خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی

ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:25 ب.ظ
0
1,625
دانشگاه ازاد بدون کنکور
ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه آزاد اسلامی
میانگین 5 رای از تعداد 3

قبولی در دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ممکن شده است . بدون کنکور ، بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش شوید. در رشته های پرطرفداری نظیر حقوق ، روانشناسی ، مدیریت ، حسابداری ، ژنتیک ، صنایع غذایی ، زیست شناسی ، عمران ، معماری ، صنایع ، برق ، کامپیوتر ، مکانیک ، مهندسی شیمی ، زبان انگلیسی ، مترجمی ، موسیقی ، بازیگری و … می توانید بدون کنکور پذیرش شوید . در ادامه مروری روی شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم پرداخت . 


اگر قصد دارید بدون کنکور وارد دانشگاه آزاد شوید روی گزینه های زیر کلیک کنید :

  1. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد – مقطع کاردانی
  2. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد – مقطع کارشناسی

مقدمه :
دانشـگاه بـه عنـوان یـک نهـاد اجتمـاعی یکـی از ارزشمندترین منابعی است که جامعـه بـراي پیشـرفت و توسعه در اختیار دارد. این نهاد بـه جهـت نقـش تعیـین کننده اي که در تولید دانـش «پـژوهش» و انتقـال دانـش «آموزش» دارد به عنوان یکی از شاخصهاي تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته اسـت. دانشـگاه آزاد اسلامی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعث از رهیافتهاي موجود در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی اقدام به پذیرش دانشجو مـینمایـد. این مطلب بـه منظـور پـذیرش دانشـجو در دوره کاردانی و کارشناسی بدون آزمون تدوین گردیده است.

تعاریف :
الف ) مقطـع تحصـیلی : تحصـیلات دانشـگاهی بـه دورههــاي مختلــف تقســیم و در پایــان هــر دوره بــه فارغ التحصیلان مدرك تحصیلی آن دوره اعطاء میشـود. هریک از این دورهها را مقطع تحصیلی مینامنـد. مقطـع تحصیلی مورد نظر در این دفترچـه، کـاردانی و کارشناسی و طول تحصیل در آن حداقل 2 سال بوده و تا 3 سـال نیـز قابل تمدید میباشد.
ب) شاخههاي تحصیلی نظام جدید متوسـطه : در نظـام جدید متوسطه، تحصیلات به سه شاخه «نظري»، «فنـی و حرفهاي» و «کاردانش» تقسیم میشود که فارغالتحصیلان شاخه هاي مزبـور مـیتواننـد در آزمـون دوره کـاردانی و کارشناسی ثبتنام نمایند.
ج) نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسـلامی : آمـوزش در دانشگاه آزاد اسـلامی براسـاس نظـام واحـدي اسـت و دروسی که در هر نیمسال تحصیلی به دانشـجویان ارائـه میشود از تعدادي واحد درسی تشکیل شـده اسـت. در نظام آموزشی واحدي چنانچه دانشـجویی در یـک درس نمره قبولی نیاورد ملزم به گذرانـدن مجـدد همـان درس میباشد.
د) محل دانشگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهاي مختلـف داراي تشــکیلات دانشـگاهی بــه نـام «واحــد دانشــگاهی»، «مرکــز آموزشــی» و «آموزشــکده فنــی و حرفهاي سما» میباشد که در حـال حاضـر تعـداد 317 واحد دانشگاهی، 140 مرکز آموزشی و 136 آموزشـکده فنی و حرفـهاي سـما مجـري رشـتههـاي دانشـگاه آزاد اسلامی هستند.
هـ ) رشته : هر محل دانشگاهی با توجه به نیاز اسـتان و همچنین تصویب مراجـع ذیصـلاح داراي رشـته هـاي تحصیلی مختلفی در مقطع کاردانی و کارشناسی  است.
و ) رشته/محل : ترکیب نام رشته تحصـیلی در مقطـع کاردانی و کارشناسی و نام محل دانشگاهی مجري، رشته/محل نامیده میشود.

شرایط عمومی :
1 -اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکـی از ادیـان تصــریح شــده در قــانون اساســی جمهــوري اســلامی ایران (ملاك، وضع کنونی داوطلـب در هنگـام ثبـت نـام است).
2 -نداشتن عناد با نظام جمهوري اسلامی ایران. توضیح : مصادیق عناد شامل :

  1. مبارزه مسلحانه بـا نظام جمهـوري اسـلامی ایـران،
  2. داشـتن وابسـتگی تشکیلاتی به گروههاي محارب،
  3. پرداخت کمک مالی به گروهکهـاي محـارب یـا هـواداري تشـکیلاتی از آن گروهک هـا و یـا داشـتن عضـویت در آنهـا،
  4. تبلیـغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی میباشد.

3- نداشتن فساد اخلاقی.

توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد بـه مـواد مخدر و اشتهار به فحشا میباشد.
4 -داشتن توانائی جسمی متناسب با رشته انتخابی.
5 -بررســی شــرط تطــابق مــدرك تحصــیلی دوره متوسـطه داوطلبـان بــا رشـته انتخــابی آنـان در محــل دانشگاهی مربوطه صورت میپذیرد و عواقـب ناشـی از عدم رعایت آن متوجـه شـخص داوطلـب خواهـد بـود (رشته تربیت بدنی از این شرط مستثنی میباشد).
6 -متقاضیان نباید براي شـروع و ادامـه تحصـیل از لحاظ قوانین جمهوري اسلامی ایران منعی داشته باشند.
7 -دانشگاه تعهدي براي تأمین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهـت دانشـجویان نـدارد. لـیکن چنانچـه محلهاي دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشـند، حتیالامکان در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد.
8 – بــا توجــه بــه مقــررات دانشــگاه آزاد اســلامی جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـیننامـه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسـلامی ممنـوع میباشد.
تذکر مهم : شهریه پذیرفتهشدگان واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی دانشگاه آزاد اسـلامی براسـاس شـهریه مصوب سالانه واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی و تا دو برابر شهریه واحدهاي داخلی دریافت خواهد گردیـد.
شهریه پذیرفتهشـدگان واحـدهاي خـارج از کشـور بـه صورت ارزي دریافت میشود و بیش از 2 برابـر شـهریه واحدهاي داخل کشور میباشد.

شرایط اختصاصی :
1 -داشتن دیپلم در یکی از شاخههاي فنی و حرفهاي یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسـطه نظـري یـا دیـپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه.
تذکر 1 : دارندگان مدارك متوسطه نظري که مایل بـه ادامه تحصیل در دوره هاي کاردانی و کارشناسی باشند مـانعی براي شرکت آنان در این دوره ها وجود ندارد اما چنانچـه رشته انتخابی آنان با مدرك تحصیلی متجانس نباشد بایـد دروسـی را (حـداکثر 12 واحـد) کـه توسـط شـوراي آموزشی دانشگاه تعیین میشـود بـه عنـوان کمبـود یـا جبرانی بگذرانند.
تذکر 2: دارندگان دیپلم کاردانش در صورت پذیرفته شدن در رشته متناسب با دیپلم خود ملـزم بـه گذرانـدن حداکثر 14 واحـد دروس جبرانـی برابـر بخشـنامه هـاي مربوط میباشند.
تذکر 3: دیپلمه هاي شـاخه هـاي کـاردانش، فنـی و حرفه اي و هنرستان نظام قدیم، صرفا مجاز بـه انتخـاب یکی از رشتههاي کاردانی متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در این دفترچه راهنما میباشند.
تذکر 4 : ثبت نام متقاضیان داراي مـدرك تطبیقـی در دوره کاردانی و کارشناسی بلامانع میباشد.
2 -متقاضیان رشته تربیت بـدنی لازم اسـت توانـایی جسمی متناسب با این رشته را مطابق نظـر دانشـگاه دارا باشند، در غیر اینصورت از ثبتنام و ادامه تحصیل آنان در محل دانشگاهی جلوگیري به عمل خواهد آمد.
3 -هر متقاضی با توجه به مدرك پایان دوره متوسطه خود در شاخههاي فنی و حرفهاي، کاردانش و یـا دیـپلم چهار ساله نظام قدیم، تنها مجاز به انتخـاب یـک رشـته تحصیلی براي ثبت نام در دوره کاردانی و کارشناسی میباشـد.
لازم به ذکر است رشته تربیت بدنی از قاعده فوق مستثنی میباشد و متقاضیان میتوانند در صورت تمایل علاوه بر رشته مرتبط با رشته تحصیلی دوران متوسطه خویش، این رشته را نیز به عنوان رشته تحصیلی انتخاب نمایند. تطابق رشته فارغ التحصیلی داوطلبان در دوره متوسطه با رشته انتخابی در
دوره کاردانی و کارشناسی ، در محل دانشگاهی مربوطه صـورت خواهـد پذیرفت

نحوه ثبت نام در دوره بدون آزمون کاردانی و کارشناسی :
ثبت نام در این دوره فقط به صورت اینترنتی انجـام میشود. متقاضیان ثبتنـام در ایـن دوره مـیتواننـد بـا مراجعه به سامانه ثبتنام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس azmoon.org از شرایط و ضوابط ثبتنام آگاه شـوند. دفترچـه راهنمـاي دوره مربوطه بر روي پایگاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایل میتوانند اطلاعات دفترچه را download نموده و به صورت آفلاین مطالعه نمایند.

مراحل ثبت نام :
1 -ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره کاردانی و کارشناسی بدون آزمـون دانشـگاه آزاد اسـلامی فقـط بـه صـورت اینترنتی و با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکـز آزمـون بـه آدرس azmoon.org صورت میپذیرد.
2 -متقاضیان میتوانند با پرداخت مبلغ 330000 ریال کارت اعتباري ثبـتنـام در دوره مـذکور را از سـامانه ثبتنام اینترنتی مرکز آزمون دریافت نمایند.
3 -با توجه به اینکه پس از خریداري کارت اعتبـاري ثبتنام امکـان بـازپسگیـري آن وجـود نـدارد لـذا بـه متقاضیان اکیداً توصیه میشود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبتنام نسبت به خریـد کـارت اعتبـاري اقـدام نمایند.
4 -لازم است متقاضیان قبـل از مراجعـه بـه پایگـاه ثبتنام اینترنتی مرکز آزمون فایل مربوط به عکـس خـود را مطابق آنچه در ادامه مطرح خواهد شد آمـاده ارسـال نمایند.
فایل تصویري تهیه شده توسط متقاضیان بایـد داراي شرایط ذیل باشد:
1-4 -فایل مربوطه لازم است با اسکن از عکـس 4×3 یا 4 × 6 به صورت Grayscale256 و با درجه وضـوح 100dpi و با فرمت jpg ذخیره شده باشد.
2-4 -حجم فایل تصـویر ارسـالی بایـد کمتـر از 70 کیلوبایت باشد.
3-4 -عکسی که تصویر از روي آن تهیـه مـیشـود، لازم است تمام رخ بوده و در سـال جـاري تهیـه شـده باشد.
4-4 -ابعاد تصویر ارسالی بایـد حـداقل 300 × 200 پیکسل و حداکثر 400 × 300 پیکسل باشد.
5-4 -تصویر باید در جهت صحیح و بدون چـرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد.
6-4 -تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بـوده و اثر مهر، منگنه و سایر مواردي که منجـر بـه مخـدوش و نامشخص بودن چهره داوطلب میشود در تصویر وجـود نداشته باشد.
5 -متقاضیان لازم است پـس از آمـاده نمـودن فایـل تصویري و اطلاعات لازم جهت ثبتنام به سامانه ثبتنام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بـه آدرس azmoon.org مراجعه و نسبت بـه ثبـت اطلاعات خود اقدام نمایند. برخی از نکـات مهمـی کـه لازم است قبل از شروع ثبتنـام بـه آنهـا توجـه کامـل داشته باشند در صفحه ورودي این سـامانه درج گردیـده است.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی و پذیرش بدون کنکور ( یا بدون آزمون ) در دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون می توانید از خط ثابت با شماره 9099072068 تماس حاصل فرمایید . 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97میانگین 5 رای از تعداد 1 “اعلام نتایج ن…