منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم پیام نور در کدرشته های علوم انسانی ( بخش پنجم )

منابع جدید دوره نوزدهم
به اشتراک بگذارید

منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم ” فراگیر پیام نور تغییرات محسوسی . را نسبت به سال گذشته به ویژه در رشته های علوم انسانی داشته است .

مشاوران مرکز مشاوره آویژه دانش با بررسی دفترچه دوره نوزدهم . طرح فراگیر مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور . به نتایج مهمی رسیده اند . که در ادامه مقاله به آنها خواهیم پرداخت .

دانشگاه پیام نور امسال و برای دوره نوزدهم خود . تغییرات ویژه ای را در برخی منابع ایجاد کرده است . که مشاوران پیام نور ما آنها را دقیق بررسی کرده و به موضوعات جالی دست پیدا کرده اند .

تغییرات طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های امتحانی علوم پایه

در کدرشته های امتحانی علوم انسانی که حجم زیادی از رشته های تحصیلی مقطع . کارشناسی ارشد طرح فراگیر را به خود اختصاص داده اند . منابع امتحانی را بررسی کرده ایم . و تغییرات منابع کدرشته های انسانی را در چهار مقاله قبلی همین سایت . برای شما بارگذاری کرده ایم .

در این مقاله قصد داریم تا تغییرات سایر کد رشته های امتحانی علوم انسانی را تا پایان دفترچه یعنی تا کد ۱۱۰۲. برای شما قرار دهیم تا شانس قبولی خود . در آزمون طرح فراگیر را تا اندازه زیادی . افزایش دهید .

 

منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم در کدرشته های امتحانی علوم انسانی از ۱۰۶۶ تا ۱۱۰۲

۱۰۶۶ تا ۱۰۶۹٫مدیریت های بازرگانی گزایش . بازرگانی داخلی . تجارت الکترونیکی . کارآفرینی . مدیریت استراتژیک .

منابع سال ۹۶

۱: زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی ) مولف : حسن حسینی ،شهرام جنابی . انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲: مدیریت استراتژیک پیشرفته (برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژی) مولف : فروزنده ، محمد تقی امینی ، صمد خباز باویل. انتشارات دانشگاه پیام نور.

۳: مدیریت منابع انسانی پیشرفته : مدیریت منابع انسانی( مفاهیم-  تئوری و کاربردها).مولف : آرین قلی پور. انتشارات سمت . {از اول تا آخر فصل ۹ مطالعه شود}

۴: نظریه های  سازمان و مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان ، ساختار و طرح سازمانی) . مولف : استیفن پی، رابینز. مترجم:سید مهدی الوانی ، حسن دانایی فرد . انتشارات صفار . { از فصل اول تا آخر فصل ۱۳ مطالعه شود}

منابع سال۹۷

  1. زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی ) مولف : حسن حسینی ،شهرام جنابی . انتشارات دانشگاه پیام نور.

۲٫ مدیریت استراتژیک پیشرفته (برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک پیشرفته با رویکرد تدوین استراتژی) مولف : فروزنده ، محمد تقی امینی ، صمد خباز باویل. انتشارات دانشگاه پیام نور.{ فصل ۸ حذف می باشد }

۳٫مدیریت منابع انسانی پیشرفته : مدیریت منابع انسانی( مفاهیم-  تئوری و کاربردها).مولف : آرین قلی پور. انتشارات سمت . {از فصول اول تا آخر فصل۸ مطالعه شود}

۴٫ نظریه های  سازمان و مدیریت پیشرفته (تئوری سازمان ، ساختار و طرح سازمانی) . مولف : استیفن پی / رابینز. مترجم:سید مهدی الوانی ، حسن دانایی فرد . انتشارات صفار . { از فصو ل اول تا آخر فصل ۸ مطالعه شود}

۱۰۷۰٫مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی

منابع سال ۹۶

۱٫ مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی (مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ). مولف : ابوالفضل تاج زاده ثمین . انتشارات سمت { فصول ۱ تا پایان فصل ۱۰ مطالعه شود }

۲٫ اصول مدیریت و بازاریابی خدمات ( مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری ) مولف: زهره دهدشتی شاهرخ ، مرتضی فیاضی . انتشارات مهکامه.{ از ابتدای فصل ۷ تا پایان کتاب مطالعه شود}

۳٫ مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی (مدیریت کیفیت فراگیر-ابزارهای استراتژیک و فرهنگی (جلد اول) .مولف : سید مصطفی جعفری ، سید حسن اصولی . انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۴٫تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی(گردشگری بین الملل ،فرهنگ ها و رفتار. مولف : یوته رایزینگر. مترجم : محمد نجارزاده ،امید حکیمی ، جمال مرادنژاد. انتشارات مهکامه.{فصول ۱ تا پایان فصل ۶ مطالعه شود}

منابع سال ۹۷

۱٫ مدیریت منابع انسانی در صنعت جهانگردی (مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی ). مولف : ابوالفضل تاج زاده ثمین . انتشارات سمت { فصول ۱ تا پایان فصل ۱۰ مطالعه شود }

۲٫ اصول مدیریت و بازاریابی خدمات ( مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری ) مولف: زهره دهدشتی شاهرخ ، مرتضی فیاضی . انتشارات مهکامه.{ فصول ۹ تا پایان ۱۴ مطالعه شود}

۳٫ مدیریت کیفیت جامع در صنعت جهانگردی (مدیریت کیفیت فراگیر-ابزارهای استراتژیک و فرهنگی (جلد اول) .مولف : سید مصطفی جعفری ، سید حسن اصولی . انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.

۴٫ تحلیل رفتار جهانگردی و تعامل فرهنگی(گردشگری بین الملل ،فرهنگ ها و رفتار. مولف : یوته رایزینگر. مترجم : محمد نجارزاده ،امید حکیمی ، جمال مرادنژاد. انتشارات مهکامه.{فصول ۱ تا پایان فصل ۶ مطالعه شود}

 

۱۰۷۱ تا ۱۰۷۷٫ مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی . گرایش توسعه منابع انسانی . خط مشی گذاری عمومی . طراحی سازمان های دولتی . پیشرفت و  توسعه شهری و روستایی . مدیریت تحول . مدیریت رفتار سازمانی .

منابع سال ۹۶

۱٫ مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی . مولف : حسن درویش ، محمد رسول الماسی فرد. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۲٫ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ( مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)) .مولف : استیفن رابینز/ مترجمان: سید محمد اعرابی ، علی پارسائیان . انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .

۳٫ حقوق اساسی سازمان های دولتی ( حقوق اساسی ) . مولف : حسن خسروی. انتشارات خرسندی. {فصول ۶ و ۸ حذف می باشد .

۴٫ اداره امور عمومی در اسلام ( نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)) . مولف : حمید زارع . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

منابع سال ۹۷

۱٫مدیریت منابع انسانی پیشرفته (مدیریت منابع انسانی در سازمان های دولتی . مولف : حسن درویش ، محمد رسول الماسی فرد. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۲٫ مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته ( مبانی رفتار سازمانی (تک جلدی)) .مولف : استیفن رابینز/ مترجمان: سید محمد اعرابی ، علی پارسائیان . انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی .{ فصول  ۲ ،۴ تاپایان ۶ و ۱۷ حذف می باشد} .

۳٫ حقوق اساسی سازمان های دولتی ( حقوق اساسی ) . مولف : حسن خسروی. انتشارات خرسندی. {فصول ۶ و ۸ حذف می باشد .

۴٫ اداره امور عمومی در اسلام ( نظام اداری در سیره و سنت نبوی (ص)) . مولف : حمید زارع . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه .

۱۰۷۸٫مدیریت رسانه

سال ۹۶

۱٫حقوق بین الملل ارتباط جمعی ( درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی) . مولف : محمد حسین بردبار. انتشارات ققنوس .

۲٫ زبان تخصصی ( زبان تخصصی مطالعه متون علوم اجتماعی ۱ ) . مولف : ارجمندی /خلیلی/رحیمی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۳٫ مدیریت اسلامی ( مدیریت اسلامی) .مولف : محمد رضا صمدی . انتشارات دانشگاه پیام نور .

۴٫ ارتباط جمعی (مبانی ارتباط جمعی) . مولف : محمد دادگران . انتشارات فیروزه .

سال ۹۷

۱٫ حقوق بین الملل ارتباط جمعی ( درآمدی بر حقوق ارتباط جمعی) . مولف : محمد حسین بردبار. انتشارات ققنوس .

۲٫ زبان تخصصی ( زبان تخصصی علوم اجتماعی ۱ ) . مولف : ارجمندی /خلیلی/رحیمی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۳٫ مدیریت اسلامی ( مدیریت اسلامی) .مولف : محمد رضا صمدی . انتشارات دانشگاه پیام نور .

۴٫ ارتباط جمعی (مبانی ارتباط جمعی) . مولف : محمد دادگران . انتشارات فیروزه .

۱۰۷۹٫مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی

سال ۹۶

۱٫ مفروضات و اصول مدیریت اسلامی ( اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) . مولف : سید محمد مقیمی. انتشارات  راه دان.{ تا پایان فصل ۵ مطالعه شود}

۲٫ فرهنگ و اخلاق سازمانی (اخلاق سازمانی ). مولف : احمد فرامرز قراملکی. انتشارات سرآمد –موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی .

۳٫ احکام کسب و کار(۱: فقه الاداره(۱) چیستی و کلیات ) .مولف : سید صمصام الدین قوامی . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.{ فصل اول مظالعه شود}.(۲: کسب و کار از دیدگاه اسلام ) . مولف : رضا وحید . انتشارات مبنای خرد .

۴٫ خط مشی گذاری در دولت اسلامی(خط مشی گذاری در دولت اسلامی). مولف : حسین رحیمی کلور، مهران محمدی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل .

سال ۹۷

۱٫ مفروضات و اصول مدیریت اسلامی ( اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) . مولف : سید محمد مقیمی. انتشارات  راه دان.{ تا پایان فصل ۵ مطالعه شود}

۲٫ فرهنگ و اخلاق سازمانی (اخلاق سازمانی ). مولف : احمد فرامرز قراملکی. انتشارات سرآمد –موسسه مطالعات بهره وری و منابع انسانی .

۳٫ احکام کسب و کار(۱: فقه الاداره(۱) چیستی و کلیات ) .مولف : سید صمصام الدین قوامی . انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.{ فصل اول مظالعه شود}.(۲: کسب و کار از دیدگاه اسلام ) . مولف : رضا وحید . انتشارات مبنای خرد .

۴٫ خط مشی گذاری در دولت اسلامی(خط مشی گذاری در دولت اسلامی) . مولف : حسین رحیمی کلور، مهران محمدی. انتشارات جهاد دانشگاهی واحد استان اردبیل .{ فصول ۳ تاپایان ۵ و ۱۱ حذف می باشد} .

۱۰۸۰ تا ۱۰۸۳٫مدیریت فناوری اطلاعات گرایش های سیستم های اطلاعاتی پیشرفته . گرایش کسب و کار الکترونیک . مدیریت دانش . مدیریت منابع اطلاعاتی .

منابع سال ۹۶

۱٫بازمهندسی فرآیندهای کسب و کار ( workflow modeling. Tools for process improvement and application development . second edition by Alec.)  مولف :  Alec sharp and Patrick Mcdermott . انتشارات Artech house publications  .{ فصول ۱ تا پایان ۱۳ مطالعه شود} .

۲٫ تحلیل آماری ( تحلیل آماری ) .مولف : احمدی /نصیری/صالحی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۳٫ منطق فازی و هوش مصنوعی ( ۱:Artificial intelligence.A modern approach. Third edition.2010) مولف : stuart Russell. Peter norvig. انتشارات prentice hall. Pearson. { فصل ۱ تا ۳ مطالعه شود}. (۲: Fuzzy logic for business. Finance . and management 2nd edition 2007. . مولف : George Bojadziev . انتشارات  world scientific publishing co. { فصول ۱ تا پایان ۵ مطالعه شود} .

۴٫ تاثیر فناوری اطلاعات برسازمان و مدیریت (فناوری اطلاعات در مدیریت- جلد سوم . مولف : افرایم توربان و همکاران ، مترجم : ریاحی و همکاران. انتشارات دانشگاه پیام نور .

منابع سال ۹۷

۱٫مبانی و زیرساخت فناوری اطلاعات ( مبانی فناوری اطلاعات ) .مولف : امیرهوشنگ تاجفر. انتشارات آتی نگر.{فصول ۱ تاپابان ۷ و ۱۱ تا پایان ۱۳ مطالعه شود} .

۲٫ مبانی مدیریت دانش( مدیریت دانش) مولف سیدعلی اکبر احمدی ، علی صالحی . انتشارات دانشگاه پیام نور. { فصول ۳،۸، ۱۰ و ۱۱ حذف میباشد .}

۳٫ سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی ( مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها ( ویراست چهارم )) مولف :روحانی رانکوهی. انتشارات جلوه.{ فصول ۱ تا پایان ۴،۶ و ۱۰ مطالعه شود} .

۱۰۸۴ تا ۱۰۹۰٫ مدیریت کسب و کار گرایش های استراتژی . بازاریابی . رفتار سازمانی و منابع انسانی . سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات . عملیات زنجیره تامین . فناوری . مالی

سال ۹۶

۱٫زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی) مولف : میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۲٫ مدیریت استراتژیک ( مدیریت استراتژیک پیشرفته ) . مولف : رضا رسولی /علی صالحی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۳٫ نظریه های سازمان و مدیریت ( تئوری های سازمان ،ساختار و طرح سازمانی )  . مولف : استیفن پی.رابینز. مترجم: سید مهدی الوانی/حسن دانایی فرد . انتشارات صفار . { از فصل اول تا پایان فصل ۱۳ مطالعه شود}

سال ۹۷

۱٫زبان تخصصی( زبان تخصصی مدیریت بازاریابی) مولف : میرزاحسن حسینی/ شهرام جنابی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۲٫ مدیریت استراتژیک ( مدیریت استراتژیک پیشرفته ) . مولف : رضا رسولی /علی صالحی. انتشارات دانشگاه پیام نور .

۳٫ نظریه های سازمان و مدیریت ( تئوری های سازمان ،ساختار و طرح سازمانی ) . مولف : استیفن پی.رابینز. مترجم: سید مهدی الوانی/حسن دانایی فرد . انتشارات صفار .{ از فصل اول تا پایان فصل ۱۲ مطالعه شود}

 ۱۰۹۱٫مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

سال ۹۷

  1. درس کارمند یابی،انتخاب و توسعه منابع انسانی منبعش می شود کارمند یابی انتخاب و توسعه منابع انسانی هست
  • درس اول: فصل ۲ و ۴ تا پایان ۶ و ۱۷ حذف می شود .
  • درس دوم: فصول ۲ و ۸ حذف می شود .
  • درس سوم: درس ۳ حذف می شود .

۱۰۹۲٫مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی

سال ۹۷

  1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی مولف کشاورز و همکاران توضیحات : درس ۳ : فصل ۱ تا پایان ۳ و فصل ۵ تا پایان ۱۲ مطالعه شود .

۱۰۹۳٫مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوغات فراغت و ورزش های تفریحی

سال ۹۷

  1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی مولف کشاورز و همکاران توضیحات : درس ۳ : فصل ۱ تا پایان ۳ و فصل ۵ تا پایان ۱۲ مطالعه شود .

۱۰۹۴٫مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش

سال ۹۷

  1. روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی . مولف کشاورز و همکاران دانشگاه پیام نور . توضیحات : فصل ۱ تا پایان فصل ۳ و فصول ۵ تا ۱۲ مطالعه شود .

۱۰۹۵٫مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

سال ۹۷

۱٫ روش تحقیق در مدیریت ورزشی کتاب روش تحقیق در تربیت بدنی مولف کشاورز و همکاران دانشگاه پیام نور فصل ۱ تا پایان فصل ۳ و فصول ۵ تا ۱۲ مطالعه شود .

۱۰۹۶٫مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی

سال ۹۷

۱٫ آیین نگارش زبان فارسی . نام نویسندگان جدید حمید قاسمی و همکاران می باشند .

۱۱۰۰٫ مشاوره گرایش مشاوره شغلی

سال ۹۷

  1. نظریه های پیشرفته و مشاوره ی روان درمانی . توضیحات جدید فصل ۳ + فصول ۵ تا ۸ مطالعه شوند .

۲٫ هدایت و مشورت در اسلام توضیحات جدید از صفحه  ۱ تا ۲۴۰ باید مطالعه شوند .

۱۱۰۲٫مطالعات فرهنگی

سال ۹۷

  1. جامعه شناسی فرهنگی توضیحات جدید فصول ۲ و ۳ و همچنین فصول ۵ تا ۹ باید مطالعه شوند . و کلیه ی پیوست ها حذف شده اند .

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های ۱۰۵۱ تا ۱۰۶۵

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های ۱۰۳۳ تا ۱۰۵۰

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های ۱۰۱۷ تا ۱۰۳۲

بیشتر بخوانید : منابع جدید طرح فراگیر پیام نور در کد رشته های ۱۰۰۱ تا ۱۰۱۶


https://www.anjammidam.com/uploads/order/delivery/file/3e2c2fcbc245d39fe834b29a362cc0fe.gif

برای مشاوره در زمینه ثبت نام فراگیر پیام نور مقطع کارشناسی ارشد

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید:

تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸

منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم پیام نور در کدرشته های علوم انسانی ( بخش پنجم )

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه منابع جدید دفترچه دوره نوزدهم پیام نور در کدرشته های علوم انسانی ( بخش پنجم )

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068