نحوه خواندن درس ریاضی مخصوص داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری

خواندن درس ریاضی

نحوه خواندن درس ریاضی برای کنکور سراسری بسیار حائز اهمیت است و می تواند شانس قبولی شما را افزایش دهد ٬ در ادامه این درس را برای داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری تشریح می کنیم .

درس ریاضی کنکور انسانی

مباحث این کتاب را از لحاظ نوع و نحوه سوالاتی که در کنکور طرح می شود می توان به دو قسمت زیر تقسیم کرد:

نوع اول: مباحثی که مستقیما و مستقلا در کنکور مورد سوال قرار می گیرند. نوع دوم: مباحثی که علاوه بر اینکه مستقیما مورد سوال قرار می گیرند، به عنوان پایه ی مباحث دیگر نیز مطرح میشوند.

به عنوان مثال مبحث (توان) علاوه بر اینکه می تواند مستقیما مورد سوال قرار گیرد، و مستقلا یک سوال کنکوراز بحث توان باشد، در مباحثی مانند لگاریتم یا دنباله هندسی نیز کاربرد دارد. یعنی سوال از بحث لگاریتم است، اما برای حل آن باید بر توان نیز تسلط داشت.

با این مقدمه، تفکیک این مباحث در 20 سوال ریاضی کنکور، به صورت زیر می باشد :

ریاضیات سال اول

نام مباحث

مجموعه ها،هندسه مختصاتی،مثلثات،تابع درجه دوم

نوع اول

محاسبات جبری،اتحاد،تجزیه،توان،رادیکال،عبارتهای گویا،معادله درجه اول و دوم

نوع دوم

تفاوت ساختاری مسائل نوع اول و دوم :

مباحث نوع دوم غالبا به این صورت هستند که: مسائل یک راه مشخص ندارد. بلکه در ابتدای امر چند راه برای هر مسئله بنظر می رسد که بعضی به جواب می رسند و بعضی نمی رسند. بعضی کوتاه تر و بعضی از جواب ها بلندتر هستند.

مثلا برای حل یک مسئله تجزیه، در همان ابتدا چند راه به نظر می رسد که تعیین راه بهتر مستلزم تمرین قبلی است. بنابراین تسلط بر این مباحث باید تمرین زیادی داشت. در حالیکه برای مقایسه با مسائل نوع اول، یک سوال از مجموعه ها یا مثلا سوالی درباره ی فاصله ی دو نقطه از یکدیگر در بحث هندسه مختصات یک راه مشخص دارند. تجربه نشان می دهد که اشکال غالب دانش آموزان در مباحث نوع دوم است.

اما علت چیست ؟

علت را عمدتا باید دردو مورد دانست که هر دو نوعی به کتاب های درسی ریاضی برمی گردد:

 • 1- همانطور که گفتیم، تسلط بر این مباحث نیازمند تمرین زیاد است. در حالیکه تمرینات کتاب درسی برای این منظور کافی نیست.
 • 2- دانش آموزان علوم انسانی پس از سال اول و در سالهای دوم و سوم با این مباحث برخوردی ندارند. پس برایشان دوره نمی شود و در پیش دانشگاهی و سال کنکور آمادگی لازم بر این قسمت را نخواهد داشت.

آمار و مدلسازی سال دوم

مباحث این کتاب را از لحاظ نوع و نحوه ی سوالاتی که در کنکور طرح می شود می توان به دو قسمت زیر تقسیم کرد:

نوع اول: مباحثی که مبتنی بر حفظ تعاریف مقدماتی و تحلیل آنها است. نوع دوم: مباحثی که مبتنی بر حفظ بودن فرمولها و توانایی این تحلیل است که چه فرمولی را باید در چه موردی به کار برد.

نام مباحث

فصل اول تا سوم (اندازه گیری تا متغیرهای تصادفی) ، فصل پنجم(نمودارها)،قسمتی از فصل چهارم(دسته بندی داده ها)

نوع اول

قسمتی از فصل چهارم (جدولهای فراوانی) ، فصل ششم و هفتم (شاخصهای مرکزی و پراکندگی)

نوع دوم

عموم دانش آموزان هنگامی که سال دوم هستند در امتحانات پایان سال نمرات خوبی در درس آمار کسب می کنند. اما جالب است که دانش آموزان کمی به 2 سوال آمار پاسخ می دهند.

علت چیست ؟
علت را باید در این جست که گفتار کتاب درسی به نوعی نبوده است که بتواند بیانگر الگوهای تستی باشد و دانش آموز در اکثر موارد نمی داند که:

 • 1- از چه مباحثی تست می آید؟
 • 2- اگر از مبحثی تست می آید این تست به چه صورتی مطرح می شود؟
 • 3-ساده ترین راه برای پاسخگویی به تست مطرح شده کدام است؟

یک نکته ی مهم :

از اینکه می بینید از نوع اول سوالات آمار و مدل سازی طرح سوال در کنکور نشده است به این نتیجه گیری نرسید که در کنکور امسال که شما خواهید داد، طرح سوال نخواهد شد.

ریاضیات سال سوم

مباحث این کتاب را از لحاظ نوع و نحوه ی سوالاتی که در 20 سوال درس ریاضی در کنکور طرح می شود می توان به دو قسمت زیر تقسیم کرد:

نام مباحث

فصل اول (تابع) و فصل سوم (ترکیبات)

مفهومی

فصل دوم (معادله و تابع درجه دوم)

محاسباتی

مشکلات دانش آموزان :

این کتاب، در دو فصل اول و دوم عمدتا با سال اول مشترک است پس تقریبا 50% مطالب این کتاب تکراری هستند! و در کل چه در امتحان پایان سال وچه در کنکور، کتاب ساده ای است، البته این سادگی عمدتا به سوالات محاسباتی یعنی معادله درجه دوم و قسمتی از توابع خطی بر میگردد. وگرنه خصوصا در فصل سوم (ترکیبات) دانش آموزان در حل مسائل با مشکل مواجهند.

علت چیست ؟

نوع آموزش کتاب، عمدتا به کمک فعالیت، تمرینات حل نشده و شرکت فعال دانش آموز در یادگیری است. به همین علت مثالهای حل شده، حجم کمی از کتاب را شامل می شوند. و راه برای ارائه ی الگوهای تستی بسته می شوند. یعنی 20 صفحه در مورد مفهوم تابع صحبت می شود اما، اولا طراح نمی تواند از روی آن بجز 2 نوع تست طرح کند و ثانیا دانش آموز با آموخته های خود به سختی می تواند به این سوالات پاسخ دهد. در حالیکه در فصل دوم (معادله درجه دو) دانش آموز می تواند تشخیص دهد که یافتن ریشه ها و روابط بین آنها در معادله درجه دوم می تواند یک سوال باشد و با توجه به اینکه فرمول آنها هم مشخصا ذکر شده می تواند به آن جواب دهد.

ریاضیات پیش دانشگاهی

مباحث این کتاب را از لحاظ نوع و نحوه ی سوالاتی که در 20سوال درس ریاضی کنکور مطرح می شودمی توان به سه قسمت زیر تقسیم کرد:

نام مباحث

فصل اول (استدلال ریاضی)

حفظی- مفهومی

فصل پنجم (احتمال)

تحلیلی

فصل دوم و سوم و چهارم (دنباله ها، لگاریتم، مدلسازی)

محاسبات -تحلیلی

مشکلات دانش آموزان :

با این که این کتاب حجم زیادی ندارد و سوالاتی که از آن می آید نیز، سخت نیست بیشترین مشکل دانش آموزان انسانی در سه سال تحصیلی دررشته اختصاصی خود و در بین کتابهای دوم تا پیش دانشگاهی ، با این کتاب و در همه ی قسمتهای آن است! علت چیست؟

 • 1- فصولی مانند دنباله هندسی ، لگاریتم و مدل سازی به شدت نیازمند بلدبودن توان می باشند. در حالیکه دانش آموزان انسانی 2/5 سال است که با مباحثی مانند توان و رادیکال سر و کار نداشته اند.
 • 2- نوع گفتار کتاب به گونه ای نیست که در ذهن دانش آموز ساختاری خاص را ایجاد کند. به عنوان مثال کلیه ی دنباله های اعداد دارای دو چیز هستند:
  2-1 فرمول برای جمله ی nام
  2-2 فرمولی برای مجموع n جمله اما کتاب درسی در هیچ قسمت دنباله، به طور مشخص این هر دو ویژگی را داخل کادر قرار نمی دهد و همه ی مطالب داستان وار پشت سر هم امده است.
 • 3- عدم ارائه مشخص فرمولها و کاربرد آنها باعث شده است تالیف کاربرد تستی آنها نیز در نظر دانش آموز بهم بریزد. یعنی دانش آموز حتی اگر فرمولی را هم بلد باشد، نداند که در چه نوع مسئله ای به کار می رود.
 • 4- برخی مطالب در فصل اول (استدلال ریاضی) آنقدر مبهم بیان شده است که برای یک استدلال طبق مطالب کتاب می توان به چند جواب متفاوت رسید.

آنچه که در ریاضیات مشکلات شما دانش آموزان است :

در قسمت قبل ، مهمترین مشکلات شما دانش آموزان را ذکر کردیم. اکنون مجددا مهمترین آنها را می آوریم.

مشکل: کم بودن تمرینات کتاب در برخی فصول.
مشکل: ارائه نشدن فرمولهای در کتاب درسی به طور مشخص و داخل کادر
مشکل: دانش آموزان برای بعضی تستها را ه کوتاه و تستی آن را بلد نیستند.
مشکل: کم بودن مثالهای حل شده کتاب درسی در برخی فصول
مشکل: در برخی مباحث که نیاز به پیشینه و آموخته ی قبلی دارد، دانش آموز چون مطلب قبل را نمی داند، موفق به حل آن تست نمی شود

در صورتی که نیاز به مشاوره در خصوصنحوه مطالعه درس ریاضی یا سایر دروس نظیر فیزیک ، زبان انگلیسی ، منطق ، فلسفه و …دارید هم اکنون تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985تماس حاصل فرمایید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

نحوه خواندن درس ریاضی مخصوص داوطلبان گروه انسانی کنکور سراسری

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/3/3

جمعه

1403/3/4

شنبه

1403/3/5

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید