دانشگاه علمی کاربردی – معرفی و انواع پذیرش و مقاطع تحصیلی

علمی کاربردی بدون کنکور

از دانشگاه علمی کاربردی چه میدانید؟ آیا میخواهید در این دانشگاه مشغول به تحصیل شوید؟ در ادامه با معرفی دانشگاه علمی کاربردی ، شرایط پذیرش دانشجو و مقاطع تحصیلی آن آشنا شوید .

دانشگاه علمی كاربردی

دانشگاه جامع علمی كاربردی يكي از دانشگاه هاي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است كه با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلين بخ شهاي مختلف اقتصادي و افزايش مهارت هاي حرفه اي فارغ التحصيلان مركز آموزش كه فاقد تجربه اجرايي مي باشند تشكيل و با ب هكارگيري و سازما ندهي امكانات، منابع مادي و انساني دستگاه هاي اجرايي، نسبت به برگزاري دور ههاي علمی کاربردی در مقاطع كارداني و كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد اقدام مي كند.

دانشگاه جامع علمی کاربردی تنها متولي نظام آموزش عالي علمی كاربردی است كه زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اداره مي شود. هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشاركت سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي دولتي و غير دولتي براي آموزش نيروي انساني متخصص و مورد نياز بخ شهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور م يباشد به نحوي كه دانش آموختگان بتوانند براي فعاليتي كه به آ نها محول مي شود، دانش و مهارت لازم را كسب نمايند.

دانشگاه جامع مسئوليت برنامه ريزي،سازمان دهي،پشتيباني هاي كارشناسي،عملياتي،اطلاعات و سياست گذاري هاي كلان و نيز نظارت و ارزشيابي مراكز و موسسات علمی کاربردی را برعهده دارد. مراكز و موسسات آموزش عالي علمی کاربردی زيرنظر دانشگاه، ركن اجرايي آموزش هاي علمی كاربردی و به قصد ارتقاء دانش كار و ايجاد مهارت هاي متناسب با حوزه فعاليت شغلي افراد تاسيس شده است.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

اهداف آموزش هاي علمی کاربردی

  • 1. ايجاد بستر مناسب براي فعاليت هم هجانبه (صنعتي، نظامي و دانشگاهي) در گسترش اعتلاي دانش و پژوهش علمی کاربردی كشور.
  • 2. ارتقاي شاخص هاي كمي و كيفي آموزش هاي كاربردی در جامعه.
  • 3. فراهم سازي زيربناي مناسب ب همنظور به كارگيري توان دانش آموختگان دور ههاي نظري در حل مسائل كاربردی.
  • 4. زمينه سازي زيربناي مناسب براي ايجاد انتقال فناوري نوين

راه اندازي مقطع دكتری

سرپرست دانشگاه جامع علمی كاربردی با تأكيد بر اين كه پذيرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی متوقف نمي شود، از ايجاد مقطع دكترا در اين دانشگاه خبر داد. پذيرش در نظام ترمي دانشگاه جامع علمی كاربردی در سه مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در دو سهميه شاغل و آزاد و يك بار در سال صورت مي پذيرد.

 

شرايط ورود به دانشگاه علمی کاربردی :

كارداني :

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهار ساله يا شش ساله نظري و هنرستان)، ديپلم سه ساله نظام قديم و يا داشتن ديپلم نظام جديد فني و حرفه اي و يا ديپلم نظام جديد كاردانش.

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمی كاربردی كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

4- مبناي گزينش دانشجو : در هريك از كدرشته هاي تحصيلي، براساس نمره كل حاصل از امتياز نوع ديپلم و مرتبط يا غير مرتبط بودن و نيز معدل كل ديپلم كه اثر هر كدام پنجاه درصد مي باشد و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و در دو سهميه شاغل و آزاد و نيز اولويت هاي بومي بودن و شاخه تحصيلي مرتبط و غيرمرتبط و سهميه ايثارگران صورت مي گيرد.


گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز به شرح زير انجام خواهد شد :

الف- روش متمركز: در كليه كدرشته محل هايي كه به روش متمركز براي آن ها پذيرش صورت مي گيرد، با توجه به امتياز كل، اولويت هاي انتخابي داوطلبان و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: براي رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز و براساس امتياز كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيتهاي عمومي آنان انجام ميگيرد.


كارشناسي پيوسته :

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- داشتن گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله و يا شش ساله نظري و هنرستان)

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمی كاربردی كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

4- پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هاي كارشناسي پيوسته علمی كاربردی شامل الف- آزمون عمومي ب- آزمون پايه و ج- آزمون تخصصي مي باشد.

گزينش دانشجو در هريك از كدرشته ها براساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.

الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

كارشناسي ناپيوسته :

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- دارا بودن مدرك كارداني:
داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش.

اين دسته از داوطلبان مي توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني يا فوق ديپلم خود و بر اساس علاقمندي به هريك از رشته هاي تحصيلي در اين آزمون ثبت نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند.

داشتن مدرك معادل كارداني منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل -2 كارداني كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد. اين دسته از داوطلبان مي توانند در اين آزمون ثبت نام و شركت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل خود را به همراه ساير مدارك لازم به مركز آموزش محل قبولي ارايه نمايند.

دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از كارداني (فوق ديپلم) حق شركت در اين آزمون را ندارند.
تبصره : دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ماه 1369 شوراي عالي برنامه ريزي سابق كه براساس مصوبه جلسه 1384 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است مي توانند در اين آزمون شركت نمايند. داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمی كاربردی كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هاي كارشناسي ناپيوسته علمی كاربردی شامل الف- آزمون عمومي ب- آزمون اختصاصي در حد سرفصل هاي مصوب دوره هاي جديد كارداني مي باشد.

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته هاي تحصيلي براساس نمره كل اكتسابي و اولويت انتخاب رشته از بين داوطلباني كه حدنصاب نمره علمی لازم را كسب كردهاند و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.
الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.
ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينشنهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

 

پذيرش بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته :

دانشگاه جامع علمی كاربردی در هر سال در مقطع كارشناسي ناپيوسته از بين فارغ التحصيلان واجد شرايط دوره كارداني مطابق با آخرين آيين نامه صادره از مديركل محترم دفتر امور آموزش و تحصيلات تكميلي و دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجو مي پذيرد. اين پذيرش همزمان با آزمون كارشناسي ناپيوسته علمی كاربردی صورت مي پذيرد و شرايط آن از طريق همين سايت اطلاع رساني مي گردد.
دانشگاه جامع علمی در 4 گروه آموزشي دانشجو مي پذيرد. گروه صنعت- گروه مديريت و خدمات اجتماعي-گروه كشاورزي و گروه هنر دانشگاه جامع علمی كاربردی در دو گروه شاغلين و آزاد دانشجو پذيرش ميكند.


دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه ازاد و دانشگاه دولتي چه فرقي مي كنند ؟

از نظر مدرك :همه مدارك اين دانشگاهها مورد پذيرش وزارت علوم ميباشد. تفاوت مهم ديگر بين دانشگاهها هزينه ي تحصيل در آنها است تفاوت ديگر در نوع مدرك است . تفاوتهايي هم در تعداد گرفتن واحدها ، تنوع رشته ها و … دارند.


توصيه مهم :

اينكه در چه دانشگاهي قبول شويد زياد مهم نيست ، مهم اين است كه در رشته اي كه قبول مي شويد يكي از بهترينها باشيد با معدل بالا و علم و تجربه ي كافي فارغ التحصيل شويد . در اين صورت هيچ مشكلي برايتان (چه در زمينه ي بازار كار ، چه براي ادامه تحصيل ) پيش نخواهد آمد.
با توجه به سهميه شاغلين در دانشگاه جامع علمی كاربردی ( كلاس ها خارج از وقت اداري و بيشتر آخر هفته ها ) براي افراد شاغل گزينه مناسبي براي انتخاب هست. پذيرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع كارشناسي ارشد از طريق آزمون مي باشد. شرايط شركت در آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه جامع علمی کاربردی داشتن سه سال سابقه كار در رشته مورد تحصيل و اينكه نوع رشته امتحاني با نوع رشته تحصيلي بايد مرتبط باشد. پذيرش در دوره كارداني و كارشناسي دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس بومي پذيري مي باشد.

برای بررسی برخی از رشته های دانشگاه علمی کاربردی اینجا دنبال فرمایید .

 

مشاوره دانشگاه علمی کاربردی

در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص دانشگاه علمی کاربردی نظیر نحوه و زمان ثبت نام ، رشته های دانشگاهی ، پذیرش بدون کنکور و… دارید همه روزه از ساعت 8 صبح الی 12 شب می توانید از تلفن ثابت و بدون کد با شماره تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید .
لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

دانشگاه علمی کاربردی – معرفی و انواع پذیرش و مقاطع تحصیلی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 4 نظر:
  1. باسلام بنده كارداني مديريت خانواده را دارم مي خواستم ادامه در رشته مهندسي فناوري اطلاعات را ادامه بدهم آيا امكان دارد . باتشكر

    1. سلام
      شما میتوانید به دو طریق برای ادامه تحصیل در این رشته اقدام کنید که یکی از آنها شرکت در کنکور و پذیرش در دوره های کارشناسی و دیگری ثبت نام در دوره های بدون کنکور کاردانی به کارشناسی ناپیوسته میباشد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/5/4

جمعه

1403/5/5

شنبه

1403/5/6

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید