرایط قبولی را در درس یادرسهایی احراز نکند و یا درسهایی از سالهای قبل وی باقیمانده باشد می تواند در امتحانات همان درس یا درسها در دوره تابستانی و یا دی ماه شرکت کند و در صورتی قبول شناخته می شود که نمره هر یک از درسهای وی کمتر از نصاب قبولی نشود.

 • تبصره -در شاخه کاردانش چنانچه دانش آموزی پس از امتحان پایانی در دو بخش نظری و عملی استاندارد مهارت (درسهای مهارتی) و یا یکی از بخشهای آن نصاب قبولی را کسب نکند لازم است در امتحان مجدد بخش یا بخشهایی که نمره قبولی کسب نکرده است در دوره تابستانی، یا دیماه شرکت کند و در صورتی در آن استاندارد قبول شناخته می شود و گواهی نامه استاندارد مهارت، برای او صادر می شود که نمره هر دو بخش استاندارد مهارت، کمتر از نصاب تعیین شده نباشد.

شرایط قبولی در درس های امتحانات نهایی پایه سوم

ماده ۸۱: پس از برگزاری امتحانات نهایی،دانش آموزی در هر یک از درسها قبول شناخته می شود که :

 • الف- نمره امتحان نهایی ۴ وی در هر درس بدون ضریب کمتر از ۷ نباشد.
 • ب- نمره سالانه یا دوره تابستانی وی در هر درس کمتر از نصاب قبولی (مندرج در ماده ۵۷) نباشد.
 • تبصره ۱-در مورد دروس غیر حضوری کسب نمره نصاب قبولی (مندرج در ماده ۵۷) در امتحان نهایی ملاک عمل خواهد بود.
 • تبصره ۲ -آن دسته از درس های فنی و حرفه ای که نصاب قبولی آنها ۱۲ است از شمول مفاد بند الف مستثنی بوده و دانش آموز باید در امتحان نهایی نصاب قبولی را کسب کند.

ماده ۸۲: در پایان دوره متوسّطه برای هر یک از فارغ التّحصیلان براساس نمرات درسهایی که امتحان نهایی داده اند معدّل کتبی نهایی محاسبه و در مدارک تحصیلی آنان ثبت می شود. برای محاسبه معدّل کتبی نهایی تعداد واحدهای هر یک از درسهای نهایی در نمره پذیرفته شده امتحان نهایی درس مربوط ضرب می شود و مجموع حاصل ضربهای بدست آمده بر تعداد کلّ واحدهای درسهای نهایی تقسیم می شود.

در صورتی که مایلید از مشاوره تحصیلی بهره مند شوید یا در خصوص آیین نامه و مصوبات تمام مقاطع تحصیلی سوالاتی دارید ٬هم اکنون تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید

آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه آیین نامه امتحانات ابتدایی و دوره متوسطه اول

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

یکشنبه

1402/3/14

دوشنبه

1402/3/15

سه شنبه

1402/3/16

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید