خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:25 ب.ظ
0
283
علمی کاربردی بدون کنکور
ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی
میانگین 5 رای از تعداد 1

قبولی در دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ممکن شده است . بدون کنکور ، بدون آزمون در دانشگاه علمی کاربردی پذیرش شوید. قبولی در دانشگاه علمی کاربردی در 4 گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی ، مدیریت و خدمات رفاهی و فرهنگ و هنر و در رشته های پرطرفداری نظیر برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری، حسابداری ، عمران ، شیمی ، هتل داری ، امور بانکی ، مدیریت ، بازیگری ، سینما، معماری داخلی ، بازاریابی ، حفاظت اطلاعات ، زبان انگلیسی ، مترجمی ، موسیقی  و … می توانید بدون کنکور پذیرش شوید . در ادامه مروری روی شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی خواهیم پرداخت .


اگر قصد دارید بدون کنکور وارد دانشگاه علمی کاربردی شوید روی گزینه های زیر کلیک کنید :

  1. ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی – مقطع کاردانی
  2. ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

بروز رسانی : با توجه به ارائه اصلاحات ؛ حذف و اضافه شدن رشته محل های جدید در دفترچه جدید دانشگاه علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام در دوره کاردانی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تا روز سه شنبه مورخ 96/5/24 تمدید شد .


مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه ايزد منان، در راستاي آيين نامه نظام آموزش مهارت و فناوري و سياستهاي كلي اشتغال، دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به عنوان دانشگاه نسل سوم با رويكردهاي نظام آموزش عالي مهارت و فناوري دورههاي آموزشي را به صورت حضوري اجرا مينمايد. هدف اين دانشگاه فراهم نمودن موجبات مشاركت ارگانها، سازمانها و دستگاههاي متقاضي اجرايي دولتي يا غيردولتي در امر تربيت نيروي انساني كارآفرين، ماهر و متخصص مورد نياز كشور به نحوي است كه فارغالتحصيلان بتوانند امور محوله را براساس آموزش، دانش، مهارت و صلاحيتهاي حرفهاي تا سطح مطلوب به انجام برسانند. لذا به منظور ارتقاي سطح دانش و افزايش توانمندي براي احراز شغل و حرفه در دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفهاي ناپيوسته نظام آموزش مهارتي، دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي براي بهمنماه سال تحصيلي 96-95 بدون آزمون دانشجو ميپذيرد. معاونت نظارت و سنجش دانشگاه برخود وظيفه ميداند از تدابير و رهنمودهاي رياست محترم دانشگاه و همه حوزههاي اجرايي مرتبط دانشگاه كه معاونت نظارت و سنجش را در جهت تدوين و تنظيم و توليد دفترچه كمك و ياري كردهاند، كمال تشكر و قدرداني را به عمل آورد.

1 -تعاريف
تعريفهاي مربوط به برخي از اصطلاحهايي كه در اين بخش از دفترچه بهكار رفته است به شرح زير ميباشد:
1 -1 نظام آموزش مهارتي: نظام آموزش مهارت و فناوري شامل آموزشهايي است كه با هدف ارتقا و انتقال دانش كار و فناوري، به هنگام كردن مهارتهاي شغلي و افزايش مستمر و فزاينده بهرهوري در تمامي سطوح تحصيلي مهارت و فناوري به صورت آموزشهاي رسمي و آموزشهاي تكميلي بين سطوح تحصيلي طراحي و اجرا ميشود و با استفاده از فناوريهاي آموزشي روز و ظرفيتهاي آموزشي محيط كار، افراد را براساس استانداردها و صلاحيتهاي شغلي و با تاكيد بر اخلاق حرفهاي براي احراز شغل، حرفه و كسب و كار تا سطح مطلوب تربيت مينمايد.
2 -1 مقطع تحصيلي: بيانگر طول مدت تحصيل و نوع مدرك اعطايي در پايان تحصيل ميباشد كه در اين پذيرش، كارداني ناپيوسته (فوق ديپلم) است.
3 -1 دوره كارداني فني: اين دوره مجموعهاي از آموزشهاي نظري و عملي است كه دانش، مهارت و نگرش دانشجو را براي ايفاي نقش كارآمد و اثربخش در بخشهاي فني حوزههاي شغلي ارتقا ميدهد. اين آموزشها در سطح تكنيسيني و مبتني بر آموزش چندمهارتي در طيفي از مشاغل همگون ميباشد.
4 -1 دوره كارداني حرفه اي: اين دوره مجموعهاي از آموزشهاي نظري و عملي است كه دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمينههاي بهرهبرداري، پشتيباني توليد و عرضه خدمات، اجراي طرحهايي در مقياس كوچك، انجام و ارايه خدمات حرفهاي در بخشهاي مختلف حوزههاي شغلي ارتقا ميدهد. اين آموزشها مبتني بر آموزشهاي مهارتي در طيفي از مشاغل همگون است كه منجر به بالندگي در يك حوزه شغلي ميشود.
5 -1 دانش آموخته رشته هاي نظري: به شخصي اطلاق ميشود كه دوره سهساله متوسطه نظام جديد و يا دوره چهارساله و يا شش ساله (سيكل اول و دوم) متوسطه نظام قديم (رشتههاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و …) را با موفقيت به پايان رسانيده و داراي گواهينامه ديپلم متوسطه باشد.
6 -1 دانش آموخته رشتههاي مهارتي: به شخصي اطلاق ميشود كه در دوره مهارتآموزي شاخه كاردانش، دورههاي متوسطه نظام جديد فني و حرفه اي و يا دوره هاي متوسطه نظام قديم فني و حرفهاي موفق به اخذ ديپلم شده باشد.
7 -1 معدل كل: معدل كل درج شده در گواهينامه معتبر ديپلم دانشآموختگان مورد نظر ميباشد.
تبصره: افرادي كه گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه آنان فاقد معدل ميباشد براساس بخشنامه شماره 32/423 مورخ 85/8/8 شوراي عالي آموزش و پرورش ميتوانند نسبت به ترميم معدل گواهينامه صادره قبلي پيش از ثبتنام برابر ضوابط مربوط اقدام نمايند. لذا داوطلبان مذكور لازم است گواهينامه پايان دوره متوسطه بدون معدل همراه با گواهي معدلدار (خاص دارندگان اينگونه گواهينامه ها) را داشته باشند.
8 -1 دانشجو: به شخصي اطلاق ميشود كه در يكي از دانشگاهها و موسسههاي آموزش عالي اعم از دولتي و يا غيردولتي پذيرفته و ثبتنام شده باشد.
9 -1  دانشجوي انصرافي: به شخصي اطلاق ميشود كه قبلا در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و يا غيردولتي پذيرفته شده باشد و برابر آيين نامه مربوط نسبت به انصراف قطعي از تحصيل اقدام و كاربرگ مربوط را پس از تكميل به همراه ساير مدارك ثبتنام به موسسه ذيربط تحويل داده باشد.
10-1 گروه آموزشي: پذيرش دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفهاي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي بهمن ماه سال تحصيلي در چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر صورت ميپذيرد.
11-1 كد زيرگروه آموزشي: هر گروه آموزشي براساس ماهيت رشتههاي مندرج در آن از چند كد زيرگروه آموزشي مجزا تشكيل ميشود
12-1 ارگان: به سازمان، موسسه، وزارتخانه و … اطلاق ميشود كه دستگاه متقاضي برگزاري دوره علمي ـ كاربردي را تحت پوشش قرار ميدهد
13-1 دستگاه متقاضي: به تشكيلاتي اطلاق ميشود كه با توجه به اهداف و برنامههاي آتي خود نسبت به رفع نياز آموزشي نيروهاي شاغل و يا آزاد كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم با آن دستگاه در ارتباط ميباشند، با كسب مجوز از دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي در مراكز مجري تحت پوشش اقدام به پذيرش دانشجو مينمايد
14-1 مركز آموزش: به مركز يا موسسهاي اطلاق ميشود كه صلاحيت آموزشي آن با اخذ مجوز اجراي دوره به تاييد دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي رسيده و مجري دورههاي علمي ـ كاربردي ميباشد
15-1 داوطلب: به شخصي اطلاق ميشود كه يكايك مراحل مربوط به ثبت نام را انجام دهد.
داوطلب بومي: به شخصي اطلاق ميشود كه در استان مورد نظر مركز آموزشي مجري رشته تحصيلي ساكن باشد.
داوطلبان بومي ميبايست پس از قبولي، مستندات لازم جهت تاييد محل سكونت خود را ارايه نمايند،
داوطلب آزاد: به شخصي اطلاق ميشود كه در زمان ثبتنام اشتغال بهكار نداشته و يا در شغلي غير از رشته تحصيلي انتخابي مشغول بهكار بوده و يا شغل وي مطابقت نداشته باشد.
داوطلب شاغل: به شخصي اطلاق ميشود كه در رشته انتخابي مورد نظر اشتغال بهكار داشته و داراي تجربه و سابقه كار باشد
16-1 كد رايانه اي كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه: عبارت است از عدد چهاررقمي كه براساس عنوان رشته تحصيلي شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش و به نام كد رايانهاي در كارنامه و يا گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه مشخص و درج شده است. لازم به ذكر است گواهينامه پايان تحصيلات دوره متوسطه شاخه نظري فاقد كد رايانه اي ميباشد

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی و پذیرش بدون کنکور ( یا بدون آزمون ) در دانشگاه علمی کاربردی ، شهریه ها و … هم اکنون می توانید از خط ثابت با شماره 9099072068 تماس حاصل فرمایید . 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

نشانی سایت، تلفن و آدرس دانشگاه های سراسری و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی سایت، تلفن و آدرس دانشگاه های سراسری و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیبه این مطلب امتیاز…