معرفی رشته حسابداری – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

حسابداری بدون کنکور

حسابداری یکی دیگر از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید . که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت ، کلیه دانش آموختگان تا مدرک دیپلم می توانند جهت ورود به این دانشگاه و در رشته مورد نظر خود اقدام فرمایند .

معرفی مجموعه رشته حسابداری 

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدلهای خاص انجام می گیرد. تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها، مجتمع عمومی سازمان مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. به همین دلیل فردی که تحصیلات دانشگاهی ندارد، بیشتر دفتردار است تا حسابدار.

چرا که گزارش های این دسته از افراد مطابق استاندارد نیست و پردازش کافی نمی شود و بیشتر تراز حساب ها می باشد. برای مثال یک حسابدار تجربی نمی تواند بین دارایی کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت قائل شود و یا نمی داند که چگونه باید معاملات ارزی را در دفاتر ثبت کرد. از سوی دیگر یک حسابدار متخصص، در آینده می تواند مدیر مالی یک سازمان یا شرکت گردد یعنی می تواند به مدیریت یک شرکت ایده بدهد که منابع موجودش را در چه راههایی سرمایه گذاری نماید تا استفاده بهینه کند و یا اگر شرکت به منابع مالی جدید نیاز داشت یک مدیر مالی بر اساس دانش آکادمیک خود می تواند بگوید که از چه طریقی باید تامین مالی کرد. و مجموع این فعالیت ها خارج از توانایی یک حسابدار تجربی است.

گرایش های رشته حسابداری در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

بازرگانی – امور گمرکی، کاردانی حرفه ای بازرگانی – امور نمایشگاهی، کاردانی حرفه ای بازرگانی – انبارداری، کاردانی حرفه ای بازرگانی – خدمات مشاوره املاک، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری دولتی، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری صنعتی، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالی، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابداری واحدهای صنفی، کاردانی حرفه ای حسابداری – حسابرسی، کاردانی حرفه ای حسابداری شرکت های بیمه، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

گرایش های رشته حسابداری در دانشگاه علمی کاربردیمقطع کارشناسی

کارشناسی حرفه ای امور گمرکی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری بانکی، کارشناسـی حرفه ای حسابداری – حسابداری پروژه ها، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خـدمات و آثار فرهنگی و هنری، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات صنعتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابداری خدمات و تولیدات کشاورزی، کارشناسـی حرفـه ای حسابداری – حسابداری دولتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسـابداری مـالی، کارشناسـی حرفه ای حسابداری – حسابداری مالیاتی، کارشناسی حرفه ای حسابداری – حسابرسی، کارشناسی حرفه ای حقوق بیمه، کارشناسی حرفه ای مدیریت امور نمایشگاهی، کارشناسی حرفه ای مـدیریت بازاریابی بیمه، کارشناسی حرفهای مدیریت بورس، کارشناسی حرفـه ای مـدیریت بیمـه – بیمـه اشخاص، کارشناسـی حرفـه ای مـدیریت بیمـه – بیمـه امـوال، کارشناسـی حرفـه ای مـدیریت تجاری سازی، کارشناسی حرفه ای مدیریت شعب بانک، کارشناسی حرفه ای مـدیریت کسـب و کار، کارشناسی حرفه ای مدیریت وصول مطالبات

چارت درسی حسابداری در مقطع کارشناسی

خیر کد درس نام درس (اختیاری) نوع
ترم ۱
۱ ۲۵۱ زبان خارجه عمومی خیر عمومی
۲ ۲۱۳۲۰۰۳۶ اصول علم اقتصاد -۱ خیر پایه
۳ ۲۱۳۲۰۱۳۸ حقوق بازرگانی خیر پایه
۴ ۲۱۳۲۰۱۵۰ مبانی سازمان و مدیریت خیر پایه
۵ ۲۱۳۲۳۰۱۳ اصول حسابداری -۱ خیر تخصصی
ترم ۲
۶ ۱۰۱ معارف اسلامی -۱ خیر عمومی
۷ ۲۱۳۲۰۰۱۴ روانشناسی عمومی خیر پایه
۸ ۲۱۳۲۰۰۴۷ اصول علم اقتصاد -۲ خیر پایه  پیش نیاز
۹ ۲۱۳۲۰۰۶۹ ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت خیر پایه
۱۰ ۲۱۳۲۰۰۷۰ آمار و کاربرد آن درمدیریت خیر پایه
۱۱ ۲۱۳۲۳۰۲۴ اصول حسابداری -۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۳
۱۲ ۱۰۶ معارف اسلامی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۱۳ ۲۱۳۲۰۰۸۱ پژوهش عملیاتی -۱ خیر پایه  پیش نیاز
۱۴ ۲۱۳۲۰۱۱۶ مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها خیر پایه  پیش نیاز
۱۵ ۲۱۳۲۰۱۴۹ مدیریت تولید خیر پایه  پیش نیاز
۱۶ ۲۱۳۲۰۱۶۱ روشهای تحقیق و ماخذ شناسی خیر پایه
۱۷ ۲۱۳۲۳۰۳۵ اصول حسابداری -۳ خیر تخصصی  پیش نیاز
۱۸ ۲۱۳۲۳۱۴۸ حسابداری مالیاتی خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۴
۱۹ ۲۵۲ اخلاق وتربیت اسلامی خیر عمومی
۲۰ ۲۱۳۲۰۰۹۲ پژوهش عملیاتی -۲ خیر پایه  پیش نیاز
۲۱ ۲۱۳۲۰۱۲۷ مبانی و کاربرد کامپیوتردرمدیریت خیر پایه
۲۲ ۲۱۳۲۳۰۴۶ حسابداری میانه -۱ خیر تخصصی  پیش نیاز
۲۳ ۲۱۳۲۳۰۸۰ حسابداری صنعتی -۱ خیر تخصصی  پیش نیاز
۲۴ ۲۱۳۲۳۱۵۹ اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی خیر تخصصی  پیش نیاز
۲۵ ۲۱۳۲۳۱۸۲ زبان خارجی -۳ خیر تخصصی
ترم ۵
۲۶ ۱۰۵ تربیت بدنی -۱ خیر عمومی
۲۷ ۲۵۰ فارسی عمومی خیر عمومی
۲۸ ۲۱۳۲۰۰۲۵ مبانی جامعه شناسی خیر پایه
۲۹ ۲۱۳۲۳۰۵۷ حسابداری میانه -۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۰ ۲۱۳۲۳۰۹۱ حسابداری صنعتی -۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۱ ۲۱۳۲۳۱۳۷ حسابداری و حسابرسی دولتی خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۲ ۲۱۳۲۳۱۹۳ زبان خارجی -۴ خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۶
۳۳ ۱۱۰ تربیت بدنی -۲ خیر عمومی  پیش نیاز
۳۴ ۱۱۱ تاریخ اسلام خیر عمومی
۳۵ ۱۱۲ انقلاب اسلامی و ریشه ها خیر عمومی
۳۶ ۲۱۳۲۰۱۰۵ پول و ارز و بانکداری خیر پایه  پیش نیاز
۳۷ ۲۱۳۲۱۰۱۷ مدیریت مالی -۱ خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۸ ۲۱۳۲۳۰۶۸ حسابداری پیشرفته -۱ خیر تخصصی  پیش نیاز
۳۹ ۲۱۳۲۳۱۰۴ حسابداری صنعتی -۳ خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۰ ۲۱۳۲۳۱۱۵ حسابرسی -۱ خیر تخصصی  پیش نیاز
ترم ۷
۴۱ ۱۱۳ متون اسلامی- منتخب ایات قران و نهج البلاغه خیر عمومی
۴۲ ۲۵۹ جمعیت و تنظیم خانواده خیر عمومی
۴۳ ۲۱۳۲۰۰۵۸ توسعه اقتصادی و برنامه ریزی خیر پایه  پیش نیاز
۴۴ ۲۱۳۲۳۰۷۹ حسابداری پیشرفته -۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۵ ۲۱۳۲۳۱۲۶ حسابرسی -۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۶ ۲۱۳۲۳۱۶۰ مدیریت مالی -۲ خیر تخصصی  پیش نیاز
۴۷ ۲۱۳۲۳۱۷۱ مباحث جاری درحسابداری خیر تخصصی

موقعیت شغلی و درآمد رشته حسابداری در ایران

فرصت های شغلی یک حسابدار بسیار گسترده است و از پایین ترین سطح تا بالاترین سطح را در بر می گیرد. و با وجود این که در دانشگاهای مختلف کشور اعم از دولتی، غیرانتفاعی و آزاد، دانشجویان بسیاری در رشته حسابداری تدریس می کنند اما تعداد فارغ التحصیلان بیکار این رشته از بیشتر رشته ها کمتر است. چون از یک موسسه کوچک گرفته تا بزرگترین کارخانه های کشور حداقل برای تهیه اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازمند هستند.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص سایر رشته های بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی ، آزاد اسلامی ، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی و شرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم ؛ هم اکنون می توانید  تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه معرفی رشته حسابداری – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

معرفی رشته حسابداری – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه معرفی رشته حسابداری – بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 7 نظر:
  1. سلام خسته نباشید
    میشه راهنماییم کنید کدوم یک از گرایش های کاردانی رشته حسابداری بهتره یعنی برای کار در قسمت حسابداری یک شرکت خصوصی یا دولتی بهتره؟منظورم گرایش های دولتی و مالی و صنعتی یا…

  2. سلام من کارشناسی علمی کاربردی حسابداری دارم میتوانم از فرصت شغلی حسابداری استفاده کنم؟

    1. سلام
      بله دانشگاه علمی کاربردی از معتبرترین دانشگاه هاست که مهارت های کاربردی را در اختیار دانشجویان قرار میدهد به نحوی که اغلب این افراد بعد از فارغ التحصیلی شاغل میشوند.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

دوشنبه

1401/11/10

سه شنبه

1401/11/11

چهارشنبه

1401/11/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید