با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید

شرایط رشته های تعهد دار

برخی از رشته ها در برخی دانشگاه ها را اصطلاحا رشته های تعهد دار می گویند ٬ به این معنی که بعد از پایان دوره تحصیل مثلا باید مدتی با حقوق در همان منطقه مشغول به کار شوید٬ در ادامه مطلب با شرایط این گونه رشته محل ها بیشتر آشنا می شوید .

رشته های تحصیلی مخصوص استان بومی و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشکی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تربیت و تأمین نیروی انسانی بومی مورد نیاز مناطق محروم کشور ظرف ده سال آینده، قـانون «اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» مصوب مورخ ۹۲/۰۷/۱۰ مجلس شورای اسلامی، برای رشته های مندرج در جداول ذیل را در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ اجرا مینماید. بر اساس این قانون تا ۳۰% ظرفیت در رشته های مورد نیاز از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها با نوع گزینش بومی استانی پذیرش میشـود. این رشته ها بر اساس قانون مذکور به همراه ظرفیت، شرایط و ضوابط مهم و سایر اطلاعات مورد نیاز ذیلاً درج گردیده است. لازم به ذکر است نحـوه پذیرش دانشجو در این رشته ها، «با آزمون» میباشد.

شرایط رشته های تعهد دار

 1. سهمیهﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، در دانشگاهﻫﺎی ﻋﻠﻮم پزشکی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است. اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه (اﺳﺘﺎﻧﻲبومی) بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته ، از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 2. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد
 3. اراﺋﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد .
 4. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 5. اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮی ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد میﺑﺎﺷﺪ .
 6. اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ امکان پذیر است
 7. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ
 8. ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
 9. در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده ، ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.

برخی از رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی

شرایط رشته های تعهد دار

برای مشاهده سایر شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه ها یا دریافت نمونه کارنامه پذیرفته شدگان هم اکنون می توانید تهران ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ و سایراستانها ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس حاصل فرمایند ٬ هم چنین در صورت عدم امکان برقراری با توجه به مشکلات مخابراتی از بخش آنلاین سایت دیدن فرمایید .

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸ صبح الی ۱۲ شب حتی ایام تعطیل.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات
- 27 نظر:
 1. سلام
  من شنیده بودم ک واسه رشته های تعهدی میشه همون سال اول فارغ التحصیلی کنکور ارشد داد و اگر قبول شد ادامه بده.آیا این درسته؟یا اینکه حتما باید نصف تعهد بگذره؟:/

 2. سلام خسته نباشید من رشته ی تعهد خدمت قبول شدم برام تعهد خدمت زده بیرم میتونم به جاش یکی از شهرای اطراف همون جا مثل لار برم .دانشگاه هم همون لار قبول شدم.

 3. سلام .خسته نباشید.میشه درمورد میزان حقوق رشته های تعهدی توضیح بدین؟درسته که باحقوق همین رشته هاکه تعهدی نیستند بسیارمتفاوته وتقریبا برابره بارشته های پیراپزشکی؟

  1. خیر حقوق حتی در بعضی موارد بیشتر در حالت تعهدی هستش چون که بالاخره منتطقه محروم کار میکنید

 4. سلام من که اهل مازندران هستم میتونم تو استان های دیگه پزشکی تعهدی قبول بشم ؟؟؟و این که بعد پایان تحصیل امکان خرید تعهد وجود داره؟؟؟

 5. سلام وقتتون بخیر
  یعنی مناطق محروم استان گیلان شاملش نمیشه
  اگه یکی بومی این استان ها ذکرشده نباشه بخوادبا تعهد خدمت بخونه تکلیفش چی میشه ؟

 6. آیا به دانشجویان متعهد پزشکی حقوق ماهیانه داده میشه؟

  من سهمیه منطقه ۳ هستم در استان تهران.من بومی کدوم دانشگاهها محسوب میشم؟

 7. سلام
  دانشجو های تعهد بعد از تموم شدن درسشون تو همون استان ساعت های غیر انجام وظیفش میتونه برا خودش کار بکنه یا نه؟
  دندان پزشکی

 8. سلام خسته نباشید
  من رشته دندان پزشکی میخونم متعهد خدمت بومی
  میخاستم ببینم عایا حق مطب دارم؟داخل استانی
  و اینک تقریبا چقدر حقوق میدن؟

 9. با سلام
  با سن ۲۷ سال و داشتن کارشناسی دوره روزانه، امکان تحصیل در ” تعهد خدمت داروسازی ” وجود دارد؟
  خواهشا” جواب رو به ایمیل بدید.
  با تشکر

 10. سلام
  میخواستم ببینم برای تعهد شرط های معافیت هم هست ( مثلا نمره بالا ی ١٧ یا هر چی)

 11. سلام
  توی دفترچه انتخاب رشته محل خدمت رشته های بومی رو نوشته
  مثلا ممکنه بعداز پایان دوره تحصیل محل خدمت رو تغییر بدن ؟وجایی ب جز محلهای نوشته شده بفرستن؟؟؟

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

چهارشنبه

1400/2/22

پنجشنبه

1400/2/23

جمعه

1400/2/24

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید