با آزمون های استاندارد زبان انگلیسی GRE و GMAT بیشتر آشنا شوید

آزمون زبان GRE

آزمون های استاندارد زبان انگلیسی General GRE :
آزمون GRE همانطور که از اسمش بر میاید: Examination Record Graduate، امتحانیست که برای درخواست پذیرش جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری طراحی شده است. این امتحان دارای دو نوع جنرال (General) و موضوعی (Subject) است. در حالی که جهت دریافت پذیرش برای همه رشته ها داشتن نمره قابل قبول در GRE General لازم است، در برخی از رشته ها (مثل علوم پایه) گذراندن GRE Subject هم لازم است. در هر حال، آزمون GRE برای کلیه دانشگاههای آمریکا و برخی از دانشگاه های کانادا لازم است و برای سایر نقاط دنیا (مگر موارد استثنا) این امتحان موضوعیت ندارد.

آزمون GRE General
آزمون General GRE به گونه ای طراحی شده است که بتواند توانایی و مهارت شخص امتحان دهنده را جهت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری در قالب یک امتحان جامع ارزیابی کند و آن را زیر عنوان یک سری نمره گزارش دهد. این آزمون همانند تافل TOEFL توسط یک موسسه به نام ETS برگزار میشود و دارای نوع کاغذی و نوع کامپیوتری میباشد. نکته جالب آن است که بر خلاف آزمون تافل، نوع کاغذی آزمون GRE از مقبولیت بالاتری برخوردار است، به همین دلیل در این مقاله نوع کاغذی آن را شرح خواهیم داد.

همانطور که در بالا نیز شرح داده شد، آزمون General GRE توسط نهاد ETS برگزار میشود. این آزمون در بسیاری از کشورهای دنیا، در شهرهای مختلف و طبق ساعت بندی های متفاوت برگزار میشود. میتوان اطلاعات مربوط به نهادهایی که در شهرها و کشورهای مختلف این آزمون را برگزار میکنند را به صورت آنلاین و بر روی وب سایت ETS مشاهده کرد. از همین طریق نیز میتوان در یکی از ساعات این امتحان ثبت نام نمود. در کشور ایران این آزمون اصولاً از طریق نهاد سازمان سنجش برگزار میشود، و همچنین نحوه ثبت نام این آزمون نیز به صورت آنلاین نیست.

آزمون General GRE دارای ۳ بخش میباشد، که به ترتیب عبارتند از: Verbal, Reasoning عین در که Verbal Reasoning بخش. Quantitative Reasoning, Analytical Writing حال مشکل ترین بخش از این امتحان میباشد، دانش شخص امتحان دهنده را در زمینه دایره لغات مورد ارزیابی قرار میدهد، و خبر بد آن است که کلماتی که مورد سوال قرار میگیرند، به هیچ عنوان کلماتی که به صورت روزانه مورد استفاده میشوند نیستند و عمدتاً شامل کلمات دشوار و مشکل زبان انگلیسی میباشند.

بعضا این لغات برای افرادی که زبان مادری آنها انگلیسی می باشد نیز نا آشنا می باشد. این بخش دارای زیربخش هایی مثل تطبیق لغات هم معانی، متضاد و یا مشابه است، معمولاً دو یا سه بخش درک متن نیز دارد، همه سوالات به صورت چند گزینه ای بوده و در مجموع نمره این بخش به صورت یک معیار بین ۱۷۰-۱۳۰ گزارش میشود. بخش Reasoning Quantitative که میتوان ادعا کرد سادهترین بخش این امتحان میباشد، از یک سری سوالات نسبتا ساده ریاضی تشکیل شده است، شاید میتوان گفت که سخت ترین سوال میتواند محاسبه میانگین و یا انحراف معیار باشد؛ سوالات این بخش نیز به صورت چند گزینه ای بوده و در مجموع نمره این بخش نیز به صورت معیار بین ۱۷۰-۱۳۰ گزارش میشود. آخرین بخش این امتحان که Writing Analytical میباشد، همانطور که از اسمش نیز بر میاید، تسلط شخص امتحان دهنده را در تحلیل موضوع و نگاه انتقادی ارزیابی میکند. به طبع، این بخش دارای دو زیر بخش است که به ترتیب شامل تحلیل و به چالش کشیدن یک نوشته و نوشتن یک متن آزاد راجع به یک موضوع داده شده است؛ نمره این بخش به صورت یک معیار بین ۶-۰ گزارش میشود.

جهت آمادگی برای امتحان جنرال GRE راههای مختلفی ممکن است، طبق تجربه ی شخصی، بهترین راه تهیه کتابهای مربوط به آمادگی General GRE است که توسط نهادهایی مثل KAPLAN و یا Barrons و یا خود ETS آماده شده اند. هر چه که این آزمونهای مشابه و سوالات تمرینی مربوط به هر بخش این امتحان بیشتر تمرین شود، سودمند تر است. همانطور که در بالا نیز ذکر شد، دایره لغات در این آزمون بسیار مهم است، به عبارتی هر چه شخص امتحان دهنده تعداد کلمات بیشتری بلد باشد، نمره بالاتری را در این امتحان میتواند در بخشهای مختلف کسب کند.

آزمونهای استاندارد زبان انگلیسی GMAT :
آزمون GMAT ھمانطور که از اسمش بر میآید: Test Admission Management Graduate، امتحانیست که برای درخواست پذیرش جھت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری در زمینه رشته ھای مربوط به مدیریت طراحی شده است. یک نکته که در ابتدا الزم است در مورد آزمون ھای General GRE و GMAT ذکر شود این است که در حقیقت میتوان گفت ھر چند تقریبا بیشتر برنامه ھای کارشناسی ارشد و دکتری در رشتهھای مدیریت این دو آزمون را به صورت معادل ھم می پذیرند، ولی کماکان GMAT برای این رشتهھا از مقبولیت بیشتری بر خوردار است. در ادامه این مقاله در مورد GMAT توضیحات بیشتری خواھیم داد.

آزمون GMAT
آزمون GMAT به گونه یی طراحی شده است که بتواند توانایی و مھارت شخص امتحان دھنده را جھت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته ھای مربوط به مدیریت در قالب یک امتحان جامع ارزیابی کند و آن را زیر عنوان یک سری نمره گزارش دھد. این آزمون توسط Graduate Council Admission Management و یا به اختصار GMAC طراحی و توسط موسسه com.mba برگزار می شود. نکته ی قابل ذکر این است که GMAT فقط دارای نوع کامپیوتری است و در بسیاری از کشورھای دنیا، در شھرھای مختلف و طبق ساعت بندی ھای متفاوت برگزار می شود.

آزمون GMAT دارای ۴ بخش میباشد که به ترتیب عبارتند از: section Quantitative ,Verbal Quantitative . section, Integrated reasoning, Analytical writing assessment از یک سری سو تشکیل شده است، شاید میتوان گفت که سخت ترین سوالات نسبتا ساده ریاضی میتواند محاسبه میانگین و یا انحراف معیار باشد؛ سوالات این بخش به صورت چند گزینه ای بوده و در مجموع نمره این بخش نیز به صورت معیار بین ۵١-١١ گزارش می شود. به صورت چند گزینه ای ھستند، در یک نگاه کلی به ٔسو Verbal می االت این بخش که ھمگی سه زیر بخش قابل تقسیم است: (١) درک مطلب، (٢) دلیل آوری انتقادی، (٣) تصحیح جمله. در زیر بخش اول، یک سری مقاالت با تعداد کلمه حدود ٣۵٠ کلمه آورده می شود که سپس سواالتی راجع به ھر مقاله آورده می شود؛ زیر بخش دوم، سواالتی راجع به استدال سازی و بررسی و تحلیل یک استدال آورده شده میباشد؛ و زیر بخش سوم مشتمل بر یک سری سوال راجع به تصحیح یک عبارت و یا تعیین ٔمو ترین عبارت در بین یک ایده است. نمره نھایی بخش Verbal ھم به صورت یک ثر معیار بین ۵١-١١ گزارش می شود. بخش بعدی reasoning Integrated میباشد که جدیدترین و مھمترین بخش این آزمون است. سوالات این بخش به صورت چند گزینه ای بوده و در چھار زیر بخش طراحی شده است: زیر بخش اول تحلیل یک سری جدول داده میباشد، سوالاتی در ادامه ھر یک از این جداول داده آورده می شود که بایستی با توجه به آن پاسخ داده شوند. زیر بخش دوم تحلیل نمودارھای داده است، ھا آورده شده اند شامل تکمیل یک سوالات این بخش که بر اساس این نمودار سری جمله توسط واژگان آورده شده در بین گزینھاست. زیر بخش سوم reasoning source-multi نام دارد که شخص امتحان دھنده میبایستی یک سری اطالعات آورده شده در چند منبع داده مختلف (که میتواند شامل نمودار و یا جدول باشد) را بررسی کند و به یک سری سوال که به مجموع این داده ھای آورده شده بر میگردد پاسخ دھد. زیر بخش چھارم و آخر analysis part-two نام دارد که در حقیقت یک مساله مدیریتی مطرح می شود که سپس شخص امتحان دھنده میبایستی دو راه حل برای آن مساله ارائه دھد، انتخاب این راه حلھا از طریق انتخاب بین گزینهھا میباشد. در نھایت نمره بخش reasoning Integrated به صورت یک معیار بین ٨-١ ارائه می شود و ھمانطور که از اسمش بر  میاید در حقیقت ترکیبیست از دو بخش Quantitative و Verbal . بخش پایانی و نھایی assessment writing Analytical نام دارد که شامل نوشتن یک مقاله طی مدت محدود سی دقیقه میباشد، این مقاله میبایستی برداشت انتقادی شخص امتحان دھنده را از یک تحلیل آورده شده بیان کند؛ نمره این بخش نیز به صورت یک معیار ۶-١ این تحلیل مربوط به یک چالش مدیریتی است اصوال گزارش می شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف Genereal GRE ، یک نمره که شامل بخشھای Quantitative و Verbal میباشد (بخش ھای Integrated reasoning  ٔثیری ندارند و به صورت مجزا و نمره آنھا آن assessment writing Analytical در این نمره تا گونه که اشاره شد گزارش می شود). این نمره بین ٨٠٠-٢٠٠ گزارش می شود. نکته جالب اینجاست که یک الگوریتم مخفی طراحی شده که این نمره را بر اساس دو نمره Quantitative و Verbal محاسبه کند. نکته دیگر ھم آن است که کلیه سوالات ھر بخش به صورت تطبیقی طراحی شده، به از عبارت بھتر اگر تعدادی سوال اشتباه پاسخ داده شوند، سوالات بعدی ساده تر خواھند بود و طبعا ارزش پایینتری برخوردار خواھند بود.

جھت آمادگی برای امتحان GMAT و یا GRE ، راه ھای مختلفی وجود دارد. آسان ترین راه تماس با کانون مشاوره آویژه دانش و کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در این خصوص می باشد. در صورت تمایل میتوانید تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایید و از تجربیات کارشناسان مجرب ما بهره مند شوید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه با آزمون های استاندارد زبان انگلیسی GRE و GMAT بیشتر آشنا شوید با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

با آزمون های استاندارد زبان انگلیسی GRE و GMAT بیشتر آشنا شوید

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه با آزمون های استاندارد زبان انگلیسی GRE و GMAT بیشتر آشنا شوید

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1402/1/12

یکشنبه

1402/1/13

دوشنبه

1402/1/14

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید