خانه خدمات مشاوره ای آزمون های تخصصی ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

بروزرسانی شده جولای 21, 2018 8:10 ب.ظ
0
3,166
تیزهوشان دوره اول
ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان
میانگین 3.3 رای از تعداد 3

در صورتی که دختر شما امسال وارد دوره اول متوسطه می شود و قصد دارید برای آزمون های ورودی تیزهوشان اقدام کنید ٬ میتوانید در ادامه ظرفیت این مدارس را به تفکیک استان ها مشاهده فرمایید .

برای مشاهده سریع تر استان مورد نظر خود می توانید در سیستم عامل ویندوز با نگه داشتن دکمه Cntrl+F روی کیبورد و همچنین در سیستم عامل مک با نگه داشتن Command+F و تایپ استان خود سریع تر به مقصود خود برسید .

استان آذربايجان شرقي

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
75فرزانگانتبريز ناحية 1
50فرزانگانتبريز ناحية 2
50فرزانگانتبريز ناحية 3
75فرزانگانتبريز ناحية 4
50فرزانگانتبريز ناحية 5
28فرزانگاناهر
44فرزانگانبناب
20فرزانگانسراب
42فرزانگانمراغه
42فرزانگانمرند
28فرزانگانميانه

استان آذربايجان غربی

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
112فرزانگاناروميه ناحية 1
58فرزانگان اكبر همتيخوي
40فرزانگانسلماس
22فرزانگانماكو
48فرزانگانمياندوآب
24فرزانگاننقده

 

استان اردبیل

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان يكاردبيل ناحية 1
56فرزانگان دواردبيل ناحية 2
24فرزانگانپارسآباد
22فرزانگانمشكينشهر

 

استان اصفهان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
156فرزانگان امين دواصفهان ناحية 2
104فرزانگان امين يكاصفهان ناحية 3
81فرزانگان امين سهاصفهان ناحية 5
22فرزانگان امينآران و بيدگل
48فرزانگانخمينيشهر
48شهيد تركيانفركاشان
56فرزانگان اميننجفآباد

 

استان البرز

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگان يككرج ناحية 1
56فرزانگان دوكرج ناحية 2
84فرزانگان سهكرج ناحية 3
72فرزانگان چهاركرج ناحية 4
50فرزانگانساوجبلاغ

 

استان ایلام

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
54فرزانگانايلام

 

استان بوشهر

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانبوشهر
44فرزانگاندشتستان (برازجان)
16فرزانگاندشتي (خورموج)
28فرزانگانكنگان
20فرزانگانگناوه

 

استان چهارمحال بختیاری

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
66فرزانگانشهركرد ناحية 2
24فرزانگانبروجن

 

استان خراسان جنوبی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان زينب(س)بيرجند
17فرزانگانطبس
16فرزانگانفردوس
28فرزانگانقائنات
16فرزانگاننهبندان

 

استان خراسان رضوی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
108فرزانگان يكمشهد ناحية 4
108فرزانگان سهمشهد ناحية 5
108فرزانگان دو طوبيمشهد ناحية 6
44فرزانگانتربتجام
44فرزانگانتربتحيدريه
48فرزانگانسبزوار
44فرزانگانقوچان
44فرزانگانكاشمر
28فرزانگانگناباد
50فرزانگاننيشابور

 

استان خراسان شمالی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
58فرزانگانبجنورد
28فرزانگاناسفراين
40فرزانگانشيروان

 

استان خوزستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگان دواهواز ناحية 2
72فرزانگان يكاهواز ناحية 4
50فرزانگانآبادان
40فرزانگانبهبهان
78فرزانگاندزفول
44فرزانگانشوشتر

 

استان زنجان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
40فرزانگان يكزنجان ناحية 1
40فرزانگان دوزنجان ناحية 2
28فرزانگانابهر
18فرزانگانخدابنده

 

استان سمنان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
44فرزانگانسمنان
18فرزانگاندامغان
40فرزانگانشاهرود
18فرزانگانگرمسار

 

استان سیستان و بلوچستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان دوزاهدان ناحية 1
56فرزانگان يكزاهدان ناحية 2
28فرزانگانخاش
48فرزانگان زينب(س)زابل

 

شهر تهران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
90فرزانگان دوتهران منطقة 1
90فرزانگان پنجتهران منطقة 2
60فرزانگان يكتهران منطقة 6
81فرزانگان هشتتهران منطقة 7
90فرزانگان هفتتهران منطقة 12
90فرزانگان چهارتهران منطقة 13
90فرزانگان ششتهران منطقة 18
70فرزانگان نهتهران منطقة 19

استان تهران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
81حضرت زينب(س)شهرري ناحية 2
56فرزانگاناسلامشهر
48فرزانگان شيخ مفيدپاكدشت
56فرزانگانچهاردانگه
40فرزانگانرودهن
54فرزانگانشهريار
78فرزانگانورامين

 

استان فارس

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
63فرزانگان دوشيراز ناحية 1
63فرزانگان يكشيراز ناحية 2
42فرزانگان سهشيراز ناحية 3
42فرزانگان زينب(س)شيراز ناحية 4
26فرزانگانلارستان
40فرزانگانمرودشت

 

استان قزوین

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
104فرزانگان شهيدان شالبافقزوين ناحية 1

 

استان قم

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
84دكتر اسحاق حسينيقم ناحية 2
56فرزانگانقم ناحية 4

 

استان کردستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان يكسنندج ناحية 1
56فرزانگان دوسنندج ناحية 2
42فرزانگانسقز
26فرزانگانقروه

 

استان کرمان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگانكرمان ناحية 1
72فرزانگانكرمان ناحية 2
24فرزانگانبافت
28فرزانگانبم
48فرزانگانجيرفت
48فرزانگانرفسنجان
26فرزانگانزرند
48فرزانگانسيرجان
24فرزانگانشهربابك
24فرزانگانكهنوج

 

استان کرمانشاه

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
110فرزانگانكرمانشاه ناحية 1
24فرزانگاناسلامآباد

 

استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانياسوج

 

استان گلستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
54فرزانگانگرگان
18فرزانگانآزادشهر
24فرزانگانبندرتركمن
48فرزانگانگنبدكاووس

 

استان گیلان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
112فرزانگانرشت ناحية 1
30فرزانگانتالش
30امام رضا(ع)لاهيجان
24فرزانگانلنگرود

 

استان لرستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگانخرمآباد ناحية 1
24فرزانگاناليگودرز
44فرزانگانبروجرد
28فرزانگاندورود
18فرزانگاننورآباد (دلفان)

 

استان مازندران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانساري ناحية 1
48فرزانگانساري ناحية 2
60فرزانگانآمل
66فرزانگانبابل
25فرزانگانبابلسر
25فرزانگانبهشهر
36فرزانگانتنكابن
36فرزانگانقائمشهر
18فرزانگاننكا
28فرزانگاننوشهر

 

استان مرکزی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگاناراك ناحية 1
44فرزانگانساوه

 

استان هرمزگان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگان دوبندرعباس ناحية 1
48فرزانگان يكبندرعباس ناحية 2
16ثامنالحججبندرلنگه
28فرزانگانميناب

 

استان همدان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
66فرزانگان يكهمدان ناحية 1
44فرزانگان دوهمدان ناحية 2
16فرزانگانتويسركان
16فرزانگانكبودرآهنگ
40فرزانگانملاير
28فرزانگاننهاوند

 

استان یزد

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
52شهيد مهديزادهيزد ناحية 1
52فرزانگانيزد ناحية 2
36فرزانگان شهدا

اردكان

 

 در صورتی که برای آماده سازی ٬ برنامه ریزی و انتخاب مدرسه تیزهوشان نیاز به مشاوره دارید ٬ هم اکنون 02170702015 تماس حاصل فرمایید

از سراسر ایران با شماره 02170702015 تماس بگیرید

حتی از طریق تلفن همراه

 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آزمون های تخصصی

بررسی کنید

انتخاب رشته پایه هفتم مدارس تیزهوشان

انتخاب رشته پایه هفتم مدارس تیزهوشانمیانگین 5 رای از تعداد 1 مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش…