مشاوره کنکور انسانی

رشته علوم انسانی جایگاه دوم در کنکور سراسری دارد که این امر نشان دهنده ی سیل عظیم داوطلبان برای پذیرش در رشته های علوم انسانی است. بنابراین این مساله در کنکور جای تاکید دارد چون بدون برنامه ریزی صحیح، پیشرفتتان از رقیبان کم تر خواهد بود.

اهمیت برنامه ریزی برای کنکور انسانی

برنامه ریزی برای کنکور انسانی بسیار سخت تر از گذشته شده است چون تغییرات در روال کنکور و آزمون داوطلبین را گمراه کرده است پس اگر نتوانید در این برهه بر این موضوعات غلبه کنید تمام زحماتتان به هدر می رود. اگر از متخصصان مشاور در این زمینه استفاده کنید می توانید بدون نگرانی به موفقیت برسید.

عموم داوطلبان کنکور از مطالعه طبق برنامه و اهمیت آن برای رسیدن به هدفشان بی اطلاع هستند و هنوز علت عدم پیشرفت خود را نمی دانند.

 

برای موفقیت در کنکور باید طبق برنامه ی خاص و بسته به توانایی هایتان پیش بروید. مشاوران ما در آویژه می توانند با شما در این مسیر باشند.

 

021-91023933 (سراسری) – مشاوره تلفنی

برنامه ریزی برای قبولی کنکور انسانی

مهمترین عاملی که در کنکور انسانی باید به آن توجه کرد، نحوه ی برنامه ریزی و روند مطالعه ی داوطلب و با در نظر گرفتن ویژگی های این گروه است و شخصی سازی کردن برنامه ی داوطلب به دلیل وجود انواع دروس اختصاصی از اهمیت بالایی برخوردار است.

دروس اختصاصی گروه آزمایشی بیشتر حفظیات بوده که این امر با حافظه که برای هر شخص منحصر به فرد است، اهمیت دارد. برای مثال برای فردی که حافظه قوی تری دارد با درنظر گرفتن مرور های چند مرحله ای ماهانه، موضوعات در ذهن وی تثبیت می شود اما برای کسی که مطالب زود تر از حافظه اش پاک میشود، برنامه وی به گونه ای دیگر ارائه می شود تا حجم زیاد حفظ کردنی از حافظه اش پاک نشود.

توجه: ممکن است اهمیت برخی دروس برای داوطلبان با توجه به هدف های آنان متفاوت باشد.

هدف آینده داوطلب قبل از برنامه ریزی برای کنکور انسانی باید مشخص شود چرا که این انتخاب تاثیر مستقیمی بر وزن درس و اهمیت آن ها خواهد گذاشت.

زیرگروه های رشته ی علوم انسانی

آشنایی با زیر گروه های علوم انسانی در روند برنامه ریزی و با توجه به هدف داوطلب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

زیر گروه اول رشته علوم انسانی

زبان و ادبیات فارسی، دبیری زبان و ادبیات فارسی، زبان و اد‌بیات عرب، د‌بیری الهیات و معارف اسلامی، د‌بیری علوم د‌ینی، د‌بیری زبان و اد‌بیات عرب، کارشناسی تربیت مربی عقید‌تی و سیاسی، اد‌بیات و زبان عربی، مترجمی زبان عربی، الهیات و معارف اسلامی، کارد‌انی تربیت معلم قرآن، علوم د‌ینی و معارف اسلامی، فقه و حقوق حنفی، فقه و حقوق امامی، فقه و حقوق شافعی، علوم اسلامی، علوم قرآنی، معارف اسلامی و حقوق، الهیات و معارف اسلامی و ارشاد‌، فقه و حقوق اسلامی، علوم قرآن و حد‌یث، حکمت اسلامی و فلسفه، معارف اسلامی و علوم سیاسی، معارف اسلامی و الهیات، حقوق، علوم قضایی، کارشناس فقه، کارد‌انی امور حقوقی و کنسولی، پلیس قضایی

زیر گروه دوم رشته ی علوم انسانی در کنکور

علوم اجتماعی، د‌بیری علوم اجتماعی، مد‌د‌کاری اجتماعی، خبرنگاری، علوم ارتباطات اجتماعی

زیرگروه سوم رشته ی علوم انسانی

مد‌یریت فرهنگی هنری علوم اقتصاد‌ی، مد‌یریت امور بانکی، بانکد‌اری، امور بانکی، مد‌یریت بیمه، کارد‌انی امور مالی و مالیاتی، امور گمرکی، کارشناسی خبرنگاری، کارد‌انی امور گمرکی، کارد‌انی حسابد‌اری، کارد‌انی امور بیمه، مد‌یریت، مد‌یریت جهانگرد‌ی، مد‌یریت د‌ولتی، مد‌یریت مسافرتی و جهانگرد‌ی، فلسفه، کارد‌انی مد‌یریت صنعتی، اقتصاد‌ حمل و نقل، اقتصاد‌ صنعتی، کارد‌انی علمی- کاربرد‌ی صنایع چاپ، حسابد‌اری، کارد‌انی مد‌یریت بازرگانی، کارد‌انی امور د‌فتری، کارشناسی تولید‌ سیما، مد‌یریت بانکد‌اری، مد‌یریت بیمه اکو، خد‌مات امور اد‌اری، مد‌یریت و کمیسر د‌ریایی.

زیر گروه چهارم رشته ی علوم انسانی

اطلاعات و ضد‌ اطلاعات، روابط سیاسی، علوم سیاسی، کارد‌انی عملیات کشوری، علوم سیاسی (امنیت ملی)، جغرافیای سیاسی نظامی، اطلاعات نظامی، علوم انتظامی،تاریخ، جغرافیا، د‌بیری تاریخ، د‌بیری جغرافیا، باستان شناسی‌.

زیر گروه پنجم رشته ی انسانی

راهنمایی و مشاوره، مطالعات خانواد‌ه، روانشناسی، علوم تربیتی، کتابد‌اری،‌ کارد‌انی تربیت بد‌نی و علوم ورزشی، د‌بیری تربیت بد‌نی و علوم ورزشی.

ضرایب دروس رشته ها

عناوین درسزیرگروه اولزیرگروه دومزیرگروه سومزیرگروه چهارمزیرگروه پنجم
زبان فارسی و ادبیات44444
فرهنگ و معارف اسلامی33333
عربی عمومی22222
زبان انگلیسی22222
ریاضی24433
اقتصاد12322
زبان و ادبیات فارسی42222
زبان عربی تخصصی41111
تاریخ و جغرافیا11131
علوم اجتماعی13223
فلسفه و منطق31122
روانشناسی12133

نکته: ضرایب درس اختصاصی نسبت به دروس عمومی 3 برابر است به این صورت که ضریب درس عربی عمومی در زیر گروه یک دو برابر است اما ضریب درس عربی اختصاصی 12 است که به عبارتی 6 برابر پاسخ درست در آن تاثیر دارد.

اهمیت برنامه شخصی سازی شده برای موفقیت در کنکور انسانی

یک برنامه ی کنکوری شخصی سازی شده با توجه به فاکتورهای شخصی از جمله سطح درسی، مطالعه، هدف تحصیلی و عوامل دیگر می تواند در روند موفقیت داوطلبین در رسیدن به اهدافشان موثر باشد.

جمع بندی

برای متمایزشدن و موفق شدن در کنکور تنها منابع و درس خواندن لازمه ی راه نیست بلکه چگونگی قدم برداشتن در این مسیر به صورت پلکانی و با هدف و بهره گیری از یک مشاور می تواند برایتان سرنوشت ساز باشد.

شرایط پذیرش بدون کنکور رشته حقوق 1401

شرایط پذیرش بدون کنکور رشته حقوق 1402

رشته حقوق، به دلیل اینکه رشته ای پرطرفدار در گروه علوم انسانی است، متقاضیان بسیاری برای پر کردن صندلی دانشگاه دارد. در سال های اخیر، قانون آموزش برای ثبت نام دانشجو بدون شرکت در آزمون سراسری، شرایط و قوانینی وضع کرده است؛ هر داوطلبی که این شرایط را دارا باشد…

زیر گروه های رشته انسانی در سال 1402

زیر گروه های رشته انسانی در سال 1402

در سال های پیشین همه گروه های آزمایشی کنکور شامل چند زیرگروه داشتند که که هر یکی از این زیرگروه ها خود دارای چندین رشته مختلف بودند. علوم انسانی یکی از گروه های آزمایشی می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به تصمیمات دریافت شده در سال آینده، هیچ زیر گروهی وجود…

بودجه بندی کنکور انسانی (تعداد سوالات کنکور انسانی) 1402

بودجه بندی کنکور انسانی (تعداد سوالات کنکور انسانی) 1402

به عنوان مجری برگزاری کنکور سراسری 1402، منابعی را سازمان سنجش برای کنکور انسانی اعلام کرده است که افراد داوطلب آن ها را مطالعه و بعد در کنکور شرکت می کنند. به علاوه کنکور را، طراحان سوال از همان منابع طرح می کنند. هر ساله با تحلیل سوال ها و…

اهمیت-درس-تاریخ-و-جغرافیا-در-کنکور-انسانی

اهمیت درس تاریخ و جغرافیا در کنکور سال 1400– گروه آزمایشی انسانی

درس تاریخ و جغرافیا در کنکور 1400، از پرحجم ترین درس های علوم انسانی در کنکور است که به همین دلیل نیاز به منابع آموزشی مناسب و یادگیری نحوه مطالعه صحیح این درس ضروری است! با اهمیت این درس در کنکور بیشتر آشنا شوید. مشاوره حرفه ای تخصص ماست برای…

مشاوره کنکور انسانی

مشاوره کنکور انسانی

قبولی در کنکور انسانی، برای کسانی که می خواهند در رشته های تاپ این رشته تحصیل کنند، کار راحتی نیست. به همین علت تصمیم گرفتیم در این مطلب برای قبولی شما در کنکور انسانی، تمام نکات مشاوره ای کنکور انسانی را بگوییم. در این مطلب اگر همراه ما باشید، بسیاری…

داوطلبان کنکور انسانی

بهترین منابع و کتاب های کمک آموزشی داوطلبان کنکور انسانی سال 97

اگر از داوطلبان کنکور انسانی سال 98 می باشید ، بهترین منابع و کتب کمک آموزشی دروس عمومی و دروس تخصصی انسانی را اینجا دنبال فرمایید . مشاوره کنکور و برنامه ریزی تماس با : مشاوره حرفه ای تخصص ماست برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه…

خواندن درس ریاضی

نحوه خواندن درس ریاضی مخصوص داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری

نحوه خواندن درس ریاضی برای کنکور سراسری بسیار حائز اهمیت است و می تواند شانس قبولی شما را افزایش دهد ٬ در ادامه این درس را برای داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری تشریح می کنیم . مشاوره حرفه ای تخصص ماست برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره…

روانشناسی در کنکور

اهمیت درس روانشناسی در کنکور سال ۹۷ – گروه آزمایشی انسانی

درس روانشناسی در کنکور ۹۷ ٬ در آخر دفترچه کنکور مشاهده می شود که داوطلبان بسیاری درصد بالایی از آن کسب می کنند! با این درس در کنکور بیشتر آشنا شوید . مشاوره حرفه ای تخصص ماست برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید…

کمک آموزشی رشته انسانی

معرفی منابع کمک آموزشی گروه انسانی در کنکور 97

کتاب های زیادی برای کنکور می توان مطالعه کرد تا به فهم و درک بیشتر مطلب منجر شود ؛ اما چه منابع کمک آموزشی منحصرا در خصوص کنکور نگارش شده است و شانس قبولی شما را در کنکور سال 98 افزایش می دهد؟ دانش آموزانی که در رشته انسانی مشغول…

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1403/3/26

یکشنبه

1403/3/27

دوشنبه

1403/3/28

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید