علمی کاربردی

علمی کاربردی فنی و حرفه ای خلیج فارس

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی فنی و حرفه ای خلیج فارس

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی فنی و حرفه ای خلیج فارس یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به…

علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان فارس

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان فارس

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان فارس یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به…

علمی کاربردی علوم پزشکی کوار

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی علوم پزشکی کوار

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی علوم پزشکی کوار یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از طریق…

علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی فرماندهی انتظامی استان فارس یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از…

علمی کاربردی زرهی نزاجا - (شهید سرلشکر کرمی)

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی زرهی نزاجا – (شهید سرلشکر کرمی)

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی زرهی نزاجا – (شهید سرلشکر کرمی) یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به…

علمی کاربردی پیاده نزاجا - (شهید سرلشکر رستمی)

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی پیاده نزاجا – (شهید سرلشکر رستمی)

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی پیاده نزاجا – (شهید سرلشکر رستمی) یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به…

علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران - شیراز

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران – شیراز

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران – شیراز یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی…

علمی کاربردی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران - شیراز

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران – شیراز

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران – شیراز یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و…

علمی کاربردی دادگستری کل استان فارس

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی دادگستری کل استان فارس

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی دادگستری کل استان فارس یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از…

علمی کاربردی خانه کارگر واحد شیراز

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور علمی کاربردی خانه کارگر واحد شیراز

۰٫۰ ۰۰ دانشگاه علمی کاربردی خانه کارگر واحد شیراز یکی از دانشگاه های زیر مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی است که در راستای نظام آموزش مهارت و فناوری وابسته به وزارت علوم، هر سال در دوره های مهر و بهمن و در دو مقطع کاردانی و کاردانی به کارشناسی از…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068