آدرس و تلفن مدارس مناطق تهران

مدارس تهران
به اشتراک بگذارید

در ادامه لیستی از آدرس و تلفن های مدارس تهران به تفکیک دولتی ٬ غیر دولتی ٬ هیئت امنایی و… برای شما تدارک دیده شده است تا بتوانید هوشمندانه تر مدرسه فرزند یا فرزندان خود را انتخاب نمایید .

همچنین توصیه می گردد معیارهای انتخاب مدرسه در هر منطقه را نیز مد نظر داشته باشید

” آدرس مدارس مناطق ۲۲ گانه ی شهر تهران “

مدارس ابتدایی منطقه ۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۲۲۴۲۰۰۸۶-۹۳ولنجکغیر دولتیموسسه دخترانه منظومه خرد
۲۲۹۵۲۸۰۰میدان نوبنیادغیردولتیدبستان دخترانه شکوفه
۲۹۳۴میدان اندرزگوغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه بنیاد رشد
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۲۲۴۲۰۰۸۶-۹۳ولنجکغیر دولتیموسسه دخترانه منظومه خرد
۲۲۹۵۲۸۰۰میدان نوبنیادغیردولتیمدرسه راهنمایی دخترانه شکوفه
۲۲۷۱۶۰۰۵باهنردولتیمدرسه راهنمایی دخترانه عفاف
۲۹۳۴غیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه بنیاد رشد
۲۲۲۹۲۵۸-۶۱بازدارغیردولتیآیین روشن نور
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۲۲۴۲۰۰۸۶-۹۳ولنجکغیر دولتیموسسه دخترانه منظومه خرد
۲۲۲۹۹۰۴۲پاسداراندولتیدخترانه صابرین(شاهد)
۲۲۷۱۱۹۴۱لواسانیدولتیدخترانه بوعلی
۲۲۹۵۲۸۰۰میدان نوبنیادغیردولتیدبیرستان دخترانه شکوفه
۲۲۲۰۸۵۳۰قیطریهغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه مفید
۲۹۳۴میدان اندرزگوغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه بنیاد رشد
۲۲۲۰۸۵۳۰قیطریهغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه مفید
۲۲۷۱۰۲۳۲میدان تجریشدولتیپسرانه مطهری
۲۲۲۹۲۵۸-۶۱بازدارغیردولتیآیین روشن نور
هنرستان های منطقه ۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۲۲۷۱۱۹۸۳میدان تجریشغیردولتیهنرستان پسرانه اندیشه برتر
۲۲۲۰۲۹۹۴شریعتیدولتیدخترانه ۲۲ بهمن
۲۲۲۱۹۶۱۰۴شریعتیغیردولتیدخترانه گلستان کبیر
۲۲۲۹۶۱۰۴باهنردولتیدخترانه یادگار امام

 

مراکز مهد کودک و آمادگی منطقه ۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۳۶۳۴۳۴بزرگراه یادگار امامغیردولتیدخترانه امیدفردا
۲۲۰۷۰۲۴۱شهرک قدسغیردولتیدخترانه و پسرانه ارمغان هستی
مراکز پیش دبستانی منطقه ۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۲۰۲۸۱۵بزرگراه شیخ فضل الهغیردولتیدخترانه طاهره
۸۸۳۶۳۴۳۴بزرگراه یادگارغیردولتیدخترانه امیدفردا
۲۲۰۷۰۲۴۱شهرک قدسغیردولتیدخترانه و پسرانه ارمغان هستی
۶۶۵۹۲۵۲۹-۳۰نصرتغیردولتیدخترانه و پسرانه هستی
مدارس ابتدایی منطقه ۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۰۹۹۴۳۱شهرک قدسغیردولتیپسرانه فجر دانش
۴۴۲۱۵۳۹۵بزرگراه جناحدولتیدخترانه تربیت نسوان
۴۴۲۰۲۸۱۵بزرگراه شیخ فضل الهغیردولتیدخترانه طاهره
۸۸۶۹۹۳۲۱شهرک قدسغیردولتیآفرینش
۴۴۲۱۹۰۲۷بزرگراه اشرفی اصفهانیغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه تربیت
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۲۱۵۳۹۵بزرگراه جناحدولتیدخترانه تربیت نسوان
۴۴۲۰۲۵۱۴ستارخانغیردولتیراهنمایی پسرانه خاتم النبیین
۸۸۰۹۹۴۳۱شهرک قدسغیردولتیپسرانه فجر دانش
۸۸۰۷۰۰۷۸شهرک قدسدولتیپسرانه شهید عباس راسد(شاهد)
۲۲۰۶۴۴۱۴میدان کاجدولتیپسرانه شهدای پارس خودرو
۸۸۶۹۹۳۲۱شهرک قدسغیردولتیدخترانه آفرینش
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۰۹۹۴۳۱شهرک قدسغیردولتیپسرانه فجر دانش
۴۴۲۰۲۸۱۵بزرگراه شیخ فضل الهغیردولتیدخترانه طاهره
۸۸۲۶۷۴۳۳کوی نصرغیردولتیدخترانه سجاد
۸۸۶۹۹۳۲۱شهرک قدسغیردولتیدخترانه آفرینش
۸۸۵۷۷۸۴۷۵۰شهرک قدسغیردولتیدخترانه گلبانگ
۴۴۲۱۹۰۲۷بزرگراه اشرفی اصفهانیغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه تربیت
بزرگراه جلال آل احمدغیردولتیپسرانه بشیر
۸۸۰۷۴۲۵۲شهرک قدسغیردولتیپسرانه دانشمند
هنرستانهای منطقه ۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۲۷۹۷۷۵ستارخاندولتیپسرانه باهنر
۲۲۰۷۴۴۴۶سعادت آبادغیردولتیدخترانه انفورماتیک هنرجو

 

مراکز مهد کودک و آمادگی منطقه ۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۷۸۲۳۴۱ونکغیردولتیدخترانه گل مریم
۲۲۵۸۰۱۱۳بزرگراه صدرغیردولتیپسرانه صالحین
مدارس ابتدایی منطقه۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۷۸۲۳۴۱ونک

 

غیردولتیدخترانه گل مریم
۸۸۸۲۹۲۴۶شریعتیغیردولتیکیمیای علم
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۷۸۲۳۴۱ونکغیردولتیدخترانه گل مریم
۲۲۶۰۱۰۲۶شریعتیدولتیدخترانه ایران
۸۸۰۳۰۴۸۵ده ونکدولتیدخترانه معرفت
۸۸۰۴۱۲۰۲سئولغیردولتیپسرانه روزبه
۲۲۲۹۹۷۷۵اختیاریه شمالیغیردولتیپسرانه سپهر معرفت
۲۲۵۸۰۱۱۳بزرگراه صدرغیردولتیپسرانه صالحین
۲۲۵۴۲۲۱۲پاسدارانغیردولتیپسرانه سبحان
۲۲۵۵۳۸۳۹-۴۰پاسدارانغیردولتیدانشجو
۲۲۶۰۲۸۰۸کلاهدوزغیردولتیپسرانه جهان آرا
۸۸۸۲۹۲۴۶شریعتیغیردولتیکیمیای علم
مدارس متوسطه دوره دوم منطقه ۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۰۳۰۲۵۸شیخ بهایی شمالیغیردولتیپسرانه روزبه
۲۲۹۱۲۶۰۱- ۶دستگردیغیردولتیدخترانه ملائک
۲۲۰۰۹۵۹۸شریعتیدولتیدخترانه ایران
۲۲۸۴۴۱۷۸شریعتیغیردولتیعقیله
۲۲۵۸۰۱۱۳بزرگراه صدرغیردولتیپسرانه صالحین
۲۲۵۴۲۲۱۲پاسدارانغیردولتیپسرانه سبحان
۲۲۵۵۳۸۳۹-۴۰پاسدارانغیردولتیدانشجو
۲۲۵۶۴۲۸۵غیردولتیپسرانه سروش
هنرستان های منطقه ۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۲۲۲۲۹۴۳۴بزرگراه همتغیردولتیدخترانه نور

 

مدارس پیش دبستانی منطقه ۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۲۲۳۲۲۱۴۸- ۹بنی هاشمغیردولتیدخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران
مدارس ابتدایی منطقه ۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۳۳۳۷۳۲تهرانپارسغیردولتیدخترانه زینبیه
۲۲۵۲۰۶۶۶مجیدیه شمالیدولتیپروین اعتصامی
۷۷۳۷۶۸۵۷تهرانپارسغیردولتینامی
۲۲۳۲۲۱۴۸- ۹بنی هاشمغیردولتیدخترانه پیشتازان کامپیوتر ایران
۷۷۳۸۸۳۸۰انتهای هنگامدولتیپسرانه استاد شهریار
۲۲۸۴۲۸۸۴خ شریعتیهیات امناییشهید آبشناسان
۷۷۳۲۸۷۰۰تهرانپارسغیردولتیفرهنگ
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۳۷۶۸۵۶- ۷تهرانپارسغیردولتیدخترانه ندای آزادی
۷۷۸۶۳۹۱۳فرجامغیردولتیمرضیه
۷۷۸۷۸۷۶۰- ۳تهرانپارسغیردولتیدخترانه شایستگان
۷۷۳۳۳۷۳۲تهرانپارسغیردولتیدخترانه زینبیه
۲۲۵۴۲۱۹۲پاسداراندولتیدخترانه پویا
مدارس متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۳۷۶۸۵۶-تهرانپارسغیردولتیدخترانه ندای آزادی
۷۷۸۶۳۹۱۳فرجامغیردولتیمرضیه
۷۷۸۷۸۷۶۰-تهرانپارسغیردولتیدخترانه شایستگان
۷۷۳۳۳۷۳۲تهرانپارسغیردولتیدخترانه زینبیه
۷۷۸۹۲۰۴۷هنگامغیردولتیدخترانه حضرت فاطمه الزهرا
۷۷۸۶۰۱۱۰تهرانپارسغیردولتیندای زینب
۷۷۳۷۷۸۱۲تهرانپارسغیردولتینوید
۲۲۹۳۷۴۳۲میدان هرویغیردولتیدخترانه فرهیختگان
۷۷۸۶۵۵۵۸تهرانپارسدولتیپسرانه ثقلین
۲۲۵۶۸۱۶۱میدان هرویغیردولتیپسرانه خوارزمی
۲۲۵۰۹۴۰۵میدان هرویغیردولتیپسرانه محسن
هنرستان های منطقه ۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۸۷۰۱۲۲تهرانپارسدولتیدخترانه نور دانش

 

مدارس پیش دبستانی منطقه ۵
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۱۰۸۸۹۰بزرگراه کاشانیغیردولتیدخترانه پیوند
۴۴۴۵۵۳۰۵- ۶بزرگراه اشرفی اصفهانیغیردولتیدخترانه مبینا
مدارس ابتدایی منطقه ۵
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۰۶۳۲۱۶فردوسغیردولتیپسرانه خاتم
۴۴۴۴۹۹۶۵- ۸میدان پونکغیردولتیپسرانه بهان
۴۴۱۰۸۸۹۰بزرگراه کاشانیغیردولتیدخترانه پیوند
۴۴۴۵۵۳۰۵- ۶بزرگراه اشرفی اصفهانیغیردولتیدخترانه مبینا
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۵
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۶۵۶۸۸۱شهرک اکباتانغیردولتیدخترانه نور فرشتگان
۴۴۴۴۹۹۶۵- ۸میدان پونکغیردولتیپسرانه بهان
۴۴۱۲۸۲۵۳- ۴بلوار فردوسغیردولتیپسرانه حکیم سنایی
۴۴۰۴۴۴۵۹بزرگراه کاشانیغیردولتیپسرانه فارابی
۴۴۸۱۲۳۶۹بززرگراه آبشناسانغیردولتیپسرانه علامه طباطبایی
۴۴۱۳۳۴۴۴بزرگراه حکیمدولتیپسرانه آزادگان اسلام
۴۴۰۶۷۳۳۴بزرگراه کاشانیغیردولتیپسرانه میعاد
۴۴۳۰۹۴۳۲بزرگراه اشرفیغیردولتیدخترانه نور ایمان
مدارس متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۵
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۶۵۶۸۸۱شهرک اکباتانغیردولتیدخترانه نور فرشتگان
۴۴۴۴۹۹۶۵- ۸میدان پونکغیردولتیپسرانه بهان
۴۴۱۲۸۲۵۳- ۴بلوار فردوسغیردولتیپسرانه حکیم سنایی
۴۴۳۰۹۴۳۲بزرگراه اشرفیغیردولتیدخترانه نور ایمان
۴۴۰۷۶۳۲۵- ۶بلوار فردوسغیردولتیپسرانه خواجه نصیرالدین طوسی
هنرستان های منطقه ۵
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۴۳۷۴۷۶- ۷سردار جنگلغیردولتیپسرانه کارآموز
۴۴۰۷۶۳۲۵- ۶بلوار فردوسغیردولتیپسرانه خواجه نصیرالدین طوسی
۴۴۰۷۸۲۸۷بزرگراه اشرفیدولتیپسرانه امرار

 

مدارس ابتدایی منطقه ۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۰۰۹۲۱۷میدان گل هادولتیپسرانه شهید بهروز پندی
مدارس راهنمایی منطقه ۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۹۶۶۹۶۷بلوار کشاورزغیردولتیدخترانه فرشتگان
۸۸۸۲۸۱۰۰مفتحدولتیپسرانه صالح
۸۸۷۱۲۱۹۱سید جمال الدیندولتیدخترانه حضرت زینب
۸۸۷۹۳۱۵۳آرژانتیندولتیدخترانه بنت الهدی
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۹۶۶۹۶۷بلوار کشاورزغیردولتیدخترانه فرشتگان
۸۸۷۷۳۸۱۳- ۵ولی عصرغیردولتیدخترانه آریان
۸۸۷۱۰۰۷۹سید جمال الدیندولتیدخترانه بوعلی سینا
۸۸۹۶۱۳۳۱وصال شیرازیغیردولتیپسرانه برایند
۸۸۹۵۸۶۷۱کارگر شمالیغیردولتیپسرانه علامه
۸۸۰۱۰۴۲۲کارگر شمالیغیردولتیپسرانه سما
۶۶۴۸۳۶۳۶- ۷انقلابدولتیپسرانه البرز
۸۸۹۶۱۹۹۴فلسطینغیردولتیپسرانه ممتاز حنان
هنرستان های منطقه ۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۳۲۲۵۳۵-مفتحغیردولتیپسرانه راه سعادت
۸۸۱۰۴۵۳۸-احمدقیصرغیردولتیپسرانه سینماگران جوان
مدارس پیش دبستانی منطقه ۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۸۲۰۸۲۶میدان هفت تیردولتیدخترانه قدوسی
۸۸۸۲۶۸۸۵مفتحدولتیدحترانه آینده سازان
۷۷۶۵۲۰۲۱شریعتیدولتیدخترانه فرشتگان آسمانی
مدارس ابتدایی منطقه ۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۴۰۲۰۶۰شریعتیدولتیپسرانه ابن سینا
۸۸۸۲۰۸۲۶میدان هفت تیردولتیدخترانه قدوسی
۸۸۸۲۶۸۸۵مفتحدولتیدحترانه آینده سازان
۷۷۶۵۲۰۲۱شریعتیدولتیدخترانه فرشتگان آسمانی
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۵۵۲۶۳۵اجاره داردولتیدخترانه فروغ علم
۷۷۵۳۱۳۴۷سمیهغیردولتیپسرانه امیر
۷۷۵۵۴۵۰۲باباخانلوغیردولتیدخترانه ستایش
۷۷۵۴۳۶۴۴مدنیدولتیپسرانه فرهنگ
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۷۶۹۹۴۹امین الملکدولتیدخترانه بعثت
۷۷۵۵۳۷۴۷میدان نامجودولتیدخترانه مقدم سامان
۸۸۷۶۴۹۰۰بهشتیدولتیدخترانه ندای آزادی
۸۸۴۰۰۱۳۰معلمدولتیدخترانه فرهنگ
۷۷۵۵۳۴۵۸میدان نامجودولتیپسرانه شهید حمیدرضا شعبانی
هنرستان های منطقه ۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۸۸۷۴۲۴۰۸- ۹مطهریغیردولتیدخترانه ایران آسمان(هوانورد)
۷۷۵۰۴۰۴۹انقلابدولتیپسرانه امام باقرالعلوم
۷۷۶۵۵۸۳- ۴طالقانیموسسه آموزشی جوش ایران
مدارس ابتدایی منطقه ۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۸۱۱۲۰۰نارمکدولتیدخترانه آزادگان
۷۷۹۰۴۱۹۹نارمکغیردولتینبوت
۸۸۴۱۵۱۱۶اتوبان رسالت مجیدیه جنوبیهیات امناییمهدیه
۷۷۹۱۱۰۷۸نارمکعادیشهید جاوید
۷۷۸۳۵۸۵۷تهران نودولتیپسرانه ابن سینا
۷۷۸۸۱۹۱۵تهرانپارسغیردولتیاحسان
۷۷۸۹۱۵۲۹نارمکغیردولتیپیام نبوت
۷۷۸۱۱۲۷۸نارمکدولتیتوحید
۷۷۸۹۱۱۰۰میدان نبوتغیردولتینداء النبی
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۹۵۷۳۹۳نارمکدولتیدخترانه طلوع اسلام
۷۷۸۱۵۱۷۹مدنیدولتیدخترانه میثاق(شاهد)
۷۷۹۱۶۷۲۵جانبازانغیردولتیدخترانه فروغ علم
۷۷۲۵۱۲۲۲نارمکدولتیپسرانه نواب صفوی
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۸۶۱۶۴۴دماونددولتیدخترانه طیبه مهر نامی
۷۷۹۳۴۴۲۲نارمکغیردولتیسبحان
مدارس ابتدایی منطقه ۹
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۰۶۶۱۱۳استاد معیندولتیدخترانه جوادالائمه
۴۴۵۷۰۵۵۵شهرک استقلال بلوار دکتر

عبیدی

دولتیسیدالشهدا
۶۶۲۵۰۶۸سرآسیاب مهرآبادغیردولتیفرشتگان
۶۶۰۰۴۲۷۶آزادیدولتینیره عاصمی
۴۴۱۹۲۷۵۰تهرانسرعادیپسرانه پاسداران اسلام
۶۶۰۰۱۰۸۳خ آزادیعادیشهدای معلم
۴۴۵۰۴۳۷۸تهرانسردولتیشهید دستغیب
۴۴۵۰۹۳۸۷تهرانسرغیردولتیولی عصر
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۹
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۰۰۴۲۷۷آزادیدولتیدخترانه محمد عاصمی
۶۶۶۹۲۲۹۹شمشیریدولتیدخترانه بعثت
۶۶۰۰۲۴۳۷آزادیدولتیپسرانه سلمان فارسی
۲۲۶۰۱۰۲۶مهرآباد جنوبیدولتیپسرانه شهدای اسلام
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۹
تلفن  آدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۰۰۴۸۶۷دامپزشکیدولتیدخترانه هجرت
مدارس پیش دبستانی منطقه ۱۰
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۸۳۲۶۱۳قصرالدشتدولتیدخترانه شمس آبادی
مدارس ابتدایی منطقه ۱۰
تلفن  آدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۸۳۲۶۱۳قصرالدشتدولتیدخترانه شمس آبادی
۶۶۸۸۴۲۴۶خ خوشتربیت پسرانه
۶۶۸۷۵۴۰۹خ رودکیغیر دولتیخاتم الانبیا پسرانه
۶۶۸۳۰۴۰۵خ هاشمیهیات امناییحضرت فاطمه
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۱۰
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۸۳۳۵۳۷دامپزشکیدولتیدخترانه پارساییان
آزادیدولتیدخترانه هاجر
۶۶۸۳۰۴۱۱هاشمیغیردولتیپسرانه خاتم الانبیا
۶۶۰۱۹۷۹۵کاروندولتیپسرانه فیضیه
مدارس ابتدایی منطقه ۱۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۳۸۴۱۱۳وحدتغیردولتیمجتمع آموزشی پسرانه آموزش
۵۵۳۸۷۶۸۸خ ولی عصر نرسیده به منیریههیات امناییحضرت رقیه
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۱۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۹۴۲۰۰۸                    جمالزاده جنوبیدولتیدخترانه کوثر
منیریهدولتیدخترانه آیین اسلام
۵۵۳۸۴۱۱۳وحدتغیردولتیمجتمع  آموزشی        پسرانه آموزش
۵۵۳۸۸۴۶۴منیریهدولتیپسرانه عیسی بهرامی
۶۶۹۲۸۳۸۹آزادیدولتیپسرانه ابوذر
۶۶۹۲۰۰۰۶کارگر جنوبیدولتیپسرانه کدخدایی
۶۶۴۰۰۵۶۱ولی عصرغیر دولتیپسرانه حکمت
۶۶۴۰۲۰۷۸ولی عصرپسرانه علامه مجلسی
۵۵۶۴۴۴۶۷قزویندولتیپسرانه پاسداران اسلام
۶۶۴۰۷۰۳۱انقلابغیردولتیپسرانه شیخ مفید
۶۶۴۰۱۸۲۸فلسطینغیردولتیپسرانه دانش پژوه
۵۵۶۵۳۸۳۱میدان رازیدولتیپسرانه جواد الائمه
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۷۲۶۶۰۵حافظدولتیدخترانه باهنر
۶۶۷۰۵۳۶۶غیردولتیدخترانه ندای فاطمه
۵۵۳۸۴۱۱۳وحدتغیردولتیمجتمع  آموزشی        پسرانه آموزش
۶۶۴۰۴۵۲۲جمهوریدولتیپسرانه پاسداران اسلام
هنرستان های منطقه ۱۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۷۲۷۳۵۵- ۶حافظموسیقی دختران ایرانی و جهانی
۶۶۴۰۲۹۵۲جمهوریدولتیدخترانه فیروز کوهی
۶۶۹۲۶۷۰۰آذربایجاندولتیپسرانه ولی عصر
۵۵۴۱۷۶۴۹کارگر جنوبیغیردولتیپسرانه قدوسی
مدارس ابتدایی منطقه ۱۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۱۲۷۹۶۹-۷۱۱۷شهریورغیردولتیدخترانه شهدای موتلفه اسلامی
۷۷۵۰۶۵۸۹میدان امام حسیندولتیراه حق
۶۶۷۰۸۹۱۱جمهوریدولتیپسرانه شهدای مرصاد
۶۶۷۰۳۱۸۵جمهوریدولتیجمشیدجم
۳۳۵۶۱۹۲۳جمهوریغیردولتیعلوی
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۱۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۵۲۰۶۱۱بهارستاندولتیدخترانه فجردانش
۳۳۱۲۷۹۶۹-۷۱۱۷شهریورغیردولتیدخترانه شهدای موتلفه اسلامی
۳۳۵۶۲۵۴۳ایرانغیردولتیدخترانه صدیقین
۳۳۵۶۰۸۳۰بهارستانغیردولتیپسرانه پیشگامان
۳۳۹۱۴۶۴۳جمهوریدولتیپسرانه آزادی ملت
۷۷۵۳۴۱۱۵بهارستانغیردولتیپسرانه نیک پرور
۳۳۵۶۱۸۰۱ایرانغیردولتیپسرانه معرفت
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۱۲۷۹۶۹-۷۱۱۷شهریورغیردولتیدخترانه شهدای موتلفه اسلامی
۳۳۵۶۲۵۴۳ایرانغیردولتیدخترانه صدیقین
۳۳۹۱۳۵۱۱چهارراه استانبولدولتیدخترانه امامیه
۵۵۶۲۶۴۱۵شوشدولتیدخترانه معصومه اسلامی
۳۳۵۶۳۹۰۳شوش شرقیدولتیدخترانه حضرت زهرا
۸۸۶۰۰۰۰۰بهارستاندولتیدخترانه   سوده همدانی
۳۳۵۶۰۸۳۰بهارستانغیردولتیپسرانه پیشگامان
۷۷۵۰۸۹۰۱دروازه شمیرانغیردولتیپسرانه علوی
مدارس ابتدایی منطقه ۱۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۴۷۴۴۲۵نیروی هواییدولتیدخترانه شهید مفتح
۷۷۴۷۷۶۷۰دولتینبوت
۷۷۴۱۸۰۶۱تهران نوغیردولتیگل های ایمان
۷۷۴۷۰۱۸۰دولتیپسرانه هجرت
پیروزیدولتیابوذر
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۱۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۳۴۷۸۴۱پیروزیدولتیدخترانه شهید سرلشگر بابایی
۷۷۴۷۹۸۳۳نیرو هواییدولتیدخترانه فاطمیه
۷۷۸۱۳۱۹۰دماوندغیردولتیپسرانه اسوه
۷۷۴۱۴۰۴۴دماونددولتیپسرانه حربن ریاحی
۷۷۱۷۰۷۶۸تهران نودولتیپسرانه مقداد
۳۳۳۳۴۲۷۱پیروزیغیردولتیپسرانه کوشا
۷۷۴۷۲۷۲۷نیرو هواییغیردولتیادیب
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۳۴۶۱۸۱پیروزیدولتیدخترانه فجراسلام
۳۳۳۴۸۵۲۸میدان امام حسیندولتیپسرانه دارالفنون
۷۷۴۷۵۴۵۴نیروی هواییدولتیپسرانه مطهری
هنرستانهای منطقه ۱۳
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۷۷۸۱۲۱۷۷نیروی هواییدولتیپسرانه پایگاه انقلاب
مدارس ابتدایی منطقه ۱۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۱۸۰۵۰۳بزرگراه محلاتیدولتیپسرانه نوری
۳۳۱۸۵۴۵۴بزرگراه محلاتیدولتیپسرانه علامه مجلسی
مدارسمتوسطه دوره اول منطقه ۱۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۷۰۰۵۰۴۱۷ شهریوردولتیدخترانه خلیل طهماسبی
۳۳۱۶۵۲۳۷بلوار ابوذرغیردولتیدخترانه شایستگان
۳۳۱۵۸۴۱۰- ۱بلوار ابوذرغیردولتیپسرانه محراب
۳۳۷۰۶۲۶۲۱۷ شهریوردولتیپسرانه شهید توپچی
۳۳۱۸۰۵۰۳بزرگراه محلاتیدولتیپسرانه نوری
۳۳۱۸۵۴۵۴بزرگراه محلاتیدولتیپسرانه علامه مجلسی
۳۳۱۲۴۵۹۲۱۷ شهریوردولتیپسرانه ارشاد
۳۳۷۸۳۲۸۲۱۷ شهریورغیردولتیپسرانه سادات موسوی
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۷۰۳۹۰۷بزرگراه محلاتیدولتیدخترانه اعتصام
۳۳۱۷۷۱۰۳پیروزیغیردولتیپسرانه شریف
۳۳۷۸۳۲۸۲۱۷ شهریورغیردولتیپسرانه سادات موسوی
هنرستانهای منطقه ۱۴
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۷۰۵۳۳۴بزرگراه محلاتیدولتیدخترانه بعثت
۳۳۷۰۵۳۲۱۱۷ شهریوردولتیپسرانه علامه طباطبایی
مدارس پیش دبستانی منطقه ۱۵
تلفنآدرس  نوع مدارساسم مدارس
افسریهغیردولتیطلوع دانش
مدارس ابتدایی منطقه ۱۵
تلفنآدرس  نوع مدارساسم مدارس
۳۳۸۰۲۷۶۶افسریهغیردولتیپسرانه فرهنگ و دانش
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۱۵
تلفنآدرس  نوع مدارساسم مدارس
۳۳۷۵۰۶۸۵دولت آباددولتیدخترانه فاطمه الزهرا
۳۳۱۵۸۶۱۳افسریهدولتیپسرانه پرواس
۳۳۷۰۰۳۸۶خاوراندولتیپسرانه مصطفی خمینی
۳۳۷۰۰۴۷۵میدان خراساندولتیپسرانه تقواپیشگان
۳۳۸۰۲۷۶۶افسریهغیردولتیپسرانه فرهنگ و دانش
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۵
تلفنآدرس  نوع مدارساسم مدارس
۳۳۷۰۶۳۵۶خاوراندولتیدخترانه شهید نیک بخت
۳۳۸۰۰۷۵۷افسریهدولتیدخترانه باقرالعلوم
۳۳۷۰۲۹۹۸خاوراندولتیدخترانه علامه مجلسی
۳۳۱۵۶۲۰۹افسریهدولتیدخترانه فاطمیه
۳۳۱۴۰۷۶۲بلوار ابوذرغیردولتیپسرانه معراج
۳۳۱۴۱۵۷۸افسریهغیردولتیپسرانه یاران ثقلین
۳۳۸۰۲۷۶۶افسریهغیردولتیپسرانه فرهنگ و دانش
هنرستانهای منطقه ۱۵
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۳۳۸۶۸۱۸۶شهرک مسعودیهدولتیپسرانه ۷ تیر
مدارس ابتدایی منطقه ۱۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۶۰۸۸۸نازی آباددخترانه سپاه اسلام
۵۵۰۱۰۲۶۸یاخچی آباددولتیامید انقلاب
۵۵۰۲۸۶۶۰یاخچی آباددولتیپسرانه ۱۳ آبان
۵۵۰۶۰۴۴۴نازی آباددولتیپسرانه امید امام
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۱۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۶۱۲۳۸نازی آباددولتیدخترانه معراج
۵۵۰۵۳۶۳۶نازی ابادغیردولتیدخترانه فدک
۵۵۰۶۴۴۴۵شوشدولتیپسرانه نور
۵۵۰۶۰۱۵۹رجاییدولتیپسرانه زکریای رازی
۵۵۳۰۸۹۳۹رجاییدولتیپسرانه علامه امینی
۵۵۰۵۹۱۸۱خزانه بخاراییدولتیپسرانه آزادگان اسلام
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۳۴۲۰۰رجاییدولتیدخترانه فرهنگ حاج حسین مکتبی
۵۵۰۱۶۴۶۶رجاییدولتیدخترانه حاجیه ساعد
۵۵۶۴۳۰۳۱میدان بهمندولتیدخترانه فاطمیه
۵۵۰۶۰۶۶۷رجاییغیردولتیدخترانه الزهرا
۵۵۰۰۱۰۶۹رجاییدولتیپسرانه شریعتی
۵۵۰۰۱۰۶۰رجاییدولتیپسرانه سروش شاهد
۵۵۰۳۶۳۰۰یاخچی آباددولتیپسرانه رشد پسران
هنرستانهای منطقه ۱۶
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۶۱۱۶۶رجاییدولتیپسرانه نولادوند
مدارس پیش دبستانی و ابتدایی منطقه ۱۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
دولتیدخترانه حضرت معصومه
دولتیبهشت
دولتیوحدت
دولتیپسرانه شهید موسوی
دولتینونهالان اسلام
مدارس متوسطه دوره اول منطقه۱۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۸۲۵۷۲۹زمزمدولتیدخترانه عترت
۵۵۷۰۶۶۹۵ابوذردولتیپسرانه رازی
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۷۰۱۸۵۵میدان ابوذردخترانه نرجس
۶۶۲۲۱۷۱۱امین الملکدولتیپسرانه علامه طباطبایی
۶۶۲۲۴۳۷۶امین الملکدولتیوارثان حسین(شاهد)
هنرستانهای منطقه ۱۷
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۲۲۲۶۹۲بزرگراه سعیدیدولتیدخترانه سپیده کاشانی
مدارس پیش دبستانی منطقه ۱۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۸۰۹۳۲۹شادآباددولتیدخترانه شهید فیاض بخش
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۱۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۶۹۵۷۳۳یافت آباد غربیدولتیدخترانه مهدیه
۶۶۸۰۵۰۳۸شادآباددولتیدخترانه شهدای هویزه
۶۶۲۳۹۹۸۹یافت آباد غربیدولتیپسرانه امام خمینی(شاهد)
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۸۰۹۶۶۹یافت آبادغربیدولتیدخترانه جعفرآبادی
۶۶۲۲۲۵۶۵یافت آباددولتیپسرانه امام حسین
هنرستانهای منطقه ۱۸
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۶۶۲۰۰۱۷۰یافت آباد غربیدولتیدخترانه حضرت مریم
مدارس ابتدایی منطقه ۱۹
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۰۲۵۲۶صالح آباد غربیدولنیدخترانه کیهانی
۵۵۰۰۶۷۶۸صالح آباد غربیدولتیپسرانه فردوسی
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۱۹
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۸۲۵۷۷۸عبدل آباددولتیدخترانه فدک
۵۵۵۳۶۰۷۰خانی آباد نودولتیدخترانه اعتماد فر
۵۵۰۲۶۰۰صالح آباد غربیدولتیدخترانه اناری ۲
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۱۹
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۰۶۴۲۷یاخچی آباددولتیدخترانه فاطمه الزهرا
۵۵۸۲۵۷۷۸عبدل آباددولتیدخترانه فدک
هنرستانهای منطقه ۱۹
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۰۱۲۰۲۲دولتیپسرانه شهید رجایی
مدارس ابتدایی منطقه ۲۰
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۹۱۳۷۷۵فداییان اسلامغیر دولتیدخترانه پروین اعتصامی
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۲۰
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۹۳۳۲۶۸شهرریغیر دولتیپسرانه دکتر حسابی
۳۳۷۴۹۷۵۷شهر ریغیر دولتیپسرانه پویا
۵۵۹۰۵۲۳۸شهر ریغیر دولتیپسرانه میرداماد
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۲۰
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۵۵۹۰۱۶۰۰شهر ریدولتیپسرانه کوثر
۵۵۹۰۵۲۳۸شهر ریغیر دولتیپسرانه میرداماد
مدارس ابتدایی منطقه ۲۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۵۰۵۱۰۰تهرانسردولتیدخترانه پروین اعتصامی
۴۴۵۱۷۲۸۴تهرانسردولتیآزادگان
۴۴۵۱۲۸۳۷تهرانسرغیر دولتیمجتمه آموزشی
۴۴۹۰۲۸۶۶بزرگراه لشگریدولتیپسرانه نور علم
۴۴۵۰۳۸۶۷تهرانسرغیر دولتیولی عصر
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۲۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۵۶۲۶۲۵تهرانسردولتیدخترانه ۱۳ آبان
۴۴۵۰۵۱۰۰تهرانسردخترانه پروین اعتصامی
متوسطه دوره دوم و پیش دانشگاهی منطقه ۲۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۵۰۹۸۰۰تهرانسرغیر دولتیدخترانه شهدای کارگر
۴۴۵۰۴۲۶۵تهرانسردولتیپسرانه ابن سینا
هنرستانهای منطقه ۲۱
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۵۰۵۸۰۰تهرانسردولتیپسرانه علاقمندان
مدارس ابتدایی منطقه ۲۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۷۰۴۴۶۶بلوار دهکدهدولتیدخترانه شهدای شهرک چشمه
مدارس متوسطه دوره اول منطقه ۲۲
تلفنآدرسنوع مدارساسم مدارس
۴۴۷۱۹۴۸۰بلوار دهکده المپیکغیر دولتی

دخترانه سما (ش۲)

 

در صورتی که مایلید از تجربیات مشاوران مجرب ما در خصوص انتخاب بهترین مدرسه برای فرزندان خود در منطقه خود یا مناطق اطراف بهره مند شوید ٬ هم اکنون تهران ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۲۰۶۸ تماس حاصل فرمایید 

 

آدرس و تلفن مدارس مناطق تهران

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره 9099072068 تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه آدرس و تلفن مدارس مناطق تهران

از مشاورین مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه از طریق تلفن ثابت

در سراسر کشور با 9099072068 تماس بگیرید

همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب 

حتی ایام تعطیل

در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره تلفنی با تلفن ثابت و بدون پیش شماره

از سراسر ایران 9099072068