ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

در صورتی که دختر شما امسال وارد دوره اول متوسطه می شود و قصد دارید برای آزمون های ورودی تیزهوشان اقدام کنید، میتوانید در ادامه ظرفیت این مدارس را به تفکیک استان ها مشاهده فرمایید.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

برای مشاهده سریع تر استان مورد نظر خود می توانید در سیستم عامل ویندوز با نگه داشتن دکمه Cntrl+F روی کیبورد و همچنین در سیستم عامل مک با نگه داشتن Command+F و تایپ استان خود سریع تر به مقصود خود برسید.

استان آذربايجان شرقي

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
75فرزانگانتبريز ناحية 1
50فرزانگانتبريز ناحية 2
50فرزانگانتبريز ناحية 3
75فرزانگانتبريز ناحية 4
50فرزانگانتبريز ناحية 5
28فرزانگاناهر
44فرزانگانبناب
20فرزانگانسراب
42فرزانگانمراغه
42فرزانگانمرند
28فرزانگانميانه

استان آذربايجان غربی

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
112فرزانگاناروميه ناحية 1
58فرزانگان اكبر همتيخوي
40فرزانگانسلماس
22فرزانگانماكو
48فرزانگانمياندوآب
24فرزانگاننقده

استان اردبیل

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان يكاردبيل ناحية 1
56فرزانگان دواردبيل ناحية 2
24فرزانگانپارسآباد
22فرزانگانمشكينشهر

استان اصفهان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
156فرزانگان امين دواصفهان ناحية 2
104فرزانگان امين يكاصفهان ناحية 3
81فرزانگان امين سهاصفهان ناحية 5
22فرزانگان امينآران و بيدگل
48فرزانگانخمينيشهر
48شهيد تركيانفركاشان
56فرزانگان اميننجفآباد

استان البرز

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگان يككرج ناحية 1
56فرزانگان دوكرج ناحية 2
84فرزانگان سهكرج ناحية 3
72فرزانگان چهاركرج ناحية 4
50فرزانگانساوجبلاغ

استان ایلام

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
54فرزانگانايلام

استان بوشهر

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانبوشهر
44فرزانگاندشتستان (برازجان)
16فرزانگاندشتي (خورموج)
28فرزانگانكنگان
20فرزانگانگناوه

استان چهارمحال بختیاری

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
66فرزانگانشهركرد ناحية 2
24فرزانگانبروجن

استان خراسان جنوبی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان زينب(س)بيرجند
17فرزانگانطبس
16فرزانگانفردوس
28فرزانگانقائنات
16فرزانگاننهبندان

استان خراسان رضوی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
108فرزانگان يكمشهد ناحية 4
108فرزانگان سهمشهد ناحية 5
108فرزانگان دو طوبيمشهد ناحية 6
44فرزانگانتربتجام
44فرزانگانتربتحيدريه
48فرزانگانسبزوار
44فرزانگانقوچان
44فرزانگانكاشمر
28فرزانگانگناباد
50فرزانگاننيشابور

استان خراسان شمالی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
58فرزانگانبجنورد
28فرزانگاناسفراين
40فرزانگانشيروان

استان خوزستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگان دواهواز ناحية 2
72فرزانگان يكاهواز ناحية 4
50فرزانگانآبادان
40فرزانگانبهبهان
78فرزانگاندزفول
44فرزانگانشوشتر

استان زنجان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
40فرزانگان يكزنجان ناحية 1
40فرزانگان دوزنجان ناحية 2
28فرزانگانابهر
18فرزانگانخدابنده

استان سمنان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
44فرزانگانسمنان
18فرزانگاندامغان
40فرزانگانشاهرود
18فرزانگانگرمسار

استان سیستان و بلوچستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان دوزاهدان ناحية 1
56فرزانگان يكزاهدان ناحية 2
28فرزانگانخاش
48فرزانگان زينب(س)زابل

شهر تهران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
90فرزانگان دوتهران منطقة 1
90فرزانگان پنجتهران منطقة 2
60فرزانگان يكتهران منطقة 6
81فرزانگان هشتتهران منطقة 7
90فرزانگان هفتتهران منطقة 12
90فرزانگان چهارتهران منطقة 13
90فرزانگان ششتهران منطقة 18
70فرزانگان نهتهران منطقة 19

استان تهران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
81حضرت زينب(س)شهرري ناحية 2
56فرزانگاناسلامشهر
48فرزانگان شيخ مفيدپاكدشت
56فرزانگانچهاردانگه
40فرزانگانرودهن
54فرزانگانشهريار
78فرزانگانورامين

استان فارس

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
63فرزانگان دوشيراز ناحية 1
63فرزانگان يكشيراز ناحية 2
42فرزانگان سهشيراز ناحية 3
42فرزانگان زينب(س)شيراز ناحية 4
26فرزانگانلارستان
40فرزانگانمرودشت

استان قزوین

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
104فرزانگان شهيدان شالبافقزوين ناحية 1

استان قم

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
84دكتر اسحاق حسينيقم ناحية 2
56فرزانگانقم ناحية 4

استان کردستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان يكسنندج ناحية 1
56فرزانگان دوسنندج ناحية 2
42فرزانگانسقز
26فرزانگانقروه

استان کرمان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگانكرمان ناحية 1
72فرزانگانكرمان ناحية 2
24فرزانگانبافت
28فرزانگانبم
48فرزانگانجيرفت
48فرزانگانرفسنجان
26فرزانگانزرند
48فرزانگانسيرجان
24فرزانگانشهربابك
24فرزانگانكهنوج

استان کرمانشاه

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
110فرزانگانكرمانشاه ناحية 1
24فرزانگاناسلامآباد

استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانياسوج

استان گلستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
54فرزانگانگرگان
18فرزانگانآزادشهر
24فرزانگانبندرتركمن
48فرزانگانگنبدكاووس

استان گیلان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
112فرزانگانرشت ناحية 1
30فرزانگانتالش
30امام رضا(ع)لاهيجان
24فرزانگانلنگرود

استان لرستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگانخرمآباد ناحية 1
24فرزانگاناليگودرز
44فرزانگانبروجرد
28فرزانگاندورود
18فرزانگاننورآباد (دلفان)

استان مازندران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانساري ناحية 1
48فرزانگانساري ناحية 2
60فرزانگانآمل
66فرزانگانبابل
25فرزانگانبابلسر
25فرزانگانبهشهر
36فرزانگانتنكابن
36فرزانگانقائمشهر
18فرزانگاننكا
28فرزانگاننوشهر

استان مرکزی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگاناراك ناحية 1
44فرزانگانساوه

استان هرمزگان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگان دوبندرعباس ناحية 1
48فرزانگان يكبندرعباس ناحية 2
16ثامنالحججبندرلنگه
28فرزانگانميناب

استان همدان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
66فرزانگان يكهمدان ناحية 1
44فرزانگان دوهمدان ناحية 2
16فرزانگانتويسركان
16فرزانگانكبودرآهنگ
40فرزانگانملاير
28فرزانگاننهاوند

استان یزد

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
52شهيد مهديزادهيزد ناحية 1
52فرزانگانيزد ناحية 2
36فرزانگان شهدا

اردكان

 


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 10 نظر:
  1. به طور حدودی ظرفیت در پایه ششم به هفتم 40 تا 60 نفر میباشد و در پایه نهم به دهم 30 تا 50 نفر میباشد

 1. سلام مدرسه فرزانگان شهرستان بم متوسطه دوم ظرفیت برای رشته تجربی چقدر است؟؟

  1. تعداد ظرفیت قبولی برای پایه نهم به دهم به طور حدودی بین 30 تا 50 نفر مییباشد

 2. سلام شهر بافت از شهرهای استان کرمان ظرفیت پذیرش پایه هفتم سمپاد امسال چند نفر هست؟ گفتن امسال ظرفیت بیشتر شده آیا صحت داره؟؟؟

  1. میزان ظرفیت به طور حدودی در پایه ششم به هفتم بین حدودا 40 تا 60 نفر برای هر مدرسه میباشد

 3. سلام من متوجه نشدم اینا که گذاشتیم چی هستن راهنمایی کنید لطفا

  1. با سلام!
   این ها تعداد پذیرش هر استان و هر مدرسه تیزهوشان است!
   با تشکر!

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید