جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی

ظرفیت پذیرش دانشگاه

اگر قصد دارید در رشته های مهندسی نظیر : برق ، عمران ، کامیپوتر ، هوافضا ، پزشکی و… انتخاب رشته نمایید ، از جدیدترین ظرفیت های دانشگاه های سراسری مطلع شوید!

همانطور که قبلا در خصوص ظرفیت پذیرش دانشگاه سراسری اشاراتی داشتیم ، در این مطلب قصد داریم بصورت اختصاصی به تغییر ظرفیت ها در گروه آزمایشی ریاضی و رشته های مهندسی بپردازیم و آخرین تغییرات ظرفیت رشته های برق ، مکانیک ، عمران ، کامیپوتر ، صنایع ، شیمی ، هوافضا ، معماری ، پزشکی و مهندسی مواد و متالورژی را در دانشگاه های دولتی معتبر نظیر : دانشگاه تهران ، صنعتی شریف ، امیرکبیر ، علم و صنعت ، دانشگاه شیراز ، صنعتی اصفهان ، چمران اهواز ، فردوسی مشهد ، خواجه نصیر و… را بررسی کنیم .

همچنین توصیه می کنیم به بهترین دانشگاه های دولتی در سطح بین المللی آشنا شوید .

 

ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی برق شریف ۱۵۰ ۱۵۰
۲ مهندسی برق تهران ۱۰۰ ۱۰۰
۳ مهندسی برق امیرکبیر ۱۲۰ ۱۱۰
۴ مهندسی برق علم و صنعت ۱۲۰ ۱۲۰
۵ مهندسی برق خواجه نصیر الدین طوسی ۱۲۰ ۱۲۰
۶ مهندسی برق شهید بهشتی ۶۰ ۱۱۰
۷ مهندسی برق صنعتی اصفهان ۱۷۰ ۱۸۰
۸ مهندسی برق شیراز ۸۰ ۹۰
۹ مهندسی برق فردوسی مشهد ۱۲۰ ۱۰۰
۱۰ مهندسی برق شهید چمران اهواز ۵۵ ۴۵
۱۱ مهندسی برق تبریز ۸۴ ۸۴
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی مکانیک شریف ۹۰ ۹۰
۲ مهندسی مکانیک تهران ۱۲۰ ۱۲۰
۳ مهندسی مکانیک امیرکبیر ۱۰۵ ۷۰
۴ مهندسی مکانیک علم و صنعت ۹۵ ۱۰۵
۵ مهندسی مکانیک خواجه نصیر الدین طوسی ۱۱۰ ۱۱۰
۶ مهندسی مکانیک صنعتی اصفهان ۱۳۰ ۱۴۰
۷ مهندسی مکانیک شیراز ۷۰ ۷۰
۸ مهندسی مکانیک فردوسی مشهد ۸۵ ۷۰
۹ مهندسی مکانیک شهید چمران اهواز ۶۰ ۶۵
۱۰ مهندسی مکانیک تبریز ۷۵ ۴۸
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی عمران شریف ۹۰ ۷۵
۲ مهندسی عمران تهران ۹۰ ۹۰
۳ مهندسی عمران امیرکبیر ۷۰ ۶۵
۴ مهندسی عمران علم و صنعت ۵۵ ۶۰
۵ مهندسی عمران خواجه نصیرالدین طوسی ۶۵ ۶۵
۶ مهندسی عمران صنعتی اصفهان ۸۰ ۸۵
۷ مهندسی عمران شیراز ۲۰ ۲۰
۸ مهندسی عمران فردوسی مشهد ۳۵ ۳۰
۹ مهندسی عمران شهید چمران اهواز ۴۰ ۴۵
۱۰ مهندسی عمران تبریز ۶۷ ۷۸
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی کامپیوتر شریف ۶۰ ۶۰
۲ مهندسی کامپیوتر تهران ۶۰ ۶۰
۳ مهندسی کامپیوتر امیرکبیر ۸۵ ۷۵
۴ مهندسی کامپیوتر علم و صنعت ۵۵ ۵۵
۵ مهندسی کامپیوتر خواجه نصیرالدین طوسی ۵۰ ۶۰
۶ مهندسی کامپیوتر شهید بهشتی ۷۰ ۷۰
۷ مهندسی کامپیوتر صنعتی اصفهان ۱۰۰ ۱۰۰
۸ مهندسی کامپیوتر شیراز ۵۰ ۵۰
۹ مهندسی کامپیوتر فردوسی مشهد ۷۰ ۷۰
۱۰ مهندسی کامپیوتر شهید چمران اهواز ۴۵ ۴۵
۱۱ مهندسی کامپیوتر تبریز ۴۲ ۴۲
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی صنایع صنعتی شریف ۷۰ ۷۰
۲ مهندسی صنایع تهران ۳۵ ۳۰
۳ مهندسی صنایع امیرکبیر ۶۵ ۵۵
۴ مهندسی صنایع علم و صنعت ۵۰ ۶۰
۵ مهندسی صنایع خواجه نصیرالدین طوسی ۴۰ ۵۰
۶ مهندسی صنایع صنعتی اصفهان ۷۰ ۹۰
۷ مهندسی صنایع شیراز
۸ مهندسی صنایع فردوسی مشهد ۳۰ ۳۰
۹ مهندسی صنایع شهید چمران اهواز
۱۰ مهندسی صنایع تبریز ۲۴ ۲۴

 

ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی شیمی شریف ۱۰۰ ۱۰۰
۲ مهندسی شیمی تهران ۶۰ ۶۵
۳ مهندسی شیمی امیرکبیر ۶۰ ۵۵
۴ مهندسی شیمی علم و صنعت ۴۵ ۵۵
۵ مهندسی شیمی خواجه نصیر الدین طوسی
۶ مهندسی شیمی شهید بهشتی
۷ مهندسی شیمی صنعتی اصفهان ۱۰۰ ۶۵
۸ مهندسی شیمی شیراز ۳۵ ۳۵
۹ مهندسی شیمی فردوسی مشهد ۶۰ ۴۰
۱۰ مهندسی شیمی شهید چمران اهواز
۱۱ مهندسی شیمی تبریز ۱۸ ۲۷
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی هوافضا شریف ۷۰ ۷۵
۲ مهندسی هوافضا تهران
۳ مهندسی هوافضا امیرکبیر ۶۰ ۵۰
۴ مهندسی هوافضا علم و صنعت
۵ مهندسی هوافضا خواجه نصیر الدین طوسی ۳۵ ۴۰
۶ مهندسی هوافضا شهید بهشتی ۲۰
۷ مهندسی هوافضا صنعتی اصفهان
۸ مهندسی هوافضا شیراز
۹ مهندسی هوافضا فردوسی مشهد ۲۴ ۲۴
۱۰ مهندسی هوافضا شهید چمران اهواز
۱۱ مهندسی هوافضا تبریز
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی معماری شریف
۲ مهندسی معماری تهران ۵۰ ۵۰
۳ مهندسی معماری امیرکبیر
۴ مهندسی معماری علم و صنعت ۳۰ ۳۴
۵ مهندسی معماری خواجه نصیر الدین طوسی
۶ مهندسی معماری شهید بهشتی ۲۰ ۲۵
۷ مهندسی معماری صنعتی اصفهان
۸ مهندسی معماری شیراز ۲۵ ۲۰
۹ مهندسی معماری فردوسی مشهد ۲۵ ۲۵
۱۰ مهندسی معماری شهید چمران اهواز ۳۰ ۳۵
۱۱ مهندسی معماری تبریز ۱۸ ۲۴
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی پزشکی شریف
۲ مهندسی پزشکی تهران ۲۰
۳ مهندسی پزشکی امیرکبیر ۹۰ ۹۰
۴ مهندسی پزشکی علم و صنعت
۵ مهندسی پزشکی خواجه نصیر الدین طوسی
۶ مهندسی پزشکی شهید بهشتی
۷ مهندسی پزشکی صنعتی اصفهان
۸ مهندسی پزشکی شیراز
۹ مهندسی پزشکی فردوسی مشهد
۱۰ مهندسی پزشکی شهید چمران اهواز
۱۱ مهندسی پزشکی تبریز ۲۱
ردیف نام رشته نام دانشگاه ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۵ ظرفیت پذیرش دانشگاه سال ۹۶
۱ مهندسی مواد و متالورژی شریف ۶۰ ۶۵
۲ مهندسی مواد و متالورژی تهران ۶۰ ۶۰
۳ مهندسی مواد و متالورژی امیرکبیر ۶۰ ۵۰
۴ مهندسی مواد و متالورژی علم و صنعت ۸۴ ۸۴
۵ مهندسی مواد و متالورژی خواجه نصیر الدین طوسی ۳۵ ۳۵
۶ مهندسی مواد و متالورژی شهید بهشتی
۷ مهندسی مواد و متالورژی صنعتی اصفهان ۷۵ ۸۰
۸ مهندسی مواد و متالورژی شیراز ۴۰ ۴۵
۹ مهندسی مواد و متالورژی فردوسی مشهد ۵۵ ۵۰
۱۰ مهندسی مواد و متالورژی شهید چمران اهواز ۴۰ ۴۵
۱۱ مهندسی مواد و متالورژی تبریز ۴۲ ۴۲

 

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر ؛ معرفی یا اعلام ظرفیت سایر رشته ها و شانس قبولی ، انتخاب رشته دانشگاه سراسری یا آزاد ، شرایط پذیرش بدون کنکور در دانشگاه و … از سایت ۸ صبح الی ۱۲ شب میتوانید تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید 

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه جدیدترین تغییرات ظرفیت پذیرش دانشگاه های سراسری در گروه ریاضی

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 2 نظر:

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

دوشنبه

1401/11/10

سه شنبه

1401/11/11

چهارشنبه

1401/11/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید