ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

تیزهوشان دوره اول
به اشتراک بگذارید

در صورتی که دختر شما امسال وارد دوره اول متوسطه می شود و قصد دارید برای آزمون های ورودی تیزهوشان اقدام کنید ٬ میتوانید در ادامه ظرفیت این مدارس را به تفکیک استان ها مشاهده فرمایید .

برای مشاهده سریع تر استان مورد نظر خود می توانید در سیستم عامل ویندوز با نگه داشتن دکمه Cntrl+F روی کیبورد و همچنین در سیستم عامل مک با نگه داشتن Command+F و تایپ استان خود سریع تر به مقصود خود برسید .

استان آذربایجان شرقی

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۷۵فرزانگانتبریز ناحیه ۱
۵۰فرزانگانتبریز ناحیه ۲
۵۰فرزانگانتبریز ناحیه ۳
۷۵فرزانگانتبریز ناحیه ۴
۵۰فرزانگانتبریز ناحیه ۵
۲۸فرزانگاناهر
۴۴فرزانگانبناب
۲۰فرزانگانسراب
۴۲فرزانگانمراغه
۴۲فرزانگانمرند
۲۸فرزانگانمیانه

استان آذربایجان غربی

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۱۱۲فرزانگانارومیه ناحیه ۱
۵۸فرزانگان اکبر همتیخوی
۴۰فرزانگانسلماس
۲۲فرزانگانماکو
۴۸فرزانگانمیاندوآب
۲۴فرزانگاننقده

 

استان اردبیل

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۶فرزانگان یکاردبیل ناحیه ۱
۵۶فرزانگان دواردبیل ناحیه ۲
۲۴فرزانگانپارسآباد
۲۲فرزانگانمشکینشهر

 

استان اصفهان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۱۵۶فرزانگان امین دواصفهان ناحیه ۲
۱۰۴فرزانگان امین یکاصفهان ناحیه ۳
۸۱فرزانگان امین سهاصفهان ناحیه ۵
۲۲فرزانگان امینآران و بیدگل
۴۸فرزانگانخمینیشهر
۴۸شهید ترکیانفرکاشان
۵۶فرزانگان امیننجفآباد

 

استان البرز

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۷۲فرزانگان یککرج ناحیه ۱
۵۶فرزانگان دوکرج ناحیه ۲
۸۴فرزانگان سهکرج ناحیه ۳
۷۲فرزانگان چهارکرج ناحیه ۴
۵۰فرزانگانساوجبلاغ

 

استان ایلام

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۴فرزانگانایلام

 

استان بوشهر

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۴۸فرزانگانبوشهر
۴۴فرزانگاندشتستان (برازجان)
۱۶فرزانگاندشتی (خورموج)
۲۸فرزانگانکنگان
۲۰فرزانگانگناوه

 

استان چهارمحال بختیاری

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۶۶فرزانگانشهرکرد ناحیه ۲
۲۴فرزانگانبروجن

 

استان خراسان جنوبی

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۶فرزانگان زینب(س)بیرجند
۱۷فرزانگانطبس
۱۶فرزانگانفردوس
۲۸فرزانگانقائنات
۱۶فرزانگاننهبندان

 

استان خراسان رضوی

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۱۰۸فرزانگان یکمشهد ناحیه ۴
۱۰۸فرزانگان سهمشهد ناحیه ۵
۱۰۸فرزانگان دو طوبیمشهد ناحیه ۶
۴۴فرزانگانتربتجام
۴۴فرزانگانتربتحیدریه
۴۸فرزانگانسبزوار
۴۴فرزانگانقوچان
۴۴فرزانگانکاشمر
۲۸فرزانگانگناباد
۵۰فرزانگاننیشابور

 

استان خراسان شمالی

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۸فرزانگانبجنورد
۲۸فرزانگاناسفراین
۴۰فرزانگانشیروان

 

استان خوزستان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۷۲فرزانگان دواهواز ناحیه ۲
۷۲فرزانگان یکاهواز ناحیه ۴
۵۰فرزانگانآبادان
۴۰فرزانگانبهبهان
۷۸فرزانگاندزفول
۴۴فرزانگانشوشتر

 

استان زنجان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۴۰فرزانگان یکزنجان ناحیه ۱
۴۰فرزانگان دوزنجان ناحیه ۲
۲۸فرزانگانابهر
۱۸فرزانگانخدابنده

 

استان سمنان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۴۴فرزانگانسمنان
۱۸فرزانگاندامغان
۴۰فرزانگانشاهرود
۱۸فرزانگانگرمسار

 

استان سیستان و بلوچستان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۶فرزانگان دوزاهدان ناحیه ۱
۵۶فرزانگان یکزاهدان ناحیه ۲
۲۸فرزانگانخاش
۴۸فرزانگان زینب(س)زابل

 

شهر تهران

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۹۰فرزانگان دوتهران منطقه ۱
۹۰فرزانگان پنجتهران منطقه ۲
۶۰فرزانگان یکتهران منطقه ۶
۸۱فرزانگان هشتتهران منطقه ۷
۹۰فرزانگان هفتتهران منطقه ۱۲
۹۰فرزانگان چهارتهران منطقه ۱۳
۹۰فرزانگان ششتهران منطقه ۱۸
۷۰فرزانگان نهتهران منطقه ۱۹

استان تهران

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۸۱حضرت زینب(س)شهرری ناحیه ۲
۵۶فرزانگاناسلامشهر
۴۸فرزانگان شیخ مفیدپاکدشت
۵۶فرزانگانچهاردانگه
۴۰فرزانگانرودهن
۵۴فرزانگانشهریار
۷۸فرزانگانورامین

 

استان فارس

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۶۳فرزانگان دوشیراز ناحیه ۱
۶۳فرزانگان یکشیراز ناحیه ۲
۴۲فرزانگان سهشیراز ناحیه ۳
۴۲فرزانگان زینب(س)شیراز ناحیه ۴
۲۶فرزانگانلارستان
۴۰فرزانگانمرودشت

 

استان قزوین

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۱۰۴فرزانگان شهیدان شالبافقزوین ناحیه ۱

 

استان قم

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۸۴دکتر اسحاق حسینیقم ناحیه ۲
۵۶فرزانگانقم ناحیه ۴

 

استان کردستان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۶فرزانگان یکسنندج ناحیه ۱
۵۶فرزانگان دوسنندج ناحیه ۲
۴۲فرزانگانسقز
۲۶فرزانگانقروه

 

استان کرمان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۷۲فرزانگانکرمان ناحیه ۱
۷۲فرزانگانکرمان ناحیه ۲
۲۴فرزانگانبافت
۲۸فرزانگانبم
۴۸فرزانگانجیرفت
۴۸فرزانگانرفسنجان
۲۶فرزانگانزرند
۴۸فرزانگانسیرجان
۲۴فرزانگانشهربابک
۲۴فرزانگانکهنوج

 

استان کرمانشاه

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۱۱۰فرزانگانکرمانشاه ناحیه ۱
۲۴فرزانگاناسلامآباد

 

استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۴۸فرزانگانیاسوج

 

استان گلستان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۴فرزانگانگرگان
۱۸فرزانگانآزادشهر
۲۴فرزانگانبندرترکمن
۴۸فرزانگانگنبدکاووس

 

استان گیلان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۱۱۲فرزانگانرشت ناحیه ۱
۳۰فرزانگانتالش
۳۰امام رضا(ع)لاهیجان
۲۴فرزانگانلنگرود

 

استان لرستان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۷۲فرزانگانخرمآباد ناحیه ۱
۲۴فرزانگانالیگودرز
۴۴فرزانگانبروجرد
۲۸فرزانگاندورود
۱۸فرزانگاننورآباد (دلفان)

 

استان مازندران

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۴۸فرزانگانساری ناحیه ۱
۴۸فرزانگانساری ناحیه ۲
۶۰فرزانگانآمل
۶۶فرزانگانبابل
۲۵فرزانگانبابلسر
۲۵فرزانگانبهشهر
۳۶فرزانگانتنکابن
۳۶فرزانگانقائمشهر
۱۸فرزانگاننکا
۲۸فرزانگاننوشهر

 

استان مرکزی

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۶فرزانگاناراک ناحیه ۱
۴۴فرزانگانساوه

 

استان هرمزگان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۴۸فرزانگان دوبندرعباس ناحیه ۱
۴۸فرزانگان یکبندرعباس ناحیه ۲
۱۶ثامنالحججبندرلنگه
۲۸فرزانگانمیناب

 

استان همدان

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۶۶فرزانگان یکهمدان ناحیه ۱
۴۴فرزانگان دوهمدان ناحیه ۲
۱۶فرزانگانتویسرکان
۱۶فرزانگانکبودرآهنگ
۴۰فرزانگانملایر
۲۸فرزانگاننهاوند

 

استان یزد

تعداد پذیرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقه آموزشی
۵۲شهید مهدیزادهیزد ناحیه ۱
۵۲فرزانگانیزد ناحیه ۲
۳۶فرزانگان شهدا

اردکان

 

 در صورتی که برای آماده سازی ٬ برنامه ریزی و انتخاب مدرسه تیزهوشان نیاز به مشاوره دارید ٬ هم اکنون ۰۲۱۷۰۷۰۲۰۱۵ تماس حاصل فرمایید

از سراسر ایران با شماره ۰۲۱۷۰۷۰۲۰۱۵ تماس بگیرید

حتی از طریق تلفن همراه

 

ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تفکیک استان

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068