خانه خدمات مشاوره ای آزمون های تخصصی ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تکفیک استان

ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تکفیک استان

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:51 ب.ظ
0
2,685
تیزهوشان دوره اول
ظرفیت پذیرش مدارس دخترانه تیزهوشان به تکفیک استان
میانگین 5 رای از تعداد 1

در صورتی که دختر شما امسال وارد دوره اول متوسطه می شود و قصد دارید برای آزمون های ورودی تیزهوشان اقدام کنید ٬ میتوانید در ادامه ظرفیت این مدارس را به تفکیک استان ها مشاهده فرمایید .

برای مشاهده سریع تر استان مورد نظر خود می توانید در سیستم عامل ویندوز با نگه داشتن دکمه Cntrl+F روی کیبورد و همچنین در سیستم عامل مک با نگه داشتن Command+F و تایپ استان خود سریع تر به مقصود خود برسید .

استان آذربايجان شرقي

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
75فرزانگانتبريز ناحية 1
50فرزانگانتبريز ناحية 2
50فرزانگانتبريز ناحية 3
75فرزانگانتبريز ناحية 4
50فرزانگانتبريز ناحية 5
28فرزانگاناهر
44فرزانگانبناب
20فرزانگانسراب
42فرزانگانمراغه
42فرزانگانمرند
28فرزانگانميانه

استان آذربايجان غربی

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
112فرزانگاناروميه ناحية 1
58فرزانگان اكبر همتيخوي
40فرزانگانسلماس
22فرزانگانماكو
48فرزانگانمياندوآب
24فرزانگاننقده

 

استان اردبیل

تعداد پذيرشنام متوسطه دوره اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان يكاردبيل ناحية 1
56فرزانگان دواردبيل ناحية 2
24فرزانگانپارسآباد
22فرزانگانمشكينشهر


استان اصفهان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
156فرزانگان امين دواصفهان ناحية 2
104فرزانگان امين يكاصفهان ناحية 3
81فرزانگان امين سهاصفهان ناحية 5
22فرزانگان امينآران و بيدگل
48فرزانگانخمينيشهر
48شهيد تركيانفركاشان
56فرزانگان اميننجفآباد

 

استان البرز

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگان يككرج ناحية 1
56فرزانگان دوكرج ناحية 2
84فرزانگان سهكرج ناحية 3
72فرزانگان چهاركرج ناحية 4
50فرزانگانساوجبلاغ


استان ایلام

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
54فرزانگانايلام


استان بوشهر

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانبوشهر
44فرزانگاندشتستان (برازجان)
16فرزانگاندشتي (خورموج)
28فرزانگانكنگان
20فرزانگانگناوه


استان چهارمحال بختیاری

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
66فرزانگانشهركرد ناحية 2
24فرزانگانبروجن


استان خراسان جنوبی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان زينب(س)بيرجند
17فرزانگانطبس
16فرزانگانفردوس
28فرزانگانقائنات
16فرزانگاننهبندان


استان خراسان رضوی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
108فرزانگان يكمشهد ناحية 4
108فرزانگان سهمشهد ناحية 5
108فرزانگان دو طوبيمشهد ناحية 6
44فرزانگانتربتجام
44فرزانگانتربتحيدريه
48فرزانگانسبزوار
44فرزانگانقوچان
44فرزانگانكاشمر
28فرزانگانگناباد
50فرزانگاننيشابور

 

استان خراسان شمالی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
58فرزانگانبجنورد
28فرزانگاناسفراين
40فرزانگانشيروان

 

استان خوزستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگان دواهواز ناحية 2
72فرزانگان يكاهواز ناحية 4
50فرزانگانآبادان
40فرزانگانبهبهان
78فرزانگاندزفول
44فرزانگانشوشتر

 

استان زنجان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
40فرزانگان يكزنجان ناحية 1
40فرزانگان دوزنجان ناحية 2
28فرزانگانابهر
18فرزانگانخدابنده

 

استان سمنان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
44فرزانگانسمنان
18فرزانگاندامغان
40فرزانگانشاهرود
18فرزانگانگرمسار


استان سیستان و بلوچستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان دوزاهدان ناحية 1
56فرزانگان يكزاهدان ناحية 2
28فرزانگانخاش
48فرزانگان زينب(س)زابل


شهر تهران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
90فرزانگان دوتهران منطقة 1
90فرزانگان پنجتهران منطقة 2
60فرزانگان يكتهران منطقة 6
81فرزانگان هشتتهران منطقة 7
90فرزانگان هفتتهران منطقة 12
90فرزانگان چهارتهران منطقة 13
90فرزانگان ششتهران منطقة 18
70فرزانگان نهتهران منطقة 19

استان تهران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
81حضرت زينب(س)شهرري ناحية 2
56فرزانگاناسلامشهر
48فرزانگان شيخ مفيدپاكدشت
56فرزانگانچهاردانگه
40فرزانگانرودهن
54فرزانگانشهريار
78فرزانگانورامين

 

استان فارس

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
63فرزانگان دوشيراز ناحية 1
63فرزانگان يكشيراز ناحية 2
42فرزانگان سهشيراز ناحية 3
42فرزانگان زينب(س)شيراز ناحية 4
26فرزانگانلارستان
40فرزانگانمرودشت

 

استان قزوین

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
104فرزانگان شهيدان شالبافقزوين ناحية 1

 

استان قم

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
84دكتر اسحاق حسينيقم ناحية 2
56فرزانگانقم ناحية 4


استان کردستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگان يكسنندج ناحية 1
56فرزانگان دوسنندج ناحية 2
42فرزانگانسقز
26فرزانگانقروه


استان کرمان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگانكرمان ناحية 1
72فرزانگانكرمان ناحية 2
24فرزانگانبافت
28فرزانگانبم
48فرزانگانجيرفت
48فرزانگانرفسنجان
26فرزانگانزرند
48فرزانگانسيرجان
24فرزانگانشهربابك
24فرزانگانكهنوج

 

استان کرمانشاه

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
110فرزانگانكرمانشاه ناحية 1
24فرزانگاناسلامآباد


استان کهگیلویه و بویراحمد

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانياسوج

 

استان گلستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
54فرزانگانگرگان
18فرزانگانآزادشهر
24فرزانگانبندرتركمن
48فرزانگانگنبدكاووس


استان گیلان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
112فرزانگانرشت ناحية 1
30فرزانگانتالش
30امام رضا(ع)لاهيجان
24فرزانگانلنگرود

 

استان لرستان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
72فرزانگانخرمآباد ناحية 1
24فرزانگاناليگودرز
44فرزانگانبروجرد
28فرزانگاندورود
18فرزانگاننورآباد (دلفان)


استان مازندران

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگانساري ناحية 1
48فرزانگانساري ناحية 2
60فرزانگانآمل
66فرزانگانبابل
25فرزانگانبابلسر
25فرزانگانبهشهر
36فرزانگانتنكابن
36فرزانگانقائمشهر
18فرزانگاننكا
28فرزانگاننوشهر

 

استان مرکزی

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
56فرزانگاناراك ناحية 1
44فرزانگانساوه

 

استان هرمزگان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
48فرزانگان دوبندرعباس ناحية 1
48فرزانگان يكبندرعباس ناحية 2
16ثامنالحججبندرلنگه
28فرزانگانميناب

 

استان همدان

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
66فرزانگان يكهمدان ناحية 1
44فرزانگان دوهمدان ناحية 2
16فرزانگانتويسركان
16فرزانگانكبودرآهنگ
40فرزانگانملاير
28فرزانگاننهاوند

 

استان یزد

تعداد پذيرشنام متوسطه دورة اولنام شهرستان/منطقة آموزشي
52شهيد مهديزادهيزد ناحية 1
52فرزانگانيزد ناحية 2
36فرزانگان شهدا

اردكان

 

 در صورتی که برای آماده سازی ٬ برنامه ریزی و انتخاب مدرسه تیزهوشان نیاز به مشاوره دارید ٬ هم اکنون 9099072068 تماس حاصل فرمایید 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در آزمون های تخصصی

بررسی کنید

انتخاب رشته پایه هفتم مدارس تیزهوشان

انتخاب رشته پایه هفتم مدارس تیزهوشانمیانگین 5 رای از تعداد 1 مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش…