خانه خدمات مشاوره ای تحصیلی و آموزشی با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید

با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید

بروزرسانی شده اکتبر 6, 2017 7:44 ب.ظ
19
4,129
شرایط رشته های تعهد دار

برای مشاوره در زمینه با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید

می توانید از سراسر کشور با استفاده از تلفن ثابت از ساعت 8 صبح الی 12 شب حتی در ایام تعطیل

با مشاوران متخصص مرکز مشاوره تلفنی آویژه دانش تماس بگیرید :

9099072068

با شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی آشنا شوید
میانگین 4.8 رای از تعداد 4

برخی از رشته ها در برخی دانشگاه ها را اصطلاحا رشته های تعهد دار می گویند ٬ به این معنی که بعد از پایان دوره تحصیل مثلا باید مدتی با حقوق در همان منطقه مشغول به کار شوید٬ در ادامه مطلب با شرایط این گونه رشته محل ها بیشتر آشنا می شوید .

رشته های تحصيلي مخصوص استان بومي و دارای تعهد خدمت در دانشگاه های علوم پزشكی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در راستاي تربيت و تأمين نيروي انساني بومي مورد نياز مناطق محروم كشور ظرف ده سال آينده، قـانون «اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي» مصوب مورخ 92/07/10 مجلس شوراي اسلامي، براي رشته هاي مندرج در جداول ذيل را در آزمون سراسري سال 1396 اجرا مينمايد. بر اساس اين قانون تا 30% ظرفيت در رشته هاي مورد نياز از طريق جذب دانشجوي بومي با اولويت مناطق محروم و متناسب با نياز استان ها با نوع گزينش بومي استاني پذيرش ميشـود. اين رشته ها بر اساس قانون مذكور به همراه ظرفيت، شرايط و ضوابط مهم و ساير اطلاعات مورد نياز ذيلاً درج گرديده است. لازم به ذكر است نحـوه پذيرش دانشجو در اين رشته ها، «با آزمون» ميباشد.

شرایط رشته های تعهد دار

  1. سهمیهﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاي داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺧﺪﻣﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم، در دانشگاهﻫﺎي ﻋﻠﻮم پزشکی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه است. اﻛﺜﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﻴﺶ بینی شده به شیوه (اﺳﺘﺎﻧﻲبومی) بوده ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻘﺎط ﻣﺤﺮوم ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪاول انتخاب رشته ، از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﮔﺎن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي اﺧﺬ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  2. اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ سهمیه ها مستلزم سپردن تعهد سه برابر طول دوره تحصیل به صورت غیرقابل خرید و جابجایی می باشد
  3. اراﺋﻪ ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم دوره ﺗﻌﻬﺪ اﻧﺠﺎم می پذیرد .
  4. داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ در ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر نمی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
  5. اوﻟﻮﻳﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ داﻧﺸﺠﻮي ﺑﻮﻣﻲ، در اﺳﺘﺎن ﺧﻮد میﺑﺎﺷﺪ .
  6. اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﻧﻴﻤﻲ از ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﻬﺪ امکان پذیر است
  7. ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺸﻤﻮﻻن اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺗﺎﺑﻊ ﻣﻘﺮرات اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن می ﺑﺎﺷﻨﺪ
  8. ثبت نام از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪشدگان اﻳﻦ ﺳﻬﻤﻴﻪ، ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺮوط ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻳﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺮم اول ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮي ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، در ﻏﻴﺮاﻳﻨﺼﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ آﻧﺎن ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد .
  9. در مواردی که به علت نزدیک نبودن یک رشته در یک استان،ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ در استان های همجوار ایجاد شده ، ﻻزم اﺳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ داوﻃﻠﺐ، ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﻳﺠﺎد ﺳﻬﻤﻴﻪ، در ﺧﺼﻮص اﺧﺬ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ داوﻃﻠﺐ ﭘﺲ فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻫﺪاﻳﺖ شود.

برخی از رشته های تعهد دار در دانشگاه علوم پزشکی

شرایط رشته های تعهد دار

برای مشاهده سایر شرایط رشته های تعهد دار در دانشگاه ها یا دریافت نمونه کارنامه پذیرفته شدگان هم اکنون می توانید 9099072068 تماس حاصل فرمایند ٬ هم چنین در صورت عدم امکان برقراری با توجه به مشکلات مخابراتی از بخش آنلاین سایت دیدن فرمایید .

بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
بارگذاری بیشتر در تحصیلی و آموزشی

بررسی کنید

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97

ثبت نام تکمیل ظرفیت علمی کاربردی بدون کنکور مهر 97به این مطلب امتیاز دهید ” علمی کار…