با آزمون های استاندارد زبان انگلیسی GRE و GMAT بیشتر آشنا شوید

آزمون زبان GRE

آزمون هاي استاندارد زبان انگليسي General GRE :
آزمون GRE همانطور كه از اسمش بر ميايد: Examination Record Graduate، امتحانيست كه براي درخواست پذيرش جهت ورود به مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري طراحي شده است. اين امتحان داراي دو نوع جنرال (General) و موضوعي (Subject) است. در حالي كه جهت دريافت پذيرش براي همه رشته ها داشتن نمره قابل قبول در GRE General لازم است، در برخي از رشته ها (مثل علوم پايه) گذراندن GRE Subject هم لازم است. در هر حال، آزمون GRE براي كليه دانشگاههاي آمريكا و برخي از دانشگاه هاي كانادا لازم است و براي ساير نقاط دنيا (مگر موارد استثنا) اين امتحان موضوعيت ندارد.

آزمون GRE General
آزمون General GRE به گونه اي طراحي شده است كه بتواند توانايي و مهارت شخص امتحان دهنده را جهت ورود به مقطع كارشناسي ارشد و يا دكتري در قالب يك امتحان جامع ارزيابي كند و آن را زير عنوان يك سري نمره گزارش دهد. اين آزمون همانند تافل TOEFL توسط يك موسسه به نام ETS برگزار ميشود و داراي نوع كاغذي و نوع كامپيوتري ميباشد. نكته جالب آن است كه بر خلاف آزمون تافل، نوع كاغذي آزمون GRE از مقبوليت بالاتري برخوردار است، به همين دليل در اين مقاله نوع كاغذي آن را شرح خواهيم داد.

همانطور كه در بالا نيز شرح داده شد، آزمون General GRE توسط نهاد ETS برگزار ميشود. اين آزمون در بسياري از كشورهاي دنيا، در شهرهاي مختلف و طبق ساعت بندي هاي متفاوت برگزار ميشود. ميتوان اطلاعات مربوط به نهادهايي كه در شهرها و كشورهاي مختلف اين آزمون را برگزار ميكنند را به صورت آنلاين و بر روي وب سايت ETS مشاهده كرد. از همين طريق نيز ميتوان در يكي از ساعات اين امتحان ثبت نام نمود. در كشور ايران اين آزمون اصولاً از طريق نهاد سازمان سنجش برگزار ميشود، و همچنين نحوه ثبت نام اين آزمون نيز به صورت آنلاين نيست.

آزمون General GRE داراي 3 بخش ميباشد، كه به ترتيب عبارتند از: Verbal, Reasoning عين در كه Verbal Reasoning بخش. Quantitative Reasoning, Analytical Writing حال مشكل ترين بخش از اين امتحان ميباشد، دانش شخص امتحان دهنده را در زمينه دايره لغات مورد ارزيابي قرار ميدهد، و خبر بد آن است كه كلماتي كه مورد سوال قرار ميگيرند، به هيچ عنوان كلماتي كه به صورت روزانه مورد استفاده ميشوند نيستند و عمدتاً شامل كلمات دشوار و مشكل زبان انگليسي ميباشند.

بعضا اين لغات براي افرادي كه زبان مادري آنها انگليسي مي باشد نيز نا آشنا مي باشد. اين بخش داراي زيربخش هايي مثل تطبيق لغات هم معاني، متضاد و يا مشابه است، معمولاً دو يا سه بخش درك متن نيز دارد، همه سوالات به صورت چند گزينه اي بوده و در مجموع نمره اين بخش به صورت يك معيار بين 170-130 گزارش ميشود. بخش Reasoning Quantitative كه ميتوان ادعا كرد سادهترين بخش اين امتحان ميباشد، از يك سري سوالات نسبتا ساده رياضي تشكيل شده است، شايد ميتوان گفت كه سخت ترين سوال ميتواند محاسبه ميانگين و يا انحراف معيار باشد؛ سوالات اين بخش نيز به صورت چند گزينه اي بوده و در مجموع نمره اين بخش نيز به صورت معيار بين 170-130 گزارش ميشود. آخرين بخش اين امتحان كه Writing Analytical ميباشد، همانطور كه از اسمش نيز بر ميايد، تسلط شخص امتحان دهنده را در تحليل موضوع و نگاه انتقادي ارزيابي ميكند. به طبع، اين بخش داراي دو زير بخش است كه به ترتيب شامل تحليل و به چالش كشيدن يك نوشته و نوشتن يك متن آزاد راجع به يك موضوع داده شده است؛ نمره اين بخش به صورت يك معيار بين 6-0 گزارش ميشود.

جهت آمادگي براي امتحان جنرال GRE راههاي مختلفي ممكن است، طبق تجربه ي شخصي، بهترين راه تهيه كتابهاي مربوط به آمادگي General GRE است كه توسط نهادهايي مثل KAPLAN و يا Barrons و يا خود ETS آماده شده اند. هر چه كه اين آزمونهاي مشابه و سوالات تمريني مربوط به هر بخش اين امتحان بيشتر تمرين شود، سودمند تر است. همانطور كه در بالا نيز ذكر شد، دايره لغات در اين آزمون بسيار مهم است، به عبارتي هر چه شخص امتحان دهنده تعداد كلمات بيشتري بلد باشد، نمره بالاتري را در اين امتحان ميتواند در بخشهاي مختلف كسب كند.

آزمونهاي استاندارد زبان انگليسي GMAT :
آزمون GMAT ھمانطور که از اسمش بر ميآيد: Test Admission Management Graduate، امتحانيست که برای درخواست پذيرش جھت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و يا دکتری در زمينه رشته ھای مربوط به مديريت طراحی شده است. يک نکته که در ابتدا الزم است در مورد آزمون ھای General GRE و GMAT ذکر شود اين است که در حقيقت میتوان گفت ھر چند تقريبا بيشتر برنامه ھای کارشناسی ارشد و دکتری در رشتهھای مديريت اين دو آزمون را به صورت معادل ھم می پذيرند، ولی کماکان GMAT برای اين رشتهھا از مقبوليت بيشتری بر خوردار است. در ادامه اين مقاله در مورد GMAT توضيحات بيشتری خواھيم داد.

آزمون GMAT
آزمون GMAT به گونه يی طراحی شده است که بتواند توانايی و مھارت شخص امتحان دھنده را جھت ورود به مقطع کارشناسی ارشد و يا دکتری در رشته ھای مربوط به مديريت در قالب يک امتحان جامع ارزيابی کند و آن را زير عنوان يک سری نمره گزارش دھد. اين آزمون توسط Graduate Council Admission Management و يا به اختصار GMAC طراحی و توسط موسسه com.mba برگزار می شود. نکته ی قابل ذکر اين است که GMAT فقط دارای نوع کامپيوتری است و در بسياری از کشورھای دنيا، در شھرھای مختلف و طبق ساعت بندي ھای متفاوت برگزار می شود.

آزمون GMAT دارای ۴ بخش میباشد که به ترتيب عبارتند از: section Quantitative ,Verbal Quantitative . section, Integrated reasoning, Analytical writing assessment از يک سری سو تشکيل شده است، شايد میتوان گفت که سخت ترين سوالات نسبتا ساده رياضی ميتواند محاسبه ميانگين و يا انحراف معيار باشد؛ سوالات اين بخش به صورت چند گزينه ای بوده و در مجموع نمره اين بخش نيز به صورت معيار بين ۵١-١١ گزارش می شود. به صورت چند گزينه ای ھستند، در يک نگاه کلی به ٔسو Verbal می االت اين بخش که ھمگی سه زير بخش قابل تقسيم است: (١) درک مطلب، (٢) دليل آوری انتقادی، (٣) تصحيح جمله. در زير بخش اول، يک سری مقاالت با تعداد کلمه حدود ٣۵٠ کلمه آورده می شود که سپس سواالتی راجع به ھر مقاله آورده می شود؛ زير بخش دوم، سواالتی راجع به استدال سازی و بررسی و تحليل يک استدال آورده شده میباشد؛ و زير بخش سوم مشتمل بر يک سری سوال راجع به تصحيح يک عبارت و يا تعيين ٔمو ترين عبارت در بين يک ايده است. نمره نھايی بخش Verbal ھم به صورت يک ثر معيار بين ۵١-١١ گزارش می شود. بخش بعدی reasoning Integrated میباشد که جديدترين و مھمترين بخش اين آزمون است. سوالات اين بخش به صورت چند گزينه ای بوده و در چھار زير بخش طراحی شده است: زير بخش اول تحليل يک سری جدول داده میباشد، سوالاتی در ادامه ھر يک از اين جداول داده آورده می شود که بايستی با توجه به آن پاسخ داده شوند. زير بخش دوم تحليل نمودارھای داده است، ھا آورده شده اند شامل تکميل يک سوالات اين بخش که بر اساس اين نمودار سری جمله توسط واژگان آورده شده در بين گزينھاست. زير بخش سوم reasoning source-multi نام دارد که شخص امتحان دھنده ميبايستی يک سری اطالعات آورده شده در چند منبع داده مختلف (که ميتواند شامل نمودار و يا جدول باشد) را بررسی کند و به يک سری سوال که به مجموع اين داده ھای آورده شده بر ميگردد پاسخ دھد. زير بخش چھارم و آخر analysis part-two نام دارد که در حقيقت يک مساله مديريتی مطرح می شود که سپس شخص امتحان دھنده ميبايستی دو راه حل برای آن مساله ارائه دھد، انتخاب اين راه حلھا از طريق انتخاب بين گزينهھا میباشد. در نھايت نمره بخش reasoning Integrated به صورت يک معيار بين ٨-١ ارائه می شود و ھمانطور که از اسمش بر ميايد در حقيقت ترکيبيست از دو بخش Quantitative و Verbal . بخش پايانی و نھايی assessment writing Analytical نام دارد که شامل نوشتن يک مقاله طی مدت محدود سی دقيقه میباشد، اين مقاله ميبايستی برداشت انتقادی شخص امتحان دھنده را از يک تحليل آورده شده بيان کند؛ نمره اين بخش نيز به صورت يک معيار ۶-١ اين تحليل مربوط به يک چالش مديريتی است اصوال گزارش می شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف Genereal GRE ، يک نمره که شامل بخشھای Quantitative و Verbal میباشد (بخش ھای Integrated reasoning ٔثيری ندارند و به صورت مجزا و نمره آنھا آن assessment writing Analytical در اين نمره تا گونه که اشاره شد گزارش می شود). اين نمره بين ٨٠٠-٢٠٠ گزارش می شود. نکته جالب اينجاست که يک الگوريتم مخفی طراحی شده که اين نمره را بر اساس دو نمره Quantitative و Verbal محاسبه کند. نکته ديگر ھم آن است که کليه سوالات ھر بخش به صورت تطبيقی طراحی شده، به از عبارت بھتر اگر تعدادی سوال اشتباه پاسخ داده شوند، سوالات بعدی ساده تر خواھند بود و طبعا ارزش پايينتری برخوردار خواھند بود.

جھت آمادگی برای امتحان GMAT و یا GRE ، راه ھای مختلفی وجود دارد. آسان ترین راه تماس با کانون مشاوره آویژه دانش و کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی در این خصوص می باشد. در صورت تمایل میتوانید تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985 تماس حاصل فرمایید و از تجربیات کارشناسان مجرب ما بهره مند شوید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

با آزمون های استاندارد زبان انگلیسی GRE و GMAT بیشتر آشنا شوید

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

شنبه

1403/3/26

یکشنبه

1403/3/27

دوشنبه

1403/3/28

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید