خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶

بروزرسانی شده اکتبر 8, 2017 10:36 ق.ظ
3
5,271
سهمیه ۵٪ ایثارگران
آخرین تراز قبولی سهمیه ۵٪ ایثارگران در دانشگاه آزاد اسلامی سال ۹۶
میانگین 3.7 رای از تعداد 3

اگر دارای سهمیه ۵٪ ایثارگران می باشید و می خواهید در رشته های پزشکی و پیراپزشکی نظیر مامایی ، پرستاری ، اتاق عمل ، داروسازی ٬ دندانپزشکی و پزشکی در دانشگاه آزاد قبول شوید ٬ پیشنهاد می کنیم تاثیر سهمیه ۵٪ ایثارگران را در ادامه دنبال کنید .

بر طبق قانون و در راستاي اجراي ماده 90 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مبني بر ايجاد و اعمال سهميه 5 درصد براي جانبازان با جانبازي كمتر از 25 درصد، همسر و فرزندان آنان و همچنين همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه مدت حضور داوطلبانه در جبهه در آزمون سراسری امكاني فراهم گرديد كه داوطلبان واجد شرايط از این سهمیه استفاده کنند. حال بعد از نتایج سال 1396 ما می خواهیم بررسی کنیم آخرین تراز هایی قبولی که این افراد را در سه رشته پر طرفدار داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی چگونه بوده است و آیا این سهمیه تاثیر بسیار زیادی در نتیجه این افراد داشته است یا خیر؟


آخرین تراز پذیرفته شده یا قبولی (آخرین نمره ) تکمیل ظرفیت ایثارگران در سال 1396 به شرح زیر می باشد :


قسمتی از تراز های رشته پرستاری  در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پرستاریتهران8070
پرستاریکرج8035
پرستاریمشهد7907
پرستاریورامین7870
پرستاریقزوین7818
پرستاریتبریز7808
پرستاریبابل7768
پرستاریقم7767
پرستاریکرمانشاه7725
پرستاریهمدان7698
پرستاریتاکستان7666
پرستاریرشت7664
پرستاریگرگان7659
پرستاریظرفیت خودگردان تهران7644
پرستاریاصفهان(خوراسگان)7607
پرستاریارومیه7595
پرستاریاستهبان7595
پرستاریساری7584
پرستاریکازرون7573
پرستاریاصفهان(نجف آباد)7558
پرستاریاردبیل7543
پرستاریتویسرکان7525
پرستاریشهرکرد7484
پرستاریخوی7456
پرستاریچالوس7447
پرستاریکاشان7444
پرستاریساوه7399
پرستاریلاهیجان7388
پرستاریمرند7377
پرستاریاهواز7364
پرستارییاسوج7350
پرستاریزنجان7344
پرستاریمراغه7336
پرستاریسمنان7327
پرستاریشاهرود7290
پرستاریدزفول7282
پرستاریفیروزآباد7270
پرستاریبجنورد7261
پرستاریبندر گز7256
پرستاریبناب7246
پرستاریبهبهان7159
پرستاریسراب7142
پرستاریلارستان7140
پرستاریمسجد سلیمان7069
پرستاریآبادان7060
پرستاریکرمان7052
پرستاریکلیبر6915
پرستاریظرفیت خودگردان  آبادان6808
پرستاریظرفیت خودگردان  اهواز6742
پرستاریظرفیت خودگردان  بهبهان6709
پرستاریظرفیت خودگردان  دزفول6610

 

قسمتی از تراز های رشته مامایی  در سال 1396به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
ماماییتهران7863
ماماییکرج7697
ماماییتبریز7429
ماماییبابل7125
ماماییجهرم6990
ماماییاهواز6990
ماماییدزفول6949
ماماییتویسرکان6948
ماماییاستهبان6903
ماماییارومیه6859
ماماییارسنجان6832
ماماییآبادان6778
ماماییبهبهان6756
ماماییمسجد سلیمان6720
ماماییلارستان6610
ماماییمراغه6605
ماماییبناب6543
ماماییمرند6477

 

قسمتی از تراز های رشته علوم آزمایشگاهی  در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
علوم ازمایشگاهیتهران8570
علوم ازمایشگاهیظرفیت خودگردان  تهران8056
علوم ازمایشگاهیکاشان8045
علوم ازمایشگاهیکازرون7938
علوم ازمایشگاهیساری7594
علوم ازمایشگاهیاردبیل7559
علوم ازمایشگاهیاراک7501
علوم ازمایشگاهیظرفیت خودگردان  ساری7153

 

قسمتی از تراز های رشته اتاق عمل  در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
اتاق عملتهران8322
اتاق عملنجف آباد (اصفهان)7602
اتاق عملتبریز7599
اتاق عملمشهد7477
اتاق عملارسنجان7472
اتاق عملیزد7365
اتاق عملارومیه7198
اتاق عملالیگودرز7159
اتاق عملعلی آباد کتول7131
اتاق عملسراب7078

 

قسمتی از تراز های رشته پزشکی  در سال 1396 به شرح زیر می باشد  (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
پزشکیتهران9940
پزشکیتبریز9884
پزشکی مشهد9816
پزشکیکازرون9798
پزشکیساری9777
پزشکیاردبیل9738
پزشکیتنکابن9737
پزشکیقم9717
پزشکینجف اباد9709
پزشکییزد9702
پزشکیکرمان9679
پزشکیشاهرود9670
پزشکیظرفیت خودگردان  تهران9637
پزشکیظرفیت خودگردان  کازرون9591
پزشکیظرفیت خودگردان  تبریز9582
پزشکیظرفیت خودگردان  اردبیل9574
پزشکیظرفیت خودگردان  یزد9574
پزشکیظرفیت خودگردان  قم9559
پزشکیظرفیت خودگردان  شاهرود9558
پزشکیظرفیت خودگردان  تنکابن9557
پزشکیظرفیت خودگردان  ساری9544
پزشکیظرفیت خودگردان کرمان9527

                                                                                                                                                                                     

قسمتی از تراز های رشته دندانپزشکی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره آخرین فرد قبولی (تراز)
دندانپزشکیتهران9916
دندانپزشکیتبریز9873
دندانپزشکیشیراز9860
دندانپزشکیاصفهان9796
دندانپزشکیبروجرد9697
دندانپزشکیظرفیت خودگردان تهران9681
دندانپزشکیظرفیت خودگردان شیراز9641
دندانپزشکیظرفیت خودگردان اصفهان9628
دندانپزشکیظرفیت خودگردان بروجرد9585

  

قسمتی از تراز های رشته هوشبری در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فردقبولی (تراز)
هوشبریتهران8383

 

 

قسمتی از تراز های رشته داروسازی در سال 1396 به شرح زیر می باشد (5 درصدی)

نام رشتهنام واحدنمره اخرین فردقبولی (تراز)
داروسازیتهران9431
داروسازیایت ا..املی9371
داروسازیدامغان9332
داروسازیظرفیت خودگردان تهران9325
داروسازیظرفیت خودگردان ایت ا…املی9280
           داروسازیظرفیت خودگردان دامغان9242

 

نتیجه گیری :
با توجه به تراز های به دست آمده از کنکور سال 1396 می توان فهمید اختلاف یک فرد عادی یا یک فرد با سهمیه ۵٪ ایثارگران حداکثر 200 تا تراز می باشد

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص انواع سهمیه ایثارگران یا سایر سهمیه ها و شرایط ورود به دانشگاه با اعمال سهمیه ٬ تخمین رتبه و تراز و احتمال قبولی یا عدم قبولی و یا حتی تحصیل در رشته های پزشکی و پیراپزشکی بدون کنکور  ٬ هم اکنون می توانید 9099072068 تماس حاصل فرمایید

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97

اعلام نتایج نهایی انتخاب رشته کنکور سراسری 97میانگین 5 رای از تعداد 1 “اعلام نتایج ن…