منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی۱۴۰۰_۱۴۰۱

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی1400_1401

یکی از آزمون های رقابتی که هر ساله بین دانشجویان رشته دندانپزشکی عمومی برگزار می شود، آزمون دستیاری دندانپزشکی است که از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام، افرادی که موفق شوند حدنصاب نمره قبولی را کسب کنند، می توانند دوره رزیدنتی خود را در رشته تخصصی مورد نظر بگذرانند.

بنا بر شرایطی که در دفترچه ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی قید شده، این دوره از آزمون به صورت الکترونیکی و در ۱۷ شهر و ۱۹ حوزه برگزار می شود. اگر شما هم متقاضی حضور در این آزمون بوده و میخواهید از منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی اطلاع داشته باشید، پس تا آخر مقاله با ما همراه باشید.

لیست اصلی منابع آزمون، از سوی مرکز سنجش آموزش کشور در اختیار تمامی متقاضیان قرار خواهد گرفت.

رشته های تخصصی، مواد امتحانی و ضرایب آزمون دستیاری دندانپزشکی

آزمون دستیاری دندانپزشکی به این صورت است که ۲۵۰ سوال در ۱۰ رشته تخصصی مختلف است. در مورد نحوه بودجه بندی سوالات هم باید بگوییم  که ۳۰سوال از درس پروتز های دندانی و ۲۰ سوال از هر یک از دروس پریودانتیکس، اندودانتیکس، ارتودانتیکس، آسیب شناسی دهان و فک و صورت، بیماری های دهان و فک و صورت، دندان  پزشکی ترمیمی، جراحی دهان و فک و صورت، رادیولوژی های دهان و فک و صورت، دندانپزشکی کودکان و زبان انگلیسی و در آخر ۱۰ سوال از درس دندانپزشکی جامعه نگر و مواد دندانی طرح می شود. پس منابع آزمون دستیاری دندان پزشکی از این همین دروس می باشد.

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی1400_1401

ضرایب مواد امتحانی آزمون دستیاری دندان پزشکی

این که داوطلبان با آگاهی و اطلاعات کامل از مواد امتحانی و ضرایب هر یک از دروس این رشته قدم بگذارند، می توانند در مسیر برنامه ریزی برای منابع آزمون دستیار دندان پزشکی عملکرد بهتری داشته باشند و آمادگی های لازم را کسب کنند.

ضرایب دروس امتحانی این آزمون در هریک از رشته های تخصصی متفاوت از هم است و ما آن را در قالب یک جدول برای شما شرح داده ایم:

رشته تخصصی ضریب دروس رشته تخصصی ضریب دروس
 

 

 

 

 

 

 

آسیب شناسی دهان، فک، صورت

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۳

ارتودانتیکس:۱

اندودانتیکس:۱

پریودانتیکس:۱

بیماری های دهان،فک و صورت:۲

جراحی دهان، فک و وصورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۱

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۲

داندانپزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۱

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

پروتزهای دندانی

پروتزهای دندانی:۳

آسیب شناسی دهان، فک و وصورت:۱

رتودانتیکس:۱

اندودانتیکس:۱

پریودانتیکس:۲

بیماری های دهان، فک و صورت:۱

جراحی دهان، فک و صورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۲

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و وصورت:۱

دندانپزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۲

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

آرتودانتیکس

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۱

ارتودانتیکس:۳

اندودانتیکس:۱

پریودانتیکس:۱

بیماری های دهان، فک و صورت:۱

جراحی دهان، فک و وصورت:۱

دندانپزشکی ترمیمی:۱

دندانپزشکی کودکان:۲

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۲

دندان پزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۱

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اندودانتیکس

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۳

ارتودانتیکس: ۰٫۵

اندودانتیکس:۳

پریودانتیکس:۲

بیماری های دهان، فک و صورت:۱

جراحی دهان، فک و وصورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۲

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۲

دندان پزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۱

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پریودانتیکس

پروتزهای دندانی:۲

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۱

ارتودانتیکس:۱

اندودانتیکس:۲

پریودانتیکس:۳

بیماری های دهان، فک و صورت:۲

جراحی دهان، فک و وصورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۱

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۱

دندانپزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۰٫۵

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیماری های دهان، فک وصورت

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۲

ارتودانتیکس:۱

اندودانتیکس:۱

پریودانتیکس:۱٫۵

بیماری های دهان، فک و صورت:۳

جراحی دهان، فک و وصورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۱

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۲

دندانپزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۰٫۵

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

جراحی دهان، فک و صورت

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۲

ارتودانتیکس:۲

اندودانتیکس:۱

پریودانتیکس:۱

بیماری های دهان، فک و صورت:۱

جراحی دهان، فک و وصورت:۳

دندانپزشکی ترمیمی:۱

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۲

دندانپزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۰٫۵

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی ترمیمی

پروتزهای دندانی:۲

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۱

ارتودانتیکس:۱

اندودانتیکس:۲

پریودانتیکس:۲

بیماری های دهان، فک و صورت:۱

جراحی دهان، فک و وصورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۳

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۱

دندانپزشکی جامعه نگر:۲

مواد دندانی:۲

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

 

دندانپزشکی کودکان

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۱

ارتودانتیکس:۲

اندودانتیکس:۲

پریودانتیکس:۱

بیماری های دهان، فک و صورت:۱

جراحی دهان، فک و وصورت:۱

دندانپزشکی ترمیمی:۲

دندانپزشکی کودکان:۳

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۱

دندانپزشکی جامعه نگر:۱

مواد دندانی:۱

زبان انگلیسی:۲

 

 

 

 

 

 

 

رادیولوژی دهان، فک و صورت

پروتزهای دندانی:۱

آسیب شناسی دهان، فک و صورت:۲

ارتودانتیکس:۱

اندودانتیکس:۱

پریودانتیکس:۲

بیماری های دهان، فک و صورت:۲

جراحی دهان، فک و وصورت:۲

دندانپزشکی ترمیمی:۱

دندانپزشکی کودکان:۱

رادیولوژی دهان، فک و صورت:۳

دندانپزشکی جامعه نگر:۰٫۵

مواد دندانی:۰٫۵

زبان انگلیسی:۲

 

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی1400_1401

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی ۱۴۰۰

در هر زمانی که ثبت نام آزمون دستیاری دندانپزشکی آغاز می شود، مرکز سنجش آموزش کشور هم لیست منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی را منتشر می کند تا متقاضیان بتوانند با مطالعه آن ها، برای شرکت در آزمون آمادگی های لازم را داشته باشند و همچنین عملکرد بسیار خوبی در از خودشان در آزمون نشان دهند و حد نصاب نمره را کسب نمایند. یکی از امور ضروری برای موفقیت در این آزمون، آشنایی با منابع مربوطه و برنامه ریزی دقیق برای آن است.

در ادامه مقاله ما برای شما منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی را در رشته های مختلف آماده کرده ایم:

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره در زمینه منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی۱۴۰۰_۱۴۰۱ با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل نمایید. ساعت پاسخگویی ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ شب ایام تعطیل ۱۰ صبح تا ۱۰ شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

بیماری های دهان و فک و صورت

 • کتاب Glick M.Burket’s Oral Medicine. 12th.2015 که در آن فصول ۵، ۵، ۶ و ۷ (دراین فصل قسمت بافت نرم از بتدای فصل تا ص ۱۶۱) و فصل ۱۰ (به جز صفحات ۲۲۴ تا ۲۳۲)
 • کتاب Falace DA , Little Management in the Medically.2011 Compromised patient.12th Ed

در این کتاب فصل های که شامل آزمون می باشند، فصول ۲، ۳، ۴، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۷ و ۲۴ ( که در این فصل فقط مباحث ملاحظات پزشکی می باشد)

دندانپزشکی کودکان

 • کتاب Nowark A. Peadiatric Dentistry. 2019

که شامل فصل های ۳، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۹، ۴۰ می شود.

پروتزهای دندانی

 • کتاب Schillingberg HT. Fundamental of Fixed Prosthpdontics Dentistry.4th211

تمامی فصل های این کتاب شامل آزمون می باشد.

 • کتاب Zarb G ; Hobkirk J. Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients. 13th2013

این کتاب شامل تمامی فصل ها به جز فصول ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ می باشد.

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی1400_1401

جراحی دهان، فک و صورت

 • کتاب Contemporary Oral and maxillofacial surgery , 7th Ed , James Hupp.2019
 • کتاب Hand book of local anesthesia, 6th Ed , Stanley F Malamed. 2013

اندودانتیکس

 • کتاب Torabinejad M , Walton RE. Endodontics 5th Principles and Practice. Saunders. 2015 (تمامی فصل ها شامل می شوند)

رادیولوژی دهان، فک و صورت

 • کتاب White SC , Pharoah MJ. Oral Radiology , Principles and Interpretation 2019  که شامل فصل های ۱ تا ۲۵ می باشد.

ارتودانتیکس

 • کتاب Contemporary Orthodontics. William R. Proffit. 6th. 2019

این کتاب شامل فصل های ۱، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و اما فصل ۲ صفحات ۱۸ تا ۴۷ و فصل ۸ به جز صفحات ۲۶۰ تا ۲۶۵ و فصل ۹ ( صفحات ۲۷۶ تا ۲۷۸ و ۲۸۸ تا ۲۹۱)، فصل ۱۰ صفحات ۳۱۰ تا ۳۱۵، فصل ۱۴( کل فصل به جز صفحات ۴۶۲ تا ۴۶۵ و ۴۷۲ تا ۴۷۶) و فصل ۱۷ صفحات ۵۷۹ تا ۵۸۹ می باشد.

مواد دندانی

 • کتاب Introduction to dental materials , Richard Van Noort , 4th Ed. 2013

این کتاب شامل بخش ۳ و فصل های ۴، ۵، ۶ و ۷ می باشد.

 • کتاب Dental Materials: Foundations and Applications , Powers , John M. and Wataha John C. Eleventh Edition .2017

تمامی فصل ها به جز فصل های ۱، ۶، ۱۰، ۱۲ و۱۴ را شامل می شود.

سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی

 • کتاب سلامت دندان و دندانپزشکی اجتماعی که از گروه مولفین تألیف شده است. جهاد دانشگاهی ۱۳۹۴ که شامل فصول ۱ تا ۱۶ می باشد.

پریودانتیکس

 • کتاب Carranza’s Clinical Periodontology. 2019

این کتاب شامل فصل های ۳، ۵، ۷، ۸، ۱۲ تا ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۷، ۲۸، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۳۶، ۴۴ تا ۵۲، ۵۷، ۵۹، ۶۰، ۶۲، ۶۴، ۶۹، ۷۰ و ۷۲ ( فقط قسمت های چاپ شده و آنلاین) می باشد.

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی1400_1401

دندانپزشکی ترمیمی

 • کتاب Sakaguchi RL, Ferracane J, Powers JM. Craig’s Restorative Dental Materials.14th 2018

شامل فصل های ۹ و ۱۰( صفحات ۱۷۱ تا ۱۷۸) و ۱۳ می باشد.

 • کتاب Andre Ritter. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. 7th Ed. 2018

این کتاب هم شامل فصل های ۱ صفحات ۱ تا ۱۵- اول اکلوژن ، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۱۰ خواهد بود.

آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 • کتاب Oral and Maxillofacial Pathology. 2016

شامل تمامی فصل ها به استثنا فصل های ۴، ۸، ۱۸ و ۱۹ خواهد بود.

زبان انگلیسی

طراحی سوالات این بخش فقط در حد Upper Intermediate  است و سازمان سنجش کتاب خاصی را معرفی نکرده است.

نگران نباشید با خواندن این مطالب و منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی خواهید توانست به موفقیت‌ های بزرگی دست یابید. نتایج خود را از این آزمون در بخش کامنت با ما به اشتراک بگذاید.

منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی۱۴۰۰_۱۴۰۱

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره در زمینه منابع آزمون دستیاری دندانپزشکی۱۴۰۰_۱۴۰۱

از مرکز مشاوره تحصیلی و نظام وظیفه آویژه با تلفن همراه

در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1402/1/11

شنبه

1402/1/12

یکشنبه

1402/1/13

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید