ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

علمی کاربردی بدون کنکور
به اشتراک بگذارید

قبولی در دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی ممکن شده است . بدون کنکور ، بدون آزمون در دانشگاه علمی کاربردی پذیرش شوید. قبولی در دانشگاه علمی کاربردی در ۴ گروه آموزشی صنعت ، کشاورزی ، مدیریت و خدمات رفاهی و فرهنگ و هنر و در رشته های پرطرفداری نظیر برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات ، شبکه های کامپیوتری، حسابداری ، عمران ، شیمی ، هتل داری ، امور بانکی ، مدیریت ، بازیگری ، سینما، معماری داخلی ، بازاریابی ، حفاظت اطلاعات ، زبان انگلیسی ، مترجمی ، موسیقی  و … می توانید بدون کنکور پذیرش شوید . در ادامه مروری روی شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی خواهیم پرداخت .


اگر قصد دارید بدون کنکور وارد دانشگاه علمی کاربردی شوید روی گزینه های زیر کلیک کنید :

  1. ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی – مقطع کاردانی
  2. ثبت نام بدون کنکور علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

بروز رسانی : با توجه به ارائه اصلاحات ؛ حذف و اضافه شدن رشته محل های جدید در دفترچه جدید دانشگاه علمی کاربردی ، تاریخ ثبت نام در دوره کاردانی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی تا روز سه شنبه مورخ ۹۶/۵/۲۴ تمدید شد .


مقدمه:
با حمد و سپاس به درگاه ایزد منان، در راستای آیین نامه نظام آموزش مهارت و فناوری و سیاستهای کلی اشتغال، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دانشگاه نسل سوم با رویکردهای نظام آموزش عالی مهارت و فناوری دورههای آموزشی را به صورت حضوری اجرا مینماید. هدف این دانشگاه فراهم نمودن موجبات مشارکت ارگانها، سازمانها و دستگاههای متقاضی اجرایی دولتی یا غیردولتی در امر تربیت نیروی انسانی کارآفرین، ماهر و متخصص مورد نیاز کشور به نحوی است که فارغالتحصیلان بتوانند امور محوله را براساس آموزش، دانش، مهارت و صلاحیتهای حرفهای تا سطح مطلوب به انجام برسانند. لذا به منظور ارتقای سطح دانش و افزایش توانمندی برای احراز شغل و حرفه در دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای ناپیوسته نظام آموزش مهارتی، دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی برای بهمنماه سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بدون آزمون دانشجو میپذیرد. معاونت نظارت و سنجش دانشگاه برخود وظیفه میداند از تدابیر و رهنمودهای ریاست محترم دانشگاه و همه حوزههای اجرایی مرتبط دانشگاه که معاونت نظارت و سنجش را در جهت تدوین و تنظیم و تولید دفترچه کمک و یاری کردهاند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورد.

۱ -تعاریف
تعریفهای مربوط به برخی از اصطلاحهایی که در این بخش از دفترچه بهکار رفته است به شرح زیر میباشد:
۱ -۱ نظام آموزش مهارتی: نظام آموزش مهارت و فناوری شامل آموزشهایی است که با هدف ارتقا و انتقال دانش کار و فناوری، به هنگام کردن مهارتهای شغلی و افزایش مستمر و فزاینده بهرهوری در تمامی سطوح تحصیلی مهارت و فناوری به صورت آموزشهای رسمی و آموزشهای تکمیلی بین سطوح تحصیلی طراحی و اجرا میشود و با استفاده از فناوریهای آموزشی روز و ظرفیتهای آموزشی محیط کار، افراد را براساس استانداردها و صلاحیتهای شغلی و با تاکید بر اخلاق حرفهای برای احراز شغل، حرفه و کسب و کار تا سطح مطلوب تربیت مینماید.
۲ -۱ مقطع تحصیلی: بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرک اعطایی در پایان تحصیل میباشد که در این پذیرش، کاردانی ناپیوسته (فوق دیپلم) است.
۳ -۱ دوره کاردانی فنی: این دوره مجموعهای از آموزشهای نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را برای ایفای نقش کارآمد و اثربخش در بخشهای فنی حوزههای شغلی ارتقا میدهد. این آموزشها در سطح تکنیسینی و مبتنی بر آموزش چندمهارتی در طیفی از مشاغل همگون میباشد.
۴ -۱ دوره کاردانی حرفه ای: این دوره مجموعهای از آموزشهای نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینههای بهرهبرداری، پشتیبانی تولید و عرضه خدمات، اجرای طرحهایی در مقیاس کوچک، انجام و ارایه خدمات حرفهای در بخشهای مختلف حوزههای شغلی ارتقا میدهد. این آموزشها مبتنی بر آموزشهای مهارتی در طیفی از مشاغل همگون است که منجر به بالندگی در یک حوزه شغلی میشود.
۵ -۱ دانش آموخته رشته های نظری: به شخصی اطلاق میشود که دوره سهساله متوسطه نظام جدید و یا دوره چهارساله و یا شش ساله (سیکل اول و دوم) متوسطه نظام قدیم (رشتههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و …) را با موفقیت به پایان رسانیده و دارای گواهینامه دیپلم متوسطه باشد.
۶ -۱ دانش آموخته رشتههای مهارتی: به شخصی اطلاق میشود که در دوره مهارتآموزی شاخه کاردانش، دورههای متوسطه نظام جدید فنی و حرفه ای و یا دوره های متوسطه نظام قدیم فنی و حرفهای موفق به اخذ دیپلم شده باشد.
۷ -۱ معدل کل: معدل کل درج شده در گواهینامه معتبر دیپلم دانشآموختگان مورد نظر میباشد.
تبصره: افرادی که گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه آنان فاقد معدل میباشد براساس بخشنامه شماره ۳۲/۴۲۳ مورخ ۸۵/۸/۸ شورای عالی آموزش و پرورش میتوانند نسبت به ترمیم معدل گواهینامه صادره قبلی پیش از ثبتنام برابر ضوابط مربوط اقدام نمایند. لذا داوطلبان مذکور لازم است گواهینامه پایان دوره متوسطه بدون معدل همراه با گواهی معدلدار (خاص دارندگان اینگونه گواهینامه ها) را داشته باشند.
۸ -۱ دانشجو: به شخصی اطلاق میشود که در یکی از دانشگاهها و موسسههای آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیردولتی پذیرفته و ثبتنام شده باشد.
۹ -۱  دانشجوی انصرافی: به شخصی اطلاق میشود که قبلا در یکی از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیردولتی پذیرفته شده باشد و برابر آیین نامه مربوط نسبت به انصراف قطعی از تحصیل اقدام و کاربرگ مربوط را پس از تکمیل به همراه سایر مدارک ثبتنام به موسسه ذیربط تحویل داده باشد.
۱۰-۱ گروه آموزشی: پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی بهمن ماه سال تحصیلی در چهار گروه آموزشی اصلی شامل: صنعت، کشاورزی، مدیریت و خدمات اجتماعی و فرهنگ و هنر صورت میپذیرد.
۱۱-۱ کد زیرگروه آموزشی: هر گروه آموزشی براساس ماهیت رشتههای مندرج در آن از چند کد زیرگروه آموزشی مجزا تشکیل میشود
۱۲-۱ ارگان: به سازمان، موسسه، وزارتخانه و … اطلاق میشود که دستگاه متقاضی برگزاری دوره علمی ـ کاربردی را تحت پوشش قرار میدهد
۱۳-۱ دستگاه متقاضی: به تشکیلاتی اطلاق میشود که با توجه به اهداف و برنامههای آتی خود نسبت به رفع نیاز آموزشی نیروهای شاغل و یا آزاد که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با آن دستگاه در ارتباط میباشند، با کسب مجوز از دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی در مراکز مجری تحت پوشش اقدام به پذیرش دانشجو مینماید
۱۴-۱ مرکز آموزش: به مرکز یا موسسهای اطلاق میشود که صلاحیت آموزشی آن با اخذ مجوز اجرای دوره به تایید دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی رسیده و مجری دورههای علمی ـ کاربردی میباشد
۱۵-۱ داوطلب: به شخصی اطلاق میشود که یکایک مراحل مربوط به ثبت نام را انجام دهد.
داوطلب بومی: به شخصی اطلاق میشود که در استان مورد نظر مرکز آموزشی مجری رشته تحصیلی ساکن باشد.
داوطلبان بومی میبایست پس از قبولی، مستندات لازم جهت تایید محل سکونت خود را ارایه نمایند،
داوطلب آزاد: به شخصی اطلاق میشود که در زمان ثبتنام اشتغال بهکار نداشته و یا در شغلی غیر از رشته تحصیلی انتخابی مشغول بهکار بوده و یا شغل وی مطابقت نداشته باشد.
داوطلب شاغل: به شخصی اطلاق میشود که در رشته انتخابی مورد نظر اشتغال بهکار داشته و دارای تجربه و سابقه کار باشد
۱۶-۱ کد رایانه ای کارنامه و یا گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه: عبارت است از عدد چهاررقمی که براساس عنوان رشته تحصیلی شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش و به نام کد رایانهای در کارنامه و یا گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه مشخص و درج شده است. لازم به ذکر است گواهینامه پایان تحصیلات دوره متوسطه شاخه نظری فاقد کد رایانه ای میباشد

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی و پذیرش بدون کنکور ( یا بدون آزمون ) در دانشگاه علمی کاربردی ، شهریه ها و … هم اکنون می توانید از خط ثابت با شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ تماس حاصل فرمایید . 

ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه ثبت نام کاردانی و کارشناسی بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068