خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97

تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97

بروزرسانی شده جولای 31, 2018 7:49 ب.ظ
0
2,054
راهنمای انتخاب رشته

برای مشاوره در زمینه تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

تغییرات مهم دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 97
میانگین 4.7 رای از تعداد 3

با توجه به اعلام نتایج کنکور 97 که امروز منتشر گردید، در این مطلب به تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته سال 97 نسبت به سال قبل میپردازیم که برای داوطلبان گرامی بسیار حائز اهمیت خواهد بود و می بایست توجه ویژه ای به این موارد داشته باشند.

امکان‌های جدید و تغییرات مهم در دفترچه انتخاب رشته کنکور 97

برخی از تغییرات مهم : 

 1. تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری
 2. تغییر قانون دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر رجایی
 3. انتخاب محل دانشگاه پیام نور
 4. اضافه شدن ظرفیت مازاد
 5. استفاده مجدد از امکانات تحصیلی رایگان

مهلت انتخاب رشته در کنکور سراسری 97 تا روز شنبه 20 مرداد می باشد .

جهت مشاهده و دریافت نتایج انتخاب رشته کنکور سراسری سال 97 کلیک نمایید .


تغییر قانون ایثارگران و افزایش درصد ایثارگری

طبق تبصره بند الف ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، در صورتي كه سهميه 25 درصدي ايثارگران توسط داوطلبان مشمول سهميه فوق تكميل نشود، خالي مانده آن، ابتدا به مشمولين سهميه 5 درصدي ايثارگران كه شرايط و حدنصاب لازم را داشته باشند، تخصيص يافته و اگر باز هم اين ظرفيت خالي ماند، باقيمانده آن به ساير داوطلبان بصورت آزاد اختصاص مييابد.

 

سهمیه ایثارگران :

قانون سال 96:

-ايثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازي 25 درصد به بـالا، جـزو سـهمية ايثـارگران محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه ايثارگران ميباشند. ظرفيت اختصاصي براي اين دسته از داوطلبان 25 %از ظرفيت هر كدرشته محل است و حدنصـاب نمره اين داوطلبان 70 %نمره گزينش آزاد براي تمامي رشته محلها ميباشد. 2 -رزمندگان: رزمندگان (با حداقل 6 ماه حضور در جبهه) جزو سهمية رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به سهميه رزمندگان ميباشند. حدنصاب نمره براي اين داوطلبان 75 %نمره گزينش آزاد در رشته محل مورد نظر ميباشد.

قانون سال 97:

يثارگران: با توجه به تصويب «قانون برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري اسـلامي ايـران (1400-1396 «(در تـاريخ 14/12/1395 توسط مجلس شوراي اسلامي، ماده 90 اين قانون علاوه بر ماده 70» قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران» و اصلاحيه بعدي آن در ماده 47 براساس قوانين فوق:

«قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2 «(در اين آزمون اجرا و گزينش داوطلبان براساس اين قوانين صورت ميگيرد.

1 -بيست و پنج درصد (25 (%ظرفيت هر كدرشته محل به «همسر و فرزندان شهدا»، «آزادگان و همسر و فرزندان آنان»، «جانبازان 25 %و بالاتر و همسر و فرزندان آنان» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 25(%

2 -پنج درصد (5 (%ظرفيت هر كدرشته محل نيز به «جانبازان زير 25 %و همسر و فرزندان آنان» و «همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه (ستاد كل نيروهاي مسلح، داوطلبان بسيجي و جهاد سازندگي)» اختصاص دارد. (سهميه ايثارگران 5 (%

 

توضيح در خصوص پذيرش دانشجوي متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي :

قانون سال 96:

به اطلاع داوطلبان آزمون سراسري ميرساند بر اساس اعلام رسمي وزارت آموزش و پرورش، وزارت مذكور براي تأمين بخشي از نيروي انسـاني مـورد نيـاز آموزشي و پرورشي خود از طريق دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از ميان داوطلبان واجد شـرايط آزمـون سراسـري دانشـجوي متعهـد خدمت خواهد پذيرفت. لذا در صورت وصول ظرفيت و رشته محلهاي پذيرش دانشجو و تأييد آنها توسـط دفتـر گسـترش آمـوزش عـالي وزارت علـوم بـه سازمان سنجش آموزش كشور، مراتب نحوه انتخاب رشته متعاقباً از طريق اطلاعيه هاي اين سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. همچنين در صورت پذيرش در رشته هاي ويژه شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش نيز موضوع متعاقباً اطلاع رساني خواهد شد

قانون سال 97:

وزارت آموزش و پرورش براي تامين و تربيت بخشي از نيروي انساني مورد نياز آموزشي خود، متناسب با مباني و ارزش هاي اسـلامي و نيـاز دوره هـاي مختلـف تحصيلي در كارشناسي پيوسته براي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، از ميان داوطلبان واجد شرايط دانشجو ميپذيرد. داوطلبان در صـورت احراز صلاحيت هاي عمومي و اختصاصي و ساير شرايط و ضوابط (مندرج در پيوست شماره 2 فصل سـوم ايـن دفترچـه راهنمـا و اطلاعيـه هـاي بعـدي آزمـون) ميتوانند پس از انتخاب رشته و موفقيت در مراحل مزبور و در صورت قبولي، ادامه تحصيل نمايند. – همچنين شاغلين رسمي و يا پيماني وزارت آموزش و پرورش، در صورت احراز شرايط عمومي و اختصاصي اينگونه رشتهها كه در پيوست شـماره 2 فصـل سـوم اين دفترچه راهنما درج گرديده و با توجه به جدول كدرشته محل ها نسبت به انتخاب اين كدرشته محلها اقدام نمايند. مقطع تحصيلي تمامي رشـتههـاي ويـژه شاغلين، كارداني و پذيرش دانشجو در آنها صرفاً بر اساس سوابق تحصيلي (بدون آزمون) صورت ميپذيرد. محل تحصيل اين رشته ها در پرديسهاي دانشگاهي دانشگاه فرهنگيان خواهد بود كه در مقابل هر يك از كدرشته محل ها درج شده است.

 

انتخاب محل تحصیل دانشگاه پیام نور :

سال 96:

داوطلبان بايد با توجه به شهرستان محل سكونت يا اشتغال (براي كاركنان دولت) و با ارائه گواهي معتبر مورد تأييد دانشگاه در صورتي كه داراي يكي از شـرايط زير باشند، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاه پيام نور اقدام و در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

– محل اخذ مدرك تحصيلي سال آخر دوره متوسطه داوطلب در شهرستان يا بخشهاي زير پوشش مركز يا واحد دانشگاه طبق جدول مربوط در پيوست شـماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

– دو سال آخر اقامت داوطلب به صورت پيوسته از تاريخ 1/7/1393 تا 31/6/1395 در شهرستان يا بخشهاي زير پوشش مركـز يـا واحـد دانشـگاه طبـق جـدول مربوط در پيوست شماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

– محل تولد و سال آخر اقامت داوطلب از تاريخ 1/7/1394 تا 31/6/1395 در شهرستان يا بخشهاي زير پوشش مركز يا واحد دانشـگاه طبـق جـدول مربـوط در پيوست شماره 3 فصل سوم اين دفترچه راهنما.

– در صورت شاغل بودن بر اساس شهرستان محل خدمت (با توجه به حكم اشتغال) با توجه به جدول مربوط در پيوست شماره 3 فصل سوم ايـن دفترچـه راهنمـا، رشته و مركز آموزشي محل تحصيل خود را انتخاب نمايد

سال 97:

با توجه به مصوبه هشتمين جلسه شوراي سنجش و پذيرش دانشجو مورخ 21/12/95 گزينش دانشجو در كليه كدرشته محلهـاي دانشـگاه پيـام نـور، به صـورت «بومي ناحيه اي» صورت مي پذيرد. لذا داوطلبان بايد با توجه امكان ادامه تحصيل و علاقهمندي خود به تحصيل در هر يـك از واحـدها و مراكـز آموزشـي ايـن دانشگاه، نسبت به انتخاب رشته از مراكز يا واحدهاي دانشگاهي ذيربط اقدام و آنها را به ترتيب اولويت در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.

– كارمندان مراكز و واحدهاي دانشگاه پيام نور با هر وضعيت استخدامي، مجاز به انتخاب رشته از مركز يا واحد محل اشتغال خود نمـيباشـند و در صـورت تمايـل ميتوانند ساير مراكز و واحدها را انتخاب نمايند. علاوه بر اين در صورت دانشجو شدن، تقاضاي انتقال و يا مهمان شدن به مركز يا واحد محل اشتغال آنها قابل بررسي نميباشد.

– در اغلب مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور، بيشتر دروس نظري به صورت كلاس نيمهحضـوري بـراي مـرور درس و رفـع اشـكال گروهـي و كـلاس حضوري براي دروس عملي در تعدادي از روزهاي مختلف هفته برگزار ميشود. اما نظام آموزشي دانشگاه پيامنور «دانشجو محور» بوده و فراگيري دروس بعضاً به صورت الكترونيكي و رفع اشكال گروهي ميباشد. در شرايطي كه امكان تشكيل جلسه هاي رفع اشكال گروهي يا كلاسهاي درس حضوري وجـود نداشـته باشد و يا تعداد پذيرفته شدگان در يك رشته تحصيلي به حد نصاب لازم تشكيل كلاس نرسد، دانشگاه واحدهاي درسي را به صورت الكترونيكي ارائه مينمايـد. همچنين دانشگاه ميتواند در صورت ضرورت، محل تحصيل دانشجويان مربوط را در يكي از مراكز يا واحـدهاي همجـوار يـا مركـز اسـتاني كـه داراي رشـته تحصيلي مورد نظر باشد، تعيين نمايد.

– اجراي برخي از درسهاي عملي (آزمايشگاهي، كارگاهي و ساير) در آزمايشگاه منطق هاي، استاني يا ساير آزمايشگاهها در مراكز ديگر دانشـگاه بنـا بـه تشـخيص دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

رشته هاي تحصيلي دوره هاي ظرفيت مازاد 

 1. براساس مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از سال تحصيلي 94-1393 آن دسته از دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي كـه فاقـد پـرديس خودگردان ميباشند، مجاز هستند طبق ضوابط مصوب جلسه 235 مورخ 30/2/1393 شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، دانشجوي مازاد ظرفيت پـذيرش نمايند.
 2. پذيرش دانشجوي مازاد مشروط به پرداخت هزينه تحصيل و خدمات رفاهي توسط پذيرفته شدگان بر اساس تعرفه تعيين شده توسـط معاونـت آموزشـي وزارت بهداشت و تصويب هيأت امناي دانشگاهها و دانشكدههاي علوم پزشكي مربوطه ميباشد.
 3. محل تشكيل كلاس پذيرفته شدگان مـازاد ظرفيـت در اختيـار دانشگاه ميباشد.
 4. نقل و انتقال و مهماني پذيرفته شدگان مازاد ظرفيت ميان دانشگاههايي كه داراي ظرفيت مازاد ميباشد، مشروط به موافقت مبدأ و مقصد و بـا رعايت ساير ضوابط آييننامه انتقال بلامانع است.
 5. ساير شرايط و ضوابط عمومي و اختصاصي پذيرش دانشجوي مازاد همانند پـذيرش دانشـجو در پـرديس هـاي خودگردان ميباشد.
 6. داوطلبان ميتوانند براي كسب اطلاعات بيشتر به پايگاههاي اينترنتي دانشگاههاي مذكور مراجعه نمايند (امسال به دفترچه اضافه شده)

 

 • چرا باید مشاور انتخاب رشته داشته باشیم ؟‌ 

بعد از چند ماه مطالعه در کنکور سراسری شرکت نموده و رتبه ای کسب نمودید! هر رتبه ای . شما قطعا می توانید جهت انتخاب رشته اقدام کنید! انجام دادن انتخاب رشته بصورت اینترنتی کار سختی نیست اما انتخاب رشته توسط “یک مشاور تحصیلی مجرب” که تجربه بیش از ده هزار انتخاب رشته موفق در کارنامه خود دارد و به شما تضمین قبولی می دهد، با انتخاب رشته شما یکسان است؟ اگر کمی فکر کنیم با این کار یک سال زمان می خرید و یا در یک دانشگاه و رشته برتر و در نهایت آینده شغلی بهتری برای خود خواهید ساخت . منظور ما از مشاوره این است ؛ یعنی استفاده از تجربیات یا دانش دیگران در کمترین زمان!

داوطلبانی که در خصوص انتخاب رشته کنکور سراسری 97 نیاز به مشاوره و راهنمایی دارند هم اکنون میتوانند 9099072068 تماس حاصل فرمایند . با مشاوران ما یک لیست حرفه ای و شانس قبولی ۱۰۰٪ تنظیم کنید . 

داوطلبان گرامی توجه فرمایید : با توجه به شروع فرآیند انتخاب رشته کنکور سراسری در صورت اشغال بودن خطوط مجددا تماس بگیرید، با توجه به تعداد زیاد متخصصان مرکز مشاوره آویژه دانش پس از تماس مجدد بلافاصله به یکی از بهترین کارشناسان ما وصل خواهید شد.

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97به این مطلب امتیاز دهید ” علمی کار…