خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی اعلام نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد اسلامی

اعلام نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد اسلامی

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 8:30 ب.ظ
0
524
ظرفیت جدید پزشکی
اعلام نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی 96 دانشگاه آزاد اسلامی
میانگین 5 رای از تعداد 3

نتایج اولیه دوره های دکتری تخصصی سال 96 دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد . داوطلبان گرامی می توانند به تفکیک دوره های انتخابی ( با آزمون یا بدون آزمون ) نسبت به مشاهده نتایج اولیه دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از طریق لینک های زیر اقدام فرمایند .

همانطور که در تصویر زیر پیدایست ، 2 روش برای مشاهده نتایج اولیه در نظر گرفته شده است . در روش اول : شناسه انتخاب رشته و شماره شناسنامه و در روش دوم : نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و شماره شناسنامه برای مشاهده اعلام نتایج مورد نیاز است . 

اعلام نتایج دکتری دانشگاه ازاد

اطلاعیه مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی : 

1 -ارزیابی اولیه داوطلبان به منظور بررسی احراز شرایط دعوت به مصاحبه براساس نمره کتبـی اکتسـابی در آزمون دکتري تخصصی سال 96 در اولویتهاي چهلگانه انتخابی صورت گرفتـه اسـت در ایـن حالـت در صورتی که هر داوطلب در هر یک از انتخابهاي چهلگانه خود حدنصاب نمره کتبی را کسـب نمـوده باشد براي انجام مصاحبه معرفی شده است. مـلاك معرفـی داوطبـان دوره بـدون آزمـون کسـب حدنصـاب امتیاز حاصل از معدل براي دعوت به مصاحبه در رشته/محلهاي انتخابی میباشد.
2 -در صورتی که داوطلب در یک رشته/گرایش در هر یک از واحدهاي دانشگاهی سطح یـک اسـتان حائز شرایط دعوت به مصاحبه شده باشد تنها لازم است براي مصاحبه به واحد دانشگاهی (محـل مصـاحبه) که در کارنامه وي درج شده است مراجعه نماید. بدیهی است مصاحبه انجام شده در یک رشـته/گرایش در هر استان ملاك پذیرش براي کلیه واحدهاي دانشـگاهی انتخـابی فـرد در سـطح اسـتان (در صـورت احـراز شرایط دعوت به مصاحبه) در آن رشته/گرایش خواهد بود.
3 -داوطلبانی که در چند رشته/گرایش در یک استان دعوت به مصاحبه شـده انـد لازم اسـت بـراي هـر رشته/گرایش مطابق زمانبندي اعلام شده از سوي واحد دانشگاهی مرکز استان براي مصاحبه مراجعه نمایند. بدیهی است نمره مصاحبه داوطلب در یک گرایش تنها براي همان گرایش معتبر میباشد.
4 -داوطلبانی که در یک یا چند کد رشته/محل در استان تهران دعوت به مصـاحبه شـده انـد لازم است جهت انجام فرآیند مصاحبه در هر رشته/گرایش بـه واحـد دانشـگاهی اعـلام شـده در کارنامـه نتـایج اولیـه مراجعه نمایند.
5 -جدول زمانی مصاحبه دکتري تخصصی در شهر تهران و مراکز استانها به شرح ذیل مـی باشـد. لازم به ذکر است که تاریخ و زمان دقیق مراجعه هر یک از دعوت شدگان به مصاحبه از طریق وب سایت واحـد دانشگاهی محل انجام فرآیند مصاحبه علمی اعلام خواهد شد.

داوطلبان گرامی برای انتخاب رشته محل ؛ چگونگی نحوه مصاحبه ، میزان شهریه ها و  همچنین کسب اطلاعات بیشتر هم اکنون می توانند 9099072068 تماس حاصل فرمایید  . 

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

نشانی سایت، تلفن و آدرس دانشگاه های سراسری و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

نشانی سایت، تلفن و آدرس دانشگاه های سراسری و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامیبه این مطلب امتیاز…