مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون دکتری سال ۹۷ گروه پزشکی

مدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷ گروه علوم پزشکی منتشر شد. داوطلبان می توانند در ۶۱ رشته تحصیلی باهم و در آزمون دکتری به رقابت بپردازند. جزییات بیشتر را در ادامه مطلب دنبال فرمایید .

آزمون دکتری سال ۹۷

عنوان مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقا منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد. براساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه ۲۷ اسفند ۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش است، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.

 

ردیفرشته تحصیلیمدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷
۱آمار زیستیکارشناسی ارشد آمار زیستی (حیاتی)
۲اپیدمیولوژیدکتری عمومی پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد در یکی از رشته های مصوب وزارت بهداشت، کارشناسی ارشد جمعیت شناسی؛ جغرافیای پزشکی؛ آمار ریاضی
۳اقتصاد سلامتدکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی کارشناسی ارشد رشته های اقتصاد بهداشت؛ اقتصاد؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آمار زیستی؛ مدیریت مالی؛ مدیریت بازرگانی
۴آموزش بهداشت و ارتقاء سلامتکارشناسی ارشد آموزش بهداشت؛ علوم اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ آموزش مامایی؛ بهداشت مادر و کودک؛ روانشناسی؛ علوم تربیتی؛ آموزش پرستاری؛ سیاستگذاری سلامت؛ دکتری عمومی پزشکی و دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی و متخصصین بالینی و مدارک بالاتر رشته های پزشکی و دندانپزشکی
۵آموزش پزشکیدارندگان مدارک کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته های آموزش پزشکی؛ آموزش بهداشت؛ آموزش پرستاری؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ آمار زیستی؛ مدیریت خدمات پرستاری؛ اتاق عمل؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ اپیدمیولوژی؛ روانشناسی بالینی؛ مدیریت آموزشی؛ مدیریت برنامه ریزی آموزش عالی؛ کارشناسی ارشد علوم تربیتی در سه گرایش برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی؛ مامایی؛ برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی؛ دارندگان مدارک دکتری تخصصی بالینی وفوق تخصصی بالینی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی؛ اعضای هیات علمی گروه های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی (با پرداخت شهریه)
۶انگل شناسی پزشکیکارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی؛ علوم آزمایشگاهی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دامپزشکی؛ قارچ شناسی؛ میکروبیولوژی
۷انفورماتیک پزشکیکارشناسی ارشد رشته های مهندسی کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ مهندسی الکترونیک؛ ریاضی و آمار؛ بیوانفورماتیک؛ فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی؛ علوم بیوفیزیک؛ مدیریت کارآفرینی (با پایه کارشناسی مهندسی کامپیوتر)؛ کلیه رشته ؛(computer sciences) کامپیوترهای کارشناسی ارشد علوم پزشکی؛ دکتری حرفه ای پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و علوم آزمایشگاهی
۸اخلاق پزشکیدکتری حرفه ای پزشکی ؛ داروسازی ؛ دندانپزشکی و کارشناسان ارشد اخلاق پزشکی
۹ارگونومیدکتری عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی؛ ایمنی صنعتی؛ طراحی صنعتی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ (HSE) مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست
۱۰اعضای مصنوعی و وسایل کمکیکارشناسی ارشد در رشته های اعضای مصنوعی و وسایل کمکی و پزشکی عمومی

 

ادامه جدول رشته ها

ردیفرشته تحصیلیمدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷
۱۱ایمنی شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ایمنی شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون ؛ بیوشیمی بالینی ؛ میکروبشناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها غیر از گرایش علوم گیاهی)؛ قارچ شناسی پزشکی ؛ ویروس شناسی پزشکی ؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فن آوری پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ ایمونوژنتیک؛ بیوتکنولوژی؛ دکتری عمومی پزشکی ، داروسازی، دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ بیوفیزیک
۱۲باکتری شناسی پزشکیکارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروبیولوژی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی
۱۳بیولوژی تولید مثلدکتری پزشکی عمومی؛ دامپزشکی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و یا کارشناسی ارشد پرستاری؛ مامایی؛ فیزیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ علوم تشریحی؛ بیولوژی تولید مثل؛ بیولوژی (کلیه گرایشها)؛ زیست فناوری پزشکی
۱۴بینایی سنجیکارشناسی ارشد رشته بینایی سنجی
۱۵بهداشت محیطکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی بهسازی؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مدیریت، برنامه ریزی و آموزش محیط زیست؛ محیط زیست؛ مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست؛ محیط زیست – برنامه ریزی؛ محیط زیست – مدیریت؛ محیط زیست – آموزش محیط زیست ؛ شیمی تجزیه؛ کلیه گرایشهای شیمی؛ مهندسی شیمی؛ مهندسی عمران؛ مهندسی مکانیک؛ اکولوژی انسانی
۱۶بیوشیمی بالینیکارشناسی ارشد داروسازی؛ بیوشیمی بالینی؛ بیوشیمی؛ علوم تغذیه ؛زیست شناسی گرایش بیوشیمی؛ دکتری عمومی پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۱۷بهداشت باروریدکتری عمومی پزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های مامایی؛ مشاوره در مامایی؛ مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی (با پایه کارشناسی بهداشت عمومی و یا مامایی)؛ آموزش بهداشت (با پایه کارشناسی مامایی)
۱۸بهداشت حرفه ایکارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای (بهداشت صنعتی)؛ ارگونومی؛ سم شناسی
۱۹بهداشت و ایمنی مواد غذاییدکتری عمومی پزشکی، داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد رشته های: بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ علوم تغذیه؛ علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه؛ مهندسی بهداشت محیط
۲۰پرستاریکارشناسی ارشد در یکی از رشته های آموزش یا مدیریت خدمات پرستاری و یا رشته ها و گرایش های مربوط به پرستاری ؛ کارشناسی ارشد هوشبری با لیسانس پرستاری

 

ادامه جدول رشته ها

ردیفرشته تحصیلیمدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷
۲۱پزشکی مولکولیدکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، دکتری حرفه ای دامپزشکی، علوم آزمایشگاهی؛ مقاطع تخصصی و فوق تخصصی پزشکی و یا کارشناسی ارشد رشته های باکتری شناسی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ بیوفیزیک؛ فیزیولوژی؛ ژنتیک انسانی؛ قارچ شناسی؛ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه باناقلین؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ ویروس شناسی؛ زیست شناسی (باگرایش بیوشیمی، ژنتیک، سلولی مولکولی و میکروبیولوژی)؛ انگل شناسی؛ میکروبیولوژی؛ ایمونولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ تغذیه
۲۲توکسین های میکروبیکارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی مواد غذایی؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ انگل شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوشیمی بالینی؛ سم شناسی، قارچ شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) دارویی؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دندانپزشکی و دامپزشکی
۲۳حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلینکارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی ؛ انگل شناسی پزشکی؛ زیست شناسی (به غیر از گرایش گیاهی) ؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی ؛دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
۲۴خون شناسی آزمایشگاهی و علوم انتقال خونکارشناسی ارشد هماتولوژی؛ علوم آزمایشگاهی؛ پاتوبیولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ ژنتیک انسانی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
۲۵روانشناسی بالینیکارشناسی ارشد روانشناسی بالینی؛ روانشناسی شخصیت؛ روانسنجی و رشته های روانشناسی(مشاوره ، تربیتی، عمومی و استثنائی)؛ بهداشت روان؛ دکتری عمومی پزشکی
۲۶روانشناسی نظامی

(رشته مختص کادر نظامی و انتظامی است)

کارشناسی ارشد روانشناسی (کلیه گرایشها)؛ بهداشت روان و دکتری عمومی پزشکی
۲۷زیست پزشکی سامانه ای

Systems Biomedicine

دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی و کارشناسی ارشد رشته های بیوشیمی بالینی؛ زیست شناسی سلولی مولکولی (کلیه گرایش ها)؛ علوم و فناوری میکروبی (کلیه گرایشها)؛ میکروب شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ قارچ شناسی پزشکی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ علوم و فناوری نانو (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی گرایش بیوفیزیک؛ ژنتیک انسانی؛ آمار زیستی؛ نانوفناوری پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) میکروبی؛ زیست فناوری (بیوتکنولوژی) مولکولی؛ بیوانفورماتیک؛ انفورماتیک پزشکی
۲۸زیست فناوری پزشکیکارشناسی ارشد پزشکی مولکولی؛ باکتری شناسی؛ بیوشیمی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ نانوفناوری پزشکی؛ ایمنی شناسی؛ ویروس شناسی؛ ژنتیک؛ ژنتیک انسانی؛ زیست فناوری پزشکی (بیوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوتکنولوژی؛ بیوتکنولوژی کشاورزی؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ زیست پزشکی؛ انگل شناسی؛ میکروب شناسی؛ قارچ شناسی؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ دکترای عمومی رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۲۹ژنتیک پزشکیکارشناسی ارشد یا بالاتر در رشته ژنتیک ؛ ژنتیک انسانی؛ بیوشیمی بالینی؛ ایمنی شناسی پزشکی ؛ زیست شناسی (گرایش های علوم سلولی و مولکولی ؛ ژنتیک و بیوشیمی)؛ زیست فناوری پزشکی(بیوتکنولوژی پزشکی)؛ هماتولوژی (خونشناسی)؛ بیوتکنولوژی میکروبی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و یا متخصصان رشته های مختلف پزشکی ؛ دکترای علوم آزمایشگاهی ؛ دامپزشکی
۳۰سیاستگذاری سلامتکارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اقتصاد بهداشت (تمام گرایش ها) ؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی؛ اپیدمیولوژی؛ بهداشت محیط ؛ بهداشت حرفهای ؛ارزیابی فناوری سلامت؛ آموزش مدیریت اجرایی، مدیریت بازرگانی و دکترای عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی ؛ دکترای ؛ MBA ؛ بهداشت حرفه ای علوم آزمایشگاهی ؛ دکترای دامپزشکی

 

ادامه جدول رشته ها

ردیفرشته تحصیلیمدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷
۳۱سیاست های غذا و تغذیهکارشناسی ارشد علوم تغذیه؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ اقتصاد بهداشت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژی؛ آموزش بهداشت؛ آمار زیستی؛ علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)؛ بهداشت وایمنی موادغذایی؛ علوم تغذیه دربحران و حوادث غیرمترقبه ؛ مدیریت (با پایه کارشناسی تغذیه) ؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی
۳۲سالمند شناسیکارشناسی ارشد رشته های سالمند شناسی؛ سلامت سالمندی؛ آموزش بهداشت؛ بهداشت عمومی؛ مدیریت توانبخشی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ مددکاری اجتماعی؛ بینایی سنجی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی بالینی ؛ پرستاری؛ مامایی؛ فیزیوتراپی؛ شنوایی شناسی؛ کاردرمانی؛ گفتار درمانی؛ علوم تغذیه ؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ جامعه شناسی؛ پژوهش های اجتماعی؛ جامعه شناسی؛ جمعیت شناسی و دکتری عمومی پزشکی ؛ دندانپزشکی و داروسازی
۳۳سلامت و رفاه اجتماعیکارشناسی ارشد درکلیه رشته های علوم پزشکی؛ علوم اجتماعی (کلیه گرایش ها)؛ روانشناسی (کلیه گرایش ها)؛ پژوهش علوم اجتماعی؛ علوم ارتباطات اجتماعی؛ ارتباطات اجتماعی (تحقیق درارتباطات اجتماعی)؛ برنامه ریزی رفاه اجتماعی وزارت علوم؛ مدیریت دولتی؛ جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ جغرافیا و برنامه ریزی روستایی؛ دکتری عمومی پزشکی
۳۴سلامت در بلایا و فوریت هادکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی ؛ دندانپزشکی؛ دکترای علوم آزمایشگاهی و دکترای دامپزشکی؛ کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پزشکی و کارشناسی ارشد رشته های: مطالعات دفاعی، استراتژیک؛ مدیریت بحران؛ پدافند با گرایش امنیت اطلاعات؛ ایمنی، بهداشت و محیط IT غیرعامل؛ مدیریت سوانح طبیعی؛ مهندسی فناوری اطلاعات مشاوره (مدرسه ای، شغلی، خانوادهای، توانبخشی)؛ مدیریت اجرایی؛ مدیریت ورزشی؛ محیط زیست؛ ؛(HSE) زیست مهندسی پزشکی ؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ مدیریت شهری؛ مخاطرات محیطی (گرایش طبیعی و انسان ساخت)؛ مدیریت دولتی
۳۵شنوایی شناسیکارشناسی ارشد رشته شنوایی شناسی یا دکتری عمومی پزشکی
۳۶طب ایرانیپزشکان عمومی و متخصصین
۳۷علوم تشریحیکارشناسی ارشد علوم تشریحی ( آناتومی)؛ جنین شناسی؛ بافت شناسی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی
۳۸علوم تغذیهکارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه ؛ علوم تغذیه در بحران؛ علوم بهداشتی در تغذیه ؛ علوم وصنایع غذایی؛ بیوشیمی بالینی ؛ مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی با پایه کارشناسی علوم تغذیه؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ بهداشت و ایمنی مواد غذایی(با پایه کارشناسی علوم تغذیه)؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی و دامپزشکی
۳۹علوم اعصابدکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دامپزشک عمومی؛ کارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ زیست شناسی (با گرایش علوم سلولی و مولکولی، علوم جانوری، میکروبیولوژی، ژنتیک و بیوشیمی)؛ ژنتیک انسانی؛ آناتومی؛ سم شناسی؛ بیوشیمی؛ روانشناسی بالینی؛ علوم شناختی – ذهن، مغز و تربیت؛ علوم شناختی – روانشناسی شناختی؛ ژنتیک پزشکی؛ فارماکولوژی؛ فیزیوتراپی؛ کاردرمانی؛ گفتاردرمانی؛ اعضای مصنوعی؛ بینایی سنجی؛ شنوایی شناسی
۴۰علوم و صنایع غذاییکارشناسی ارشد در رشته های علوم و صنایع غذایی(کلیه گرایش ها)؛ شیمی مواد غذایی؛ میکروبیولوژی مواد غذایی؛ مهندسی صنایع غذایی؛ علوم غذایی؛ مهندسی کشاورزی (گرایش علوم و صنایع غذایی)، بهداشت و ایمنی مواد غذایی؛ بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی (با پایه کارشناسی علوم تغذیه یا علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشت یا بهداشت محیط و یا بهداشت عمومی) ؛ دکترای پزشکی عمومی، دندانپزشکی و دامپزشکی

 

ادامه جدول رشته ها

ردیفرشته تحصیلیمدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷
۴۱علوم سلولی کاربردیکارشناسی ارشد علوم تشریحی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ زیست فناوری پزشکی؛ میکروب شناسی پزشکی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ بیوتکنولوژی؛ سم شناسی؛ بیولوژی تکوینی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ فیزیولوژی؛ فارماکولوژی؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژی)؛ نانوفناوری پزشکی؛ دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ دندانپزشکی؛ داروسازی و دکتری حرفه ای دامپزشکی
۴۲فارماکولوژیکارشناسی ارشد فارماکولوژی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴۳فیزیک پزشکیکارشناسی ارشد رشته های فیزیک پزشکی ؛ فیزیک ؛ بیوفیزیک ؛ مهندسی پزشکی ؛ مهندسی پرتوپزشکی؛ مهندسی پزشکی؛ (MRI) هسته ای (گرایش پرتوپزشکی)؛ تکنولوژی رادیولوژی؛ پرتوپزشکی؛ فناوری تصویربرداری پزشکی هسته ای؛ رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی؛ دکتری پزشکی عمومی، دندانپزشکی و داروسازی
۴۴فیزیوتراپیکارشناسی ارشد فیزیوتراپی؛ دکتری عمومی پزشکی
۴۵فیزیولوژیکارشناسی ارشد فیزیولوژی؛ فیزیولوژی (انسانی ، جانوری و دام)؛ زیست شناسی(گرایش جانوری و سلولی و مولکولی)؛ پرستاری (از جمله بیهوشی)؛ مامایی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دامپزشکی
۴۶فیزیولوژی ورزشکارشناسی ارشد رشته های فیزیولوژی؛ تربیت بدنی – کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ بیوشیمی – بیولوژی ملکولی؛ علوم تشریحی و دکتری عمومی داروسازی؛ پزشکی و دندانپزشکی
۴۷قارچ شناسی پزشکیکارشناسی ارشد قارچ شناسی پزشکی؛ باکتری شناسی پزشکی؛ انگل شناسی پزشکی؛ پاتوبیولوژی؛ میکروبیولوژی پزشکی؛ دکتری عمومی پزشکی؛ داروسازی؛ دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی
۴۸کار درمانیکارشناسی ارشد کاردرمانی و ارگونومی (با پایه کارشناسی کاردرمانی)
۴۹کتابداری و اطلاع رسانی پزشکیکارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و غیرپزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ آموزش مدارک پزشکی؛ مدارک پزشکی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ انفورماتیک پزشکی؛ اقتصاد بهداشت؛ علم سنجی؛ علم اطلاعات و دانش شناسی
۵۰گفتار درمانیکارشناسی ارشد کلیه رشته ها صرفا با مدرک کارشناسی گفتار درمانی

ادامه جدول رشته ها

ردیفرشته تحصیلیمدارک تحصیلی مورد پذیرش آزمون دکتری سال ۹۷
۵۱ماماییکارشناسی ارشد رشته های مامایی و مشاوره در مامایی
۵۲مدیریت خدمات بهداشتی و درمانیکارشناسی ارشد در رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ؛ مدیریت بیمارستان ؛ اقتصاد بهداشت ؛ ارزیابی فناوری سلامت؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ آموزش پزشکی؛ مدیریت اجرایی؛ مامایی ؛ مدیریت پرستاری؛ پرستاری؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و ؛ Business Administration ؛ مدیریت (کلیه گرایشها) ؛ بهداشت عمومی داروسازی؛ دامپزشکی
۵۳مدیریت اطلاعات سلامتکارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی؛ مدیریت توانبخشی؛ رفاه اجتماعی؛ مددکاری اجتماعی؛ کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی؛ کتابداری و اطلاع رسانی؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ انفورماتیک پزشکی؛ ارزیابی فناوری سلامت و دکترای عمومی دررشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی
۵۴مددکاری اجتماعیدکتری عمومی؛ کلیه رشته های کارشناسی ارشد علوم پزشکی (با کارشناسی مددکاری اجتماعی) ؛ کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی؛ مدیریت خدمات اجتماعی؛ رفاه اجتماعی
۵۵مشاوره توانبخشیکارشناسی ارشد مشاوره و روانشناسی درکلیه گرایش ها؛ کاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ گفتاردرمانی؛ شنوایی شناسی؛ رفاه اجتماعی؛ روانشناسی سلامت؛ روانشناسی نظامی؛ کودکان استثنایی؛ مدیریت توانبخشی؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ پرستاری؛ بهداشت روان؛ دکترای عمومی پزشکی
۵۶مطالعات اعتیاددکتری تخصصی روانپزشکی ؛ دکتری تخصصی اعصاب داخلی ؛ دکترای عمومی پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ کارشناسی ارشد روانشناسی(بالینی، عمومی، بالینی کودک)؛ فیزیولوژی؛ زیست شناسی؛ سم شناسی؛ آناتومی؛ روانشناسی سلامت؛ بهداشت روان؛ علوم شناختی گرایش روانشناسی شناختی
۵۷مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی؛ مهندسی برق (کلیه گرایش ها)؛ فیزیک (کلیه گرایش ها)؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی ؛ گفتار درمانی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی؛ فیزیک پزشکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ کامپیوتر (کلیه گرایشها)؛ فناوری اطلاعات؛ شنوایی شناسی؛ بینایی سنجی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ فیزیوتراپی؛ مهندسی پرتوپزشکی و دکتری عمومی پزشکی
۵۸مهندسی پزشکی (گرایش رباتیک پزشکی)کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکاترونیک؛ مهندسی برق (کلیه گرایش ها)؛ مهندسی رباتیک؛ مهندسی و علوم کامپیوتر(کلیه گرایشها)؛ اعضای مصنوعی و وسایل کمکی؛ انفورماتیک پزشکی؛ فناوری اطلاعات سلامت؛ فیزیوتراپی؛ فیزیوتراپی ورزشی؛ کاردرمانی؛ ارگونومی، مجموعه مهندسی هوا و فضا (شامل رشته های جلوبرندگی، دینامیک پرواز و کنترل، سازههای هوایی، آئرودینامیک، سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی، مهندسی فضایی، مهندسی فناوری ماهواره ) و دکتری عمومی پزشکی
۵۹مهندسی بافتکارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی، بافت شناسی و جنین شناسی)؛ زیست شناسی (کلیه گرایشها)؛ بیوتکنولوژی؛ ایمنی شناسی پزشکی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ مهندسی پزشکی (کلیه گرایشها)؛ فیزیولوژی ؛ بافت شناسی؛ فارماکولوژی؛ بیوپلیمر؛ بیومواد؛ بیوشیمی بالینی؛ ژنتیک انسانی؛ خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون؛ فیزیک پزشکی؛ نانوتکنولوژی؛ نانوتکنولوژی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ مهندسی پلیمر؛ مهندسی شیمی؛ شیمی؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ زیست شناسی تکوینی؛ بافت شناسی دامپزشکی؛ مهندسی کامپیوتر؛ مهندسی نساجی؛ مهندسی برق (کلیه رشته ها) دکتری عمومی در رشته های پزشکی؛ داروسازی و دندانپزشکی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی و علوم آزمایشگاهی
۶۰نانوفناوری پزشکیکارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی(نانوتکنولوژی پزشکی)؛ بیوفیزیک؛ فیزیک (همه گرایشها)؛ شیمی (همه گرایشها)؛ مهندسی شیمی؛ زیست شناسی (همه گرایشها)؛ مهندسی مواد (کلیه گرایشها)؛ مهندسی نساجی؛ بیوتکنولوژی (کلیه گرایشها)؛ ایمونولوژی؛ اعضای مصنوعی؛ انگل شناسی؛ بیوشیمی؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین؛ ژنتیک انسانی؛ علوم تغذیه؛ علوم و صنایع غذایی ؛ علوم بهداشتی در تغذیه؛ فیزیولوژی؛ فیزیوتراپی؛ قارچ شناسی؛ میکروب شناسی؛ ویروس شناسی پزشکی؛ مهندسی بهداشت محیط؛ فیزیک پزشکی؛ سم شناسی؛ هماتولوژی؛ مهندسی پزشکی؛ زیست فناوری پزشکی؛ زیست فناوری دارویی؛ نانوبیوتکنولوژی؛ فوتونیک؛ شیمی دارویی؛ تکنولوژی گردش خون؛ دکتری عمومی پزشکی؛ دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای دامپزشکی
۶۱ویروس شناسی پزشکیکارشناسی ارشد ویروس شناسی؛ پاتوبیولوژی؛ باکتری شناسی؛ علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی؛ ایمنی شناسی؛ بیولوژی سلولی و مولکولی؛ میکروب شناسی؛ دکتری عمومی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی؛ دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی؛ دامپزشکی
در صورت تمایل به اطلاع اززمانبندی ثبت نام آزمون های سال ۹۷و یا شرایط و مواد امتحانی آزمون دکتری اینجا دنبال کنید .
مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

مشاوره تلفنی

درصورتی که در خصوص این مطلب ( آزمون دکتری سال ۹۷ ) نیاز به مشاوره تلفنی دارید ٬ همه روزه و از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ شب می توانید بدون پیش شماره و از تلفن ثابت با شماره 9099071985 تماس حاصل فرمایید ٬ کارشناسان و مشاوران ما آماده پاسخگویی به سوالات شما در خصوص دانشگاه ها در تمام مقاطع ٬ پذیرش دانشگاه ٬ تسهیلات دانشگاهی و … می باشند .

منبع خبر :mehrnews

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

مدارک تحصیلی مورد پذیرش در آزمون دکتری سال ۹۷ گروه پزشکی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 2 نظر:
  1. سلام . شما به عنوان یه مشاور چه رشته ای را واسه ارشد و ادامه تحصیل پیشنهاد میکنید ؟ چون من علاقه خاصی به رشته خاصی ندارم و ارشد میخوام رشته ای بخونم که بازارکار بهتری داره . دوست دارم در آزمون استخدام معلم پرورشی آموزش و پرورش شرکت کنم . آیا همین لیسانس مددکاری که دارم باهاش میتونم در ازمون استخدام مربی پرورشی آموزش و پرورش شرکت کنم یا باید ارشد در رشته خاصی تحصیل کنم که بتونم در آزمون استخدام معلم پرورشی شرکت کنم ؟

    1. با کارشناسان اویزه تماس بگیرید و از تست شخصیتی جهت شناسایی علایق خود استفاده کنید

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید