مراحل دریافت معافیت پزشکی

معافیت پزشکی یونیورسالیس

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری یونیورسالیس نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی یونیورسالیس اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی گیلن باره

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری گیلن باره نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی گیلن باره اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی گواتر

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری گواتر نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی گواتر اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی گلوکوم

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری گلوکوم نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی گلوکوم اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی گلومرولونفریت

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری گلومرولونفریت نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی گلومرولونفریت اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی گزروزیس

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری گزروزیس نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی گزروزیس اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی گزرودرماپیگمانتوزا

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری گزرودرماپیگمانتوزا نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی گزرودرماپیگمانتوزا اقدام نمایید. با توجه به پیچیدگی…

معافیت پزشکی کیفوز توراکو لومبار

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری کیفوز توراکو لومبار نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی کیفوز توراکو لومبار اقدام نمایید….

معافیت پزشکی کیفوز توراسیک

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری کیفوز توراسیک نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی کیفوز توراسیک اقدام نمایید. با توجه…

معافیت پزشکی کیست هیداتیک

مشمولان نظام وظیفه در برخی از شرایط جسمی یا روانی قادر به انجام خدمت نیستند. سازمان نظام وظیفه این افراد را از خدمت مستثنی کرده است که بیماری کیست هیداتیک نیز از جمله این بیماری هاست. و شما می توانید برای دریافت معافیت پزشکی کیست هیداتیک اقدام نمایید. با توجه…

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068