نحوه مطالعه دروس عربی برای کنکور

راهنمای مطالعه عربی

آشنا شدن با ساختار کتابهای درسی، سوالات کنکور مربوط به آن درس، می تواند شما را در جهت پیداکردن استانداردهای لازم کمک کند. استاندارد به معنای مطابقت با یک الگوی کیفی مشخص، به این معنی که شناختن ساختار متنی که آن را مطالعه می کنید ، همچنین مطالعه و بررسی استاندارد و الگوی سوالاتی که قرار است از این متن طرح شود به شما کمک می کند تا از الگوهای مفید به عنوان ابزارهای کمک آموزشی استفاده کنید. همچنین این شناخت می تواند به شما برای برنامه ریزی و دقت در خواندن متن های درسی هم کمک دهنده باشد.

معرفی ساختار کتاب درسی
در سال های اخیر شاهد تغییرات اساسی در ساختار کتب درسی کتابهای عربی بوده ایم ،تفاوت دیدگاه در تدوین کتابهای جدید دبیرستانی در مقایسه با کتابهای قبلی به وضوح مشاهده می شود. به این صورت که در کتب جدید در تدوین قواعد سعی شده است آموزش قواعد در خدمت فهم عبارات و درک صحیح متون به زبان عربی باشد. به همین جهت از ذکر جزئیات و حوادثی غیرضروری در قواعد پرهیز شده است. برای مثال در آموزش افعال معتل تالش بر این است که دانش آموز بدون توجه به قواعد پیچیده اعالل ، صیغه های مختلف را بشناسد تا در ترجمه دچار مشکل نشود.
افزودن بخش (کارگاه ترجمه) بارزترین نمود این تغییر و تحول است.در این بخش موضوع (درک و فهم) توسط دانش آموز مالک عمل قرار گرفته است.
برای آنکه روند کتابهای درسی را بهتر دریابیم ، یکی از موضوعات درس عربی را تحت عنوان (جمله ی اسمیه-مبتدا و خبر) که از مباحث مهم زبان عربی است بررسی میکنیم.
ابتدا متنی تحت عنوان ( فیه شفاءللناس ) می بینیم، سپس در قسمتی تحت عنوان  منهج تالش برای برقراری نوعی ارتباط میان موضوع خبر در زبان عربی و انطباق آن با پدیده های طبیعی دیده می شود. در این بخش سعی می شود با طرح یکسری سوالات و همچنین ذکر برخی مطالب  ۲ محوری در داخل کادرهای کنار هر صفحه ذهن دانش آموز را به تفکر و خود آموزی وادار کند. نتیجه ها، که در داخل کادرهای معینی پس از بیان مجموعه ای از مطالب درسی به چشم می خورد در واقع نوعی جمع بندی است. پس از آن تمرین ها را داریم و سپس کارگاه ترجمه. در کارگاه ترجمه ، دانش آموز فرا می گیرد که قواعدی که در رابطه با تشخیص مبتدا و خبر آموخته است را چگونه در ترجمه متون بکارگیرد.

به کارگاه ترجمه این موضوع دقت کنید:
در پایان جمله های اسمیه فاقد فعل ، از صیغه های مختلف فعل ربطی (است) استفاده می کنیم و یا در کارگاه ترجمه درس دهم مفعول به می خوانیم ضمائر منفصل نصبی هرگاه در آغاز جمله بکار روند ، در ترجمه آنها کلماتی از قبیل تنها ،  فقط و را اضافه می کنیم. به این صورت دانش آموز عمال فایده ی فرا گیری قواعد را در باال بردن مهارت خود برای فهمیدن در جمالت عربی در میابد.
پس از این مرحله تمرین آنرا با آشنایی با آیات قرآن و جمالت نهج البالغه تکمیل می کند.

ساختار سوالات کنکور سراسری
واقعیت آن است که نحوه سوالات  عربی در کنکور سراسری در دو سه سال اخیر با سالهای قبل به طور مشخصی تغییر و تحول یافته است. کافی است نگاهی به بودجه بندی سوالات در چها سال اخیر بیاندازیم:

به وضوح مشاهده می کنید که به مرور زمان ، تعداد سوالات ترجمه و تعریب وتجزیه وتحلیل و درک مطلب افزایش یافته است پلی میان مفاهیم تشریحی و کاربردهای تستی عربی از درسهایی است که بسیاری از دانش آموزان با آن مشکل دارند، اکثر آنها می گویند: ما مشکلی در فهمیدن دستور زبان عربی نداریم به اصطالح درس را به صورت تشریحی خوب یاد می گیریم ولی نمی دانیم چرا هرچه خوب درس می خوانیم نمی توانیم خوب تست بزنیم. واقعا مشکل کجاست و چگونه حل می شود؟ آیا مشکل با داشتن یک جزوه مناسب تشریحی حل می شود و یا حجم باالی کار تستی می تواند راه حل مناسب باشد؟
واقعیت آن است که ما جزوات تشریحی خوب کم نداریم. تست زدن بی برنامه و بی هدف نیز مشکل را حل نمی کند بلکه مشکل اصلی این است که دانش آموز نمی داند چگونه باید میان مفاهیم ذهنی خود و آنچه بطور تشریحی آموخته است با کاربردهای تستی آن پیوند برقرار کند.  در واقع اشکال اصلی عدم ایجاد پل ارتباطی میان مباحث تشریحی و کاربردهای تستی است

معرفی منابع و روش مطالعه درس عربی
در شرایط فعلی و با توجه به ساختار اخیر سوالات کنکور در درس عربی ، بهترین شیوه مطالعه این درس چگونه است؟

معرفی منابع
۱ -کتابهای دبیرستانی و یکسری خود آموز مناسب که حاوی حل تمرین و ترجمه متن درس و تمرین ها می باشد.
۲ -یک منبع تستی ،تشریحی حاوی یک طبقه بندی تستی موضوعی مناسب و هماهنگ با کتاب های درسی جهت پرکاری تستی وفهم ودرک بهترمطالب است.

عربی اختصاصی
از دروس مهم و استراتژیک در رشته علوم انسانی است.
عمده ی دانش آموزان دل خوشی از این درس ندارند که البته دلیل آن بیشتر به روحیات دانش آموزان بر میگردد که اصوال با درس عربی میانه خوبی ندارند. همین طور که نداشتن عالقه در اکثردانش آموزان به این درس یک واقعیت است.اهمیت این درس در آزمون سراسری خصوصا در زیرگروه یک یعنی حقوق و رشته های وابسته به آن نیز یک حقیقت مسلم است.
حذف این درس برای دانش آموزان ضعیف سیاست غلطی است که بعضی از دانش آموزان در پیش میگیرند. که این اتفاق با توجه به افزایش سطح رقابتی میان دانش آموزان، سیاستی ناکارآمد است. بنابراین بجای اینکه به حذف این درس اقدام کنیم باید سعی کنیم تا با یک روش مطلوب به یک
تسلط نسبی رسیده و با یک درصد معقول و منطقی، جایگاه خوبی را کسب کنیم. در واقع دانش آموزانی که تسلط نسبی دارند با انجام تکالیف محوله سعی میکنند درصدشان را ارتقاء دهند و دانش آموزانی که با این درس رابطه ی خوبی ندارند باید سعی کنند که حداقل نمره ی مورد نیاز را کسب کنند.

ساختار سوالات کنکور سراسری
تعداد سوالات  در این درس ۲۰سوال می باشد.

الف- ترجمه و تعریب
پیش نیاز اول: تسلط بر مفاهیم کارگاه ترجمه عربی ۱ و ۲ و۳
۱ -چرا عربی ۱؟ با توجه به اینکه به عنوان منبع مطالعاتی برای کنکور معرفی نشده است! زیرا مفاهیم اولیه و پایه ای ترجمه از عربی ۱ آغاز شده است که دانستن آنها کمک میکند مطالب کارگاه ترجمه ۲ و ۳ را بهتر فرا بگیریم.
آنچه که در کارگاه ترجمه به آن دست می یابید به شما کمک خواهد کرد که تست های ترجمه و تعریب را به راحتی پاسخ دهید. فراموش نکنید قبل از آن تمام متن درس عربی ۲ و ۳ و عربی پیش دانشگاهی و همچنین تمرینات و… را مطالعه کنید.
هرچه قدر به روی ترجمه متن دروس و تمرینات مسلط باشید راحت تر خواهید توانست به سوالات ترجمه پاسخ دهید. از مواردی که به شما در ترجمه کمک خواهد کرد، دانستن دقیق زمان و صیغه ی فعل، الزم یا متعددی بودن معلوم یا مجهول بودن فعل است. در اسم نیز تشخیص معرفه و نکره می تواند تاثیرگذرا باشد.

تشکیل و تجزیه و تحلیل
ب- اعراب وتحلیل صرفی
برای حل تست های این بخش باید قادر باشید آنچه را که در تحلیل صرفی یک اسم یا فعل یا حرف بیان می شود را به راحتی عنوان کنید تا بتوانید گزینه های غلط را بشناسید. برای رسیدن به این توان کافی است که چند فعل، اسم وحرف را تحلیل صرفی کنید. ایراد خودتان را با کمک فردی که بتواند شما را به صورت صحیح راهنمایی کند به دست آورید و سپس سعی کنید در تحلیل های بعدی آن را برطرف کنید.
به طور مثال در تحلیل صرفی حکماء شما در منصرف یا غیرمنصرف بودن آن شک دارید که به کتاب مراجعه می کنید در کتاب آمده است: اگر همزه جزء حروف اصلی کلمه باشد آن اسم منصرف است و در غیر این صورت غیر منصرف پس حکماء یک اسم غیر منصرف است.
بنابراین بدیهی است که در دفعات بعد اگر با واژه ای مانند  ابتداء مواجه شدید به راحتی تشخیص می دهید که ابتداء یک اسم منصرف است چون ریشه آن بدا است. این روند باید تا زمانی ادامه یابد که شما تحلیل صرفی کلمه موردنظر را بدون غلط بگویید، در این صورت به راحتی خواهید توانست تست های تحلیل صرفی را پاسخ دهید.

ج- بخش شکل و یا حرکت گذاری (تشکیل)
پیش نیاز اول این بخش دانستن اعراب کلمات است به طور مثال اینکه مبتدا جز مرفوعات است اسم الی نفی جنس منصوب است و…
برای اینکه بتوانیم به سوالات این بخش پاسخ هیم، باید با یک سری جمالت ساده انواع اعراب را در ذهنمان تثبیت کنیم و سپس به تدریج نکات خاص را به آن اضافه کنیم. تا سوالاتی را که یکی از قواعد در آن به کار رفته است، پاسخ دهیم.

توضیح کاربردی :
۱ -در تعریب جمالت فارسی دقت کنید که (ی) نکره در فارسی معادل تنوین در عربی می باشد.
به جز در اسامی که تنوین نمی پذیرند مانند اسامی غیرمنصرف واسامی علم مذکردر عربی مانند محمد، علی که در مباحث بعد به ان می پردازیم
گرگی آنجا نبود← ما کان هناک ذئب. در این رابطه به تفاوت (ی) نکره و واج میانجی در فارسی دقت کنید.
برای مثال (ی) در جمله ی (صدای گرگ را شنیدم) ، (ی)واج میانجی است نه نکره. صدای گرگ را شنیدم ← سمعت صوت الذئب.
در چنین مواردی اگر هم (ی) واج میانجی (ی) داشته باشیم و هم (ی) نکره، تعریب کلمه به همراه تنوین خواهد بود:
صدای زیبا را شنیدم. ← سمعت الصوت الجمیل.
صدایی زیبا را شنیدم. ← سمعت الصوت جمیال.

۲ -در ترجمه و تعریب جمالتی که در آنها اسم اشاره به کار می رود می توانید به روش زیر عمل کنید:
اگر بین اسم اشاره و اسم پس از آن، بتوانیم در فارسی مکث کنیم (یا ویرگول بگذاریم) اسم بعدی، در تعریف، نباید (ال) داشته باشد.
اینها، دانش آموز هستند ← هوالء طالب.
و در صورتی که، بین اسم اشاره و اسم پس از آن (مشار الیه) نتوان مکث کرد، مشار الیه، باید (ال) داشته باشد:
این دانش آموز، کوشا است. ← هذه الطالبه، مجتهده.

د- بخش قواعد
سوالات عربی به گونه ای طراحی می شود که دانش آموزانی که این را به صورت سطحی مطالعه می کنند، نتوانند به راحتی به سوالات پاسخ دهند اما این به معنای دشواری سوالات عربی نیست.

برای پاسخگویی به سوالات
الف- ابتدا دانش آموز باید تشخیص دهد، این سوال مربوط به کدام مبحث است.
مثال: التالمیذ یکرمون معلمینهم …… البالغین
۱ ) االکرام ۲ )کرم ۳ )اکراما ۴ )اکرام
دانش آموز با دیدن صورت سوال و گزینه ها متوجه می شود مبحث مورد سوال در خصوص مفعول مطلق است.
ب- تسلط بر قواعد به نحوی که از هر مبحث یک جمع بندی در ذهنش داشته باشد و بتواند گزینه ها را رد کند که در واقع با دانستن مبحث مورد سوال آن ها را جهت پاسخگویی به کار ببرد.
ج- دانش آموز برای پاسخگویی به سوالات باید توان تجزیه و تحلیل گزینه ها را داشته باشد و برای این کار تحلیل گزینه تست های آزمون سراسری سه سال اخیر توصیه می شود.

روش تحلیل گزینه در سوال فوق :
۱ -مفعول مطلق ال نمی گیرد پس گزینه ۱ رد است.
۲ -مفعول مطلق مصدری است از جنس فعل جمله، بنابراین چون فعل جمله ثالثی مزید است و کرم ثالثی مجرد،گزینه ۲ غلط است.
۳ -مفعول مطلق اگر مضاف واقع شود تنوین نمی گیرد بنابراین گزینه سه غلط است. پاسخ گزینه چهار است.
البته مسلما هیچ دانش آموزی در دفعات اول نمی تواند به چنین جمع بندی برسد ولی مسلما تکرار و تمرین این توانایی را به هر دانش آموزی می دهد که قادر باشد هر سوالی را تحلیل گزینه کند.

نهایتا اینکه عربی درسی است که حفظ قواعد به تنهایی جواب نمی دهد. بسیاری از دانش آموزان در مشاوره ها بیان می کنند که هر چه قدر عربی می خوانیم، نتیجه نمی گیریم. ما تمام قواعد را بلد هستیم اما…
دقت کنید عربی درسی است که اگر چارچوب و اصول آن را رعایت کنید بسیار ساده است. ولی در هر صورت کلید موفقیت این درس در گرو حل تمرین است. بنابراین سعی کنید تمرین زیاد حل کنید مخصوصا به روی تمرینات کتاب مسلط شوید تا بتوانید قواعد را در ذهنتان سازمان دهی کنید فراموش نکنید اغلب سوالات کنکور از متن کتاب و تمرینات انتخاب می شود. پس با دقت تمرینات را حل کنید.

در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوص نحوه مطالعه درس عربی یا سایر دروس نظیر ریاضی ، زبان انگلیسی ، منطق ، فلسفه و … دارید هم اکنون تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه نحوه مطالعه دروس عربی برای کنکور با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

نحوه مطالعه دروس عربی برای کنکور

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه نحوه مطالعه دروس عربی برای کنکور

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

چهارشنبه

1400/2/1

پنجشنبه

1400/2/2

جمعه

1400/2/3

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید