ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۷

انتخاب رشته کنکور دانشگاه آزاد

“ثبت نام کاردانی و کارشناسی ” قبولی در دانشگاه در مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ممکن شده است . بدون کنکور ، بدون آزمون در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش شوید. در رشته های پرطرفداری نظیر حقوق ، روانشناسی ، مدیریت ، حسابداری ، ژنتیک ، صنایع غذایی ، زیست شناسی ، عمران ، معماری ، صنایع ، برق ، کامپیوتر ، مکانیک ، مهندسی شیمی ، زبان انگلیسی ، مترجمی ، موسیقی ، بازیگری و … می توانید بدون کنکور پذیرش شوید . در ادامه مروری روی شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی خواهیم پرداخت . 


اگر قصد دارید بدون کنکور وارد دانشگاه آزاد شوید روی گزینه های زیر کلیک کنید :

  1. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد – مقطع کاردانی
  2. ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد – مقطع کارشناسی

مقدمه :
دانشـگاه بـه عنـوان یـک نهـاد اجتمـاعی یکـی از ارزشمندترین منابعی است که جامعـه بـرای پیشـرفت و توسعه در اختیار دارد. این نهاد بـه جهـت نقـش تعیـین کننده ای که در تولید دانـش «پـژوهش» و انتقـال دانـش «آموزش» دارد به عنوان یکی از شاخصهای تعیین میزان توسعه کشورها مد نظر قرار گرفته اسـت. دانشـگاه آزاد اسلامی در این راستا و در پی تأمین اهداف کمی و کیفی منبعث از رهیافتهای موجود در برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدام به پذیرش دانشجو مـینمایـد. این مطلب بـه منظـور پـذیرش دانشـجو در دوره کاردانی و کارشناسی بدون آزمون تدوین گردیده است.

تعاریف :
الف ) مقطـع تحصـیلی : تحصـیلات دانشـگاهی بـه دورههــای مختلــف تقســیم و در پایــان هــر دوره بــه فارغ التحصیلان مدرک تحصیلی آن دوره اعطاء میشـود. هریک از این دورهها را مقطع تحصیلی مینامنـد. مقطـع تحصیلی مورد نظر در این دفترچـه، کـاردانی و کارشناسی و طول تحصیل در آن حداقل ۲ سال بوده و تا ۳ سـال نیـز قابل تمدید میباشد.
ب) شاخههای تحصیلی نظام جدید متوسـطه : در نظـام جدید متوسطه، تحصیلات به سه شاخه «نظری»، «فنـی و حرفهای» و «کاردانش» تقسیم میشود که فارغالتحصیلان شاخه های مزبـور مـیتواننـد در آزمـون دوره کـاردانی و کارشناسی ثبتنام نمایند.
ج) نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسـلامی : آمـوزش در دانشگاه آزاد اسـلامی براسـاس نظـام واحـدی اسـت و دروسی که در هر نیمسال تحصیلی به دانشـجویان ارائـه میشود از تعدادی واحد درسی تشکیل شـده اسـت. در نظام آموزشی واحدی چنانچه دانشـجویی در یـک درس نمره قبولی نیاورد ملزم به گذرانـدن مجـدد همـان درس میباشد.
د) محل دانشگاهی : دانشگاه آزاد اسلامی در شهرهای مختلـف دارای تشــکیلات دانشـگاهی بــه نـام «واحــد دانشــگاهی»، «مرکــز آموزشــی» و «آموزشــکده فنــی و حرفهای سما» میباشد که در حـال حاضـر تعـداد ۳۱۷ واحد دانشگاهی، ۱۴۰ مرکز آموزشی و ۱۳۶ آموزشـکده فنی و حرفـهای سـما مجـری رشـتههـای دانشـگاه آزاد اسلامی هستند.
هـ ) رشته : هر محل دانشگاهی با توجه به نیاز اسـتان و همچنین تصویب مراجـع ذیصـلاح دارای رشـته هـای تحصیلی مختلفی در مقطع کاردانی و کارشناسی  است.
و ) رشته/محل : ترکیب نام رشته تحصـیلی در مقطـع کاردانی و کارشناسی و نام محل دانشگاهی مجری، رشته/محل نامیده میشود.

شرایط عمومی :
۱ -اعتقاد و التزام عملی به اسلام و یا یکـی از ادیـان تصــریح شــده در قــانون اساســی جمهــوری اســلامی ایران (ملاک، وضع کنونی داوطلـب در هنگـام ثبـت نـام است).
۲ -نداشتن عناد با نظام جمهوری اسلامی ایران. توضیح : مصادیق عناد شامل :

  1. مبارزه مسلحانه بـا نظام جمهـوری اسـلامی ایـران،
  2. داشـتن وابسـتگی تشکیلاتی به گروههای محارب،
  3. پرداخت کمک مالی به گروهکهـای محـارب یـا هـواداری تشـکیلاتی از آن گروهک هـا و یـا داشـتن عضـویت در آنهـا،
  4. تبلیـغ ماتریالیسم و ادیان ساختگی میباشد.

۳- نداشتن فساد اخلاقی.

توضیح : مصادیق فساد اخلاقی شامل اعتیاد بـه مـواد مخدر و اشتهار به فحشا میباشد.
۴ -داشتن توانائی جسمی متناسب با رشته انتخابی.
۵ -بررســی شــرط تطــابق مــدرک تحصــیلی دوره متوسـطه داوطلبـان بــا رشـته انتخــابی آنـان در محــل دانشگاهی مربوطه صورت میپذیرد و عواقـب ناشـی از عدم رعایت آن متوجـه شـخص داوطلـب خواهـد بـود (رشته تربیت بدنی از این شرط مستثنی میباشد).
۶ -متقاضیان نباید برای شـروع و ادامـه تحصـیل از لحاظ قوانین جمهوری اسلامی ایران منعی داشته باشند.
۷ -دانشگاه تعهدی برای تأمین خوابگاه و یا امکانات رفاهی دیگر جهـت دانشـجویان نـدارد. لـیکن چنانچـه محلهای دانشگاهی امکاناتی در این مورد داشته باشـند، حتیالامکان در اختیار دانشجویان غیر بومی قرار خواهند داد.
۸ – بــا توجــه بــه مقــررات دانشــگاه آزاد اســلامی جابجایی، انتقال و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـیننامـه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسـلامی ممنـوع میباشد.
تذکر مهم : شهریه پذیرفتهشدگان واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی دانشگاه آزاد اسـلامی براسـاس شـهریه مصوب سالانه واحدها، پردیسها و مراکز بینالمللی و تا دو برابر شهریه واحدهای داخلی دریافت خواهد گردیـد.
شهریه پذیرفتهشـدگان واحـدهای خـارج از کشـور بـه صورت ارزی دریافت میشود و بیش از ۲ برابـر شـهریه واحدهای داخل کشور میباشد.

شرایط اختصاصی :
۱ -داشتن دیپلم در یکی از شاخههای فنی و حرفهای یا کاردانش یا دیپلم سه ساله متوسـطه نظـری یـا دیـپلم کامل چهار ساله نظام قدیم متوسطه.
تذکر ۱ : دارندگان مدارک متوسطه نظری که مایل بـه ادامه تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی باشند مـانعی برای شرکت آنان در این دوره ها وجود ندارد اما چنانچـه رشته انتخابی آنان با مدرک تحصیلی متجانس نباشد بایـد دروسـی را (حـداکثر ۱۲ واحـد) کـه توسـط شـورای آموزشی دانشگاه تعیین میشـود بـه عنـوان کمبـود یـا جبرانی بگذرانند.
تذکر ۲: دارندگان دیپلم کاردانش در صورت پذیرفته شدن در رشته متناسب با دیپلم خود ملـزم بـه گذرانـدن حداکثر ۱۴ واحـد دروس جبرانـی برابـر بخشـنامه هـای مربوط میباشند.
تذکر ۳: دیپلمه های شـاخه هـای کـاردانش، فنـی و حرفه ای و هنرستان نظام قدیم، صرفا مجاز بـه انتخـاب یکی از رشتههای کاردانی متناسب با نوع دیپلم خود طبق جدول مربوطه در این دفترچه راهنما میباشند.
تذکر ۴ : ثبت نام متقاضیان دارای مـدرک تطبیقـی در دوره کاردانی و کارشناسی بلامانع میباشد.
۲ -متقاضیان رشته تربیت بـدنی لازم اسـت توانـایی جسمی متناسب با این رشته را مطابق نظـر دانشـگاه دارا باشند، در غیر اینصورت از ثبتنام و ادامه تحصیل آنان در محل دانشگاهی جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۳ -هر متقاضی با توجه به مدرک پایان دوره متوسطه خود در شاخههای فنی و حرفهای، کاردانش و یـا دیـپلم چهار ساله نظام قدیم، تنها مجاز به انتخـاب یـک رشـته تحصیلی برای ثبت نام در دوره کاردانی و کارشناسی میباشـد.
لازم به ذکر است رشته تربیت بدنی از قاعده فوق مستثنی میباشد و متقاضیان میتوانند در صورت تمایل علاوه بر رشته مرتبط با رشته تحصیلی دوران متوسطه خویش، این رشته را نیز به عنوان رشته تحصیلی انتخاب نمایند. تطابق رشته فارغ التحصیلی داوطلبان در دوره متوسطه با رشته انتخابی در
دوره کاردانی و کارشناسی ، در محل دانشگاهی مربوطه صـورت خواهـد پذیرفت

نحوه ثبت نام در دوره بدون آزمون کاردانی و کارشناسی :
ثبت نام در این دوره فقط به صورت اینترنتی انجـام میشود. متقاضیان ثبتنـام در ایـن دوره مـیتواننـد بـا مراجعه به سامانه ثبتنام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس azmoon.org از شرایط و ضوابط ثبتنام آگاه شـوند. دفترچـه راهنمـای دوره مربوطه بر روی پایگاه اینترنتی قابل مشاهده بوده و داوطلبان در صورت تمایل میتوانند اطلاعات دفترچه را download نموده و به صورت آفلاین مطالعه نمایند.

مراحل ثبت نام :
۱ -ثبت نام متقاضیان شرکت در دوره کاردانی و کارشناسی بدون آزمـون دانشـگاه آزاد اسـلامی فقـط بـه صـورت اینترنتی و با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکـز آزمـون بـه آدرس azmoon.org صورت میپذیرد.
۲ -متقاضیان میتوانند با پرداخت مبلغ ۳۳۰۰۰۰ ریال کارت اعتباری ثبـتنـام در دوره مـذکور را از سـامانه ثبتنام اینترنتی مرکز آزمون دریافت نمایند.
۳ -با توجه به اینکه پس از خریداری کارت اعتبـاری ثبتنام امکـان بـازپسگیـری آن وجـود نـدارد لـذا بـه متقاضیان اکیداً توصیه میشود پس از آگاهی از شرایط و ضوابط ثبتنام نسبت به خریـد کـارت اعتبـاری اقـدام نمایند.
۴ -لازم است متقاضیان قبـل از مراجعـه بـه پایگـاه ثبتنام اینترنتی مرکز آزمون فایل مربوط به عکـس خـود را مطابق آنچه در ادامه مطرح خواهد شد آمـاده ارسـال نمایند.
فایل تصویری تهیه شده توسط متقاضیان بایـد دارای شرایط ذیل باشد:
۱-۴ -فایل مربوطه لازم است با اسکن از عکـس ۴×۳ یا ۴ × ۶ به صورت Grayscale256 و با درجه وضـوح ۱۰۰dpi و با فرمت jpg ذخیره شده باشد.
۲-۴ -حجم فایل تصـویر ارسـالی بایـد کمتـر از ۷۰ کیلوبایت باشد.
۳-۴ -عکسی که تصویر از روی آن تهیـه مـیشـود، لازم است تمام رخ بوده و در سـال جـاری تهیـه شـده باشد.
۴-۴ -ابعاد تصویر ارسالی بایـد حـداقل ۳۰۰ × ۲۰۰ پیکسل و حداکثر ۴۰۰ × ۳۰۰ پیکسل باشد.
۵-۴ -تصویر باید در جهت صحیح و بدون چـرخش تهیه شده و فاقد هرگونه حاشیه زاید باشد.
۶-۴ -تصویر متقاضی باید واضح و مشخص بـوده و اثر مهر، منگنه و سایر مواردی که منجـر بـه مخـدوش و نامشخص بودن چهره داوطلب میشود در تصویر وجـود نداشته باشد.
۵ -متقاضیان لازم است پـس از آمـاده نمـودن فایـل تصویری و اطلاعات لازم جهت ثبتنام به سامانه ثبتنام اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی بـه آدرس azmoon.org مراجعه و نسبت بـه ثبـت اطلاعات خود اقدام نمایند. برخی از نکـات مهمـی کـه لازم است قبل از شروع ثبتنـام بـه آنهـا توجـه کامـل داشته باشند در صفحه ورودی این سـامانه درج گردیـده است.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی و پذیرش بدون کنکور ( یا بدون آزمون ) در دانشگاه آزاد اسلامی هم اکنون می توانید از خط ثابت با شماره تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ تماس حاصل فرمایید . 

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۷ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۲۲۴
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۷

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۲۲۴ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه ثبت نام کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد بدون کنکور ۹۷

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با ۹۰۹۹۰۷۱۲۲۴ تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1540 الی 1980 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

دارای نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

با خیال راحت خرید کنید.

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1399/7/10

جمعه

1399/7/11

شنبه

1399/7/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 91023933-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 91023933-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 91023933-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 91023933-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 91023933-021 تماس حاصل نمایید