مراحل دریافت معافیت پزشکی

معافیت پزشکی آسم

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آسم نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آسم اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی آرتریت عفونی

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آرتریت عفونی نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آرتریت عفونی اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی آرتریت التهابی

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آرتریت التهابی نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آرتریت التهابی اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی آرتروگریپوزیس

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آرتروگریپوزیس نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آرتروگریپوزیس اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی آرتروپاتی نورولوژیک

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آرتروپاتی نورولوژیک نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آرتروپاتی نورولوژیک اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی آراکنوئیدیت

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آراکنوئیدیت نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آراکنوئیدیت اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی آدنوم هیپوفیز

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آدنوم هیپوفیز نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آدنوم هیپوفیز اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی آتروفی ماکولا

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آتروفی ماکولا نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آتروفی ماکولا اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی آتروفی عصب باصره

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آتروفی عصب باصره نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آتروفی عصب باصره اقدام نمایید….

معافیت پزشکی آتروفی زبان

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری آتروفی زبان نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی آتروفی زبان اقدام نمایید. با توجه…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068