شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون‌ كارشناسی ارشد ‌سال‌ 1402

ثبت نام تلفنی کنکور

اگر نتایج کنکور ارشد را مشاهده کرده اید و پذیرفته شده اید، شرایط ثبت نام ارشد (مدارک و نحوه ثبت نام) را در ادامه مطلب دنبال فرمایید.

ضمن آرزوي موفقيت براي كليه‌ داوطلبان‌ شركت‌كننده‌ در آزمون‌ ورودي‌ دوره ‌هاي‌ كارشناسي ‌ارشد نا پيوسته‌ سال‌ 1402 در اجراي قانون سنجش و پذيرش تحصيلات تكميلي مصوب مجلس شوراي اسلامي و با حفظ استاندارد هاي آموزشي براي ارتقاء كيفيت در آموزش هاي عالي شامل رعايت سقف ظرفيت و تاييد رشته محل ها توسط شوراي گسترش و تشكر از تعامل مثبت دانشگاه آزاد اسلامي در رعايت استاندارد ها، بدين‌ وسيله‌ توجه پذيرفته ‌شدگان نهايي‌ آزمون مذكور را به توضيحات ذيل كه در دو بخش، شامل بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته ‌شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي (بجز دانشگاه آزاد اسلامي) و بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته ‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي است، معطوف می ‌دارد.

تذكر مهم: داوطلباني كه هم در رديف پذيرفته ‌شدگان يكي از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و هم در رديف پذيرفته ‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي قرار می گيرند، توجه داشته باشند كه منحصراً می ‌توانند در يكي از كدرشته ‌محل های قبولي ثبت‌ نام کنند و به عبارتی مجاز به ثبت ‌نام در هر دو محل قبولی نمی ‌باشند، در غير اين صورت مطابق ضوابط با آن ها رفتار خواهد شد.

بخش اول: مربوط به كليه پذيرفته‌ شدگان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (بجز دانشگاه آزاد اسلامی)

الف- اسامی قبول‌ شدگان‌ نهايی كليه‌ كد های رشته امتحانی در اين آزمون (به جز كد رشته های امتحانی مندرج در بند ب) بر روی پايگاه اطلاع ‌رسانی اين سازمان قرار گرفته ‌است.

ب- اسامی قبول شدگان نهايی 12 كد رشته‌ های امتحانی ذيل و برخی از كد رشته ‌محل های مربوط به دانشگاه های (دارای شرايط خاص) به طريق مقتضی، با هماهنگی ارگان های مربوط، متعاقباً استخراج و اعلام خواهد شد:

1- كد 1147 (اطلاعات و حفاظت اطلاعات)

2-كد 1149 (مديريت دفاعی «1» ارتش جمهوری اسلامی ايران )

3-كد 1150 (مديريت دفاعی «2» سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)

4-كد 1151 (مجموعه فرماندهی مديريت انتظامی)

5-كد 1153 (مديريت اطلاعاتی)

6-كد 1154 (مطالعات دفاعی استراتژيك دانشگاه جامع امام حسين «ع» )

7-كد 1155 (اطلاعات استراتژيك دانشگاه جامع امام حسين «ع» )

8-كد 1156 (آمار دانشگاه علوم و فنون هوايی شهيد ستاری و دانشگاه جامع امام حسين «ع» )

9-كد 1157 (مديريت بحران دانشگاه جامع امام حسين «ع» )

10-كد 1158 (پدافند غيرعامل «1» دانشگاه جامع امام حسين «ع» )

11-كد 1159 (پدافند غيرعامل «2» دانشكده علوم و فنون فارابی)

12- كد 1220 (مجموعه علوم اطلاعاتی دانشگاه اطلاعات و امنيت ملی)

كه به علت داشتن شرايط خاص، ثبت ‌نام و برگزاری آزمون كد رشته های امتحانی مذكور توسط موسسات آموزشی ذيربط با هماهنگی اين سازمان انجام شده است.

ج- تاريخ ثبت ‌نام از پذيرفته شدگان نهايی 126 كد رشته امتحانی

از كليه‌ پذيرفته‌ شدگان دعوت‌ می ‌گردد ضمن توجه به ضوابط و شرايط اعلام شده ذيل و قبل از مراجعه حضوری به دانشگاه محل قبولی، براي كسب اطلاعات بيشتر و دقيق ‌تر درخصوص تاريخ، نحوه و مدارك لازم، ابتدا برای ثبت‌ نام به پايگاه اطلاع ‌رسانی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ذيربط مراجعه کنند.

در سال قبل، تاریخ ثبت نام در 99/08/10 بود که احتمال می رود زمان ثبت نام در سال جاری نیز در آبان ماه خواهد بود؛ در حال حاضر زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد اعلام نشده است در اسرع وقت پس از اعلام تاریخ ثبت نام می توانید در این قسمت از سایت مطلع شوید.

پس از انتشار زمان برای ثبت نام، دانشجویان پذیرفته شده باید در این تاریخ به موسسه محل قبولی جهت ثبت نام خود مراجعه کنند.

توجه: كليه پذيرفته شدگان باید در زمان مقرر براي ثبت ‌نام به موسسه محل قبولي خود مراجعه کنند، بديهی است عدم مراجعه به موقع پذيرفته ‌شدگان براي ثبت ‌نام، به منزله انصراف از ادامه تحصيل آنان تلقی خواهد شد.

د‍- مدارك‌ لازم‌ و شرایط ثبت نام ارشد

1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسی‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوری يا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشكی و يا شورای ‌عالی‌ انقلاب‌ فرهنگی كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسی‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

تبصره ‌1- پذيرفته ‌شدگانی كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسی (ليسانس‌) نیستند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهی‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالی محل ‌اخذ كارشناسی‌ (ليسانس‌) با محتوای فرم ذيل اين اطلاعيه (اين فرم از دانشگاه های محل قبولی قابل دريافت است) را ارائه‌ دهند.

تبصره 2- آن دسته از پذيرفته ‌شدگانی كه در زمان اعلام نتايج اوليه و تكميل فرم انتخاب رشته (که به زودی تاریخ آن توسط سازمان سنجش منتشر خواهد شد) دانشجوی سال آخر بوده اند باید حداکثر تا روز آخر شهریور فارغ التحصیل شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر مندرج در صفحه 39 دفترچه راهنماي (شماره 1) يا صفحه 258 دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره ‌2) را از موسسه آموزش عالی محل فارغ ‌التحصيلی دوره كارشناسی دريافت و آن را در زمان ثبت ‌نام به دانشگاه محل قبولي ارائه کنند.

تبصره 3- بر اساس‌ مصوبه‌ جلسه 368 مورخ ‌74/11/3 شورای عالی‌ انقلاب فرهنگی در مورد مدارك‌ تحصيلی‌ صادر شده‌ توسط مديريت‌ يكی از حوزه‌ های علميه‌ قم و خراسان، فضلا و طلاب ‌حوزه ‌های علميه كه بر اساس‌ مدرك‌ صادر شده‌ توسط مديريت يكي از حوزه ‌های علميه قم‌ و خراسان دوره ‌سطح ‌2 را گذرانده ‌اند و يا تا تاريخ 31/6/96 فارغ‌ التحصيل‌ می ‌شوند،‌ منحصراً مجاز بوده ‌اند در هر يك‌ از كد رشته ‌های ‌امتحانی گروه علوم انسانی ثبت ‌نام‌ و در آزمون‌ آن‌ شركت‌ کنند و در صورت پذيرفته ‌شدن مشروط به گذراندن دروس پيش ‌نياز به تشخيص گروه آموزشي ادامه تحصيل دهند. بديهی‌ است ‌اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ بايد تصوير مدرك‌ فراغت‌ از تحصيل‌ خود را كه‌ توسط يكي از مديريت ‌هاي‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ و يا حوزه علميه خراسان صادر گرديده ‌است‌ در اختيار داشته باشند.

تبصره 4- پذيرفته ‌شدگانی‌ كه‌ داراي مدرك تحصيلی معادل هستند، لازم است واجد شرايط مفاد «آيين ‌نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمی در آزمون های مقاطع بالا تر» مصوب جلسه 845 مورخ 92/4/15 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات‌ و فناوری‌ كه طی بخشنامه شماره 77633/2 مورخ 92/5/28 توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع به كليه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ گرديده، باشند.

تبصره 5: براساس مصوبه جلسه 771 مورخ 94/8/26 شورای عالی انقلاب فرهنگی، كليه دارندگان مدرك معادل ضمن خدمت فرهنگيان كه طی سال ‌های 1377 تا 1381 به دوره‌ های مذكور راه يافته ‌اند، حسب مورد از تسهيلات مصوبه شماره 77633/2 مورخ 94/5/288 برای ادامه تحصيل در مقاطع رسمی بالا تر برخوردار می ‌شوند.

استثناء: آن دسته از داوطلبانی كه دانشجوی سال آخر بوده و به عنوان رتبه اول در اين آزمون شركت نموده ‌اند، معدل فارغ التحصيلی اعلام شده آن ها از سوی موسسه آموزش ‌عالی محل فارغ ‌‌التحصيلی دوره كارشناسی آن ها، لحاظ گرديده و لازم است مطابق بند يك فوق و يا تبصره آن عمل کنند.

2 – اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملی و دو سری‌ فتوكپی‌ از تمام‌ صفحه های آن ها

3 – شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌

تبصره- 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌ منحصراً برايی برادرانی‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌ نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالی، برای آن ها‌ معافيت‌ تحصيليی صادر می ‌گردد.

4 – مدركی كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 3 دفترچه‌ راهنمای‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودی‌ دوره‌های كارشناسی‌ ارشد نا پيوسته‌ سال 1402 مشخص‌ كند (برای‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصی‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبی‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ كارمندان‌ دولت

6- معرفی ‌نامه ‌های‌ ذيل ‌لازم‌ است‌ حداكثر تا قبل‌ از انتخاب‌ واحد برای‌ نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلی 1402 – 1401 توسط ارگان های ذيربط‌ از محل مربوط صادر و به‌ موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ قبولی ارسال شده باشد، ‌در غير اين صورت‌ از ثبت ‌نام داوطلباني كه فرم آن ها ‌در موعد مقرر واصل نشده باشد، براي ‌نيمسال‌ دوم‌ سال‌ تحصيلی جاری‌ ممانعت‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد و قبولی‌ آن ها‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقي‌ می گردد.

تبصره‌- بر اساس‌ هماهنگی های‌ انجام‌ شده‌، گواهی‌ های‌ مربوط به‌ رديف 1-6 توسط ارگان های‌ ذيربط به طور يك جا به‌ موسسه‌ آموزش‌‌ عالی‌ محل ‌قبولی‌ پذيرفته‌ شدگان‌ ارسال‌ خواهد شد.

1-6- معرفی‌ نامه ‌رسمی ‌از ستاد مشترك‌ سپاه ‌پاسداران‌ انقلاب ‌اسلامی‌ (نيروی مقاومت بسيج) و يا وزارت‌ جهاد كشاورزی با امضاء و مهر هر يك‌ از روسای‌ ارگان های مذكور كه‌ در آن ‌قيد شده‌ باشد داوطلب‌ باتوجه‌ به‌ ماده‌ 1 و تبصره‌ های‌ 4 گانه‌ آن‌ در آيين‌نامه‌ اجرايي‌ قانون‌ ايجاد تسهيلات‌ برای ورود رزمندگان‌ و جهادگران‌ داوطلب‌ بسيجي‌ به‌ دانشگاه ها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ و ساير شرايط مندرج‌ در آيين ‌نامه‌ مذكور واجد شرايط استفاده‌ از سهميه‌ رزمندگان‌ است.

2-6- داوطلباني كه با استفاده از سهميه‌ ايثارگران و رزمندگان پذيرفته ‌شده ‌اند و ارگان صادر كننده فرم آن ها به ترتيب بنياد شهيد و امور ايثارگران و يا ستاد كل نيرو های مسلح است، در زمان ثبت‌ نام نيازی به ارائه تائيديه سهميه ثبت‌ نامی از سوی ارگان ذيربط ندارند و ملاك تائيد سهميه آن ها همان عنوان سهميه درج شده در فايل قبولی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

7- اصل‌ گواهی تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل‌ اخذ كارشناسی‌ (ليسانس‌) برای آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ كه‌ با توجه‌ به‌ مفاد آيين ‌نامه پذيرش با آزمون استعدادهای درخشان به شماره 77897/21 مورخ 1393/5/5 شورای هدايت استعداد های درخشان وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوری با امتياز‌ رتبه‌ اول‌ پذيرفته‌ شده ‌اند.

هـ- تذكرات‌ مهم – شرایط ثبت نام ارشد :

1ـ حضور شخص پذيرفته شده جهت ثبت ‌نام الزامی است و ثبت ‌نام منحصراً در تاريخ های اعلام شده توسط هر دانشگاه و با ارائه مدارك كامل مندرج در اين اطلاعيه صورت می پذيرد.

معدل‌ ليسانس‌ پذيرفته‌ شده‌ بايد با معدلي‌ كه‌ قبلاً در زمان ثبت ‌نام برای شركت در آزمون به‌ سازمان‌ اعلام‌ کرده‌، و يا در مراحل بعد اصلاح کرده است، يكسان‌ باشد، بديهی است از ثبت ‌نام قطعی آن دسته از داوطلبانی كه داراي مغايرت معدل باشند (معدل مندرج در مدرك آن ها كمتر از معدل اعلام شده به اين سازمان باشد) خودداری خواهد شد.

3- نظر به اينكه در دستور العمل ثبت‌ نامی ارسالی به كليه دانشگاه ها و موسسات پذيرنده دانشجو در آزمون ورودی دوره‌ های كارشناسی ارشد نا پيوسته سال 1402 ابلاغ گرديده است تا از پذيرفته شدگانی كه داراي مغايرت معدل (معدل مندرج در مدرك تحصيلی آن ها كمتر از معدل اعلام شده در اطلاعات ارسالی از طرف داوطلبان به اين سازمان باشد) هستند، صرفاً ثبت ‌نام موقت و مشروط به عمل آيد، لذا ضرورت دارد اين دسته از پذيرفته شدگان به دانشگاه محل قبولی خود مراجعه کرده و مدارك لازم مندرج در اين اطلاعيه را به آن جا ارائه کنند تا ثبت‌ نام موقت از آن ها به عمل آمده و بررسي لازم در مدارك و مستندات ارائه شده صورت گيرد. داوطلباني كه دارای مغايرت معدل هستند، باید وضعيت نهايی خود را تا پايان آبان ماه از دانشگاه محل قبولی پيگيری کرده و از مراجعه به اين سازمان جداً خودداری کنند.

درصورت لزوم چنانچه در اين رابطه سوالی دارند می توانند از طريق بخش پاسخگويی اينترنتی اين سازمان اقدام کنند. بديهی است به مراجعات حضوری و هر نوع مكاتبه ‌ای غير از سايت اين سازمان پاسخ داده نخواهد شد.

4ـ از پذيرفته ‌شدگانی ‌كه‌ حداكثر تا تاريخ‌ 1402/6/31 فارغ‌ التحصيل‌ نشوند، ثبت‌ نام‌ به‌ عمل‌ نخواهد آمد و ضمن‌ «كان‌ لم‌ يكن» تلقی‌ شدن‌ قبولی‌ آن ها طبق‌ مقررات‌ با آنان‌ رفتار خواهد شد.

5ـ در هر مرحله‌ از آزمون (ثبت ‌نام‌، پذيرش و يا هنگام‌ تحصيل‌)، چنانچه‌ مشخص‌ گردد كه‌ داوطلبی‌ حقايق‌ را كتمان‌ کرده‌ و يا اطلاعات غلطی ارائه و واجد شرايط نیستند، قبولی‌ وی‌ لغو و طبق‌ مقررات‌ با وی‌ رفتار خواهد شد.

وـ موارد اصلاحی درخصوص دفترچه راهنماي انتخاب رشته ‌های تحصيلی كارشناسی ارشد نا پيوسته سال 1402

1- عنوان كد رشته محل های 20113 و 20234 از كد رشته امتحانی 1257 دانشگاه محقق اردبيلي – اردبيل از مهندسی شيمی گرايش طراحی فرايند به «مهندسی شيمی بدون گرايش» اصلاح گرديد.

2- كد رشته محل 19102 از كد رشته امتحانی 1251 (مهندسی برق گرايش مدار های مجتمع الكترونيك) دوره مشترك به درخواست دانشگاه تهران حذف گردید.

3- نام موسسه غير انتفاعی و غير دولتی اسوه به «موسسه غير انتفاعی و غير دولتی اسوه معاصر تبريز» اصلاح گرديد.

4- نام موسسه غير انتفاعی و غير دولتی هشت بهشت اصفهان به «موسسه غير انتفاعی و غير دولتی هشت بهشت پويا اصفهان» اصلاح گرديد.

5- نام دانشكده غير انتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی – جامعه‌ الزهرا (س) – قم (ويژه خواهران) به «دانشكده غير انتفاعی الهيات و معارف اسلامی هدی – وابسته به جامعه ‌الزهرا (س) – قم (ويژه خواهران)» اصلاح گرديد.

6- نام دانشگاه تهران – دانشكده ابوريحان در پاكدشت به «دانشگاه تهران – پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت» اصلاح گرديد.

7- آدرس جديد دانشگاه تهران – پرديس ابوريحان واقع در پاكدشت: استان تهران – پاكدشت – كيلومتر 20 بزرگراه امام رضا (ع)

8- آدرس و شماره تلفن و شرايط جدید موسسه غیر دولتی – غیر انتفاعی دانا – ياسوج: استان كهگيلويه و بويراحمد – ياسوج – ميدان انقلاب – بلوار انقلاب – روبروی ورودی شهرك امام حسين (ع) – خيابان امامت 6 – پلاك 12 – تلفن: 2-07433335221 – نشاني وبگاه www.dana.ac.ir است. شرايط: داراي خوابگاه خودگردان برای دانشجويان غير بومی – تخفيف شهريه به دانشجويان رتبه اول تا سوم به ترتيب 20، 15 و 100 درصد.

9- آدرس و شماره تلفن جديد موسسه آموزش عالی غير انتفاعی و غير دولتی فناوری آبيدر: استان كردستان – بانه – ابتدای بلوار سقز تلفن: 08733666807

10- پس از انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته ‌های تحصيلی و اطلاعيه اصلاح كد رشته محل های تحصيلی مندرج در دفترچه مذكور، دانشگاه های محقق اردبيلی در كد رشته محل های 10213، 10223، 10263، 10293، ايلام در كد رشته محل 15030 و غير انتفاعی خاتم در كد رشته محل 25905 نسبت به كاهش ظرفيت پذيرش دانشجو مبادرت کرده و برخی از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی نسبت به افزايش ظرفيت در برخی از كد رشته ‌محل های خود اقدام کرده اند، لذا گزينش نهايی بر اساس ظرفيت های جديد انجام گرفته است.

ز- نحوه گزينش نهائي – شرایط ثبت نام ارشد:

1- با توجه به قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران در گزينش نهايی هر يك از رشته ‌محل ها، با توجه به اين قانون، 25 درصد ظرفيت پذیرش هر کد رشته محل به رزمندگان و ایثارگران به شرط کسب حد نصاب نمره علمی لازم (در سهمیه رزمندگان كسب حداقل 800 درصد نمره و در سهمیه ایثارگران كسب حداقل 700 درصد نمره اخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد) اختصاص داده شده است.

2ـ براي داوطلبان واجد شرايط گزينش، كارنامه ‌اي حاوي اطلاعات لازم، رتبه داوطلب و آخرين رتبه پذيرفته شده در هر يك از كد رشته ‌های انتخابی و در سهميه مربوط تنظيم و از طريق پايگاه اطلاع‌ رساني اين سازمان از (بعد از ظهر روزی که از سایت سازمان سنحش آموزش کشور تعیین شود) قابل دسترسی خواهد بود.

3- هر گونه تغيير رشته، تغيير گرايش و نقل و انتقال پذيرفته ‌شدگان در حيطه وظايف اين سازمان نبوده و به اين گونه درخواست‌ ها ترتيب اثر داده نمی ‌شود.

ح- تكميل ظرفيت و رشته‌هاي جديد

در صورت اعلام رشته محل های جديد از سوی موسسات آموزش عالی و تاييد آن ها از سوی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقيقات و فناوری و يا اعلام تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو از سوی موسسات، درصورت وجود تكميل ظرفيت موضوع طي اطلاعيه ‌ای از طريق پايگاه اطلاع رسانی اين سازماناطلاع‌ رساني خواهد شد.

با توجه به كنترل های متعدد و بررسی ‌های انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع ‌الوصف، داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايی آزمون از طريق پايگاه اطلاع ‌رسانی اين سازمان در صورتي كه در خصوص مندرجات كارنامه مذكور سوالی داشته و يا در خصوص انتخاب رشته‌ خود سوالی داشته باشند، می توانند حداكثر تا تاريخ 1401/6/30 منحصراً از طريق سيستم پاسخگویی اينترنتی در سايت اين سازمان اقدام کنند. از ارسال نامه پستی و مراجعه حضوری اكيداً خودداری کنند. بديهی است به كليه مواردی كه از طريق ديگری و يا بعد از تاريخ 1401/6/30 واصل شود، به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد.

ضمناً داوطلبان گرامی می ‌توانند سؤالات خود را در ساعات اداری با شماره تلفن 42163 با پيش شماره 021 (با واحد پاسخگويی غير حضوری روابط عمومي اين سازمان) در ميان ‌بگذارند.

فرم مدرك كارشناسي و معدل براي آن دسته از پذيرفته شدگاني كه به دلايلي قادر به ارائه اصل مدرك كارشناسي (ليسانس ) نمي باشند درآزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 فرمت PDF

بخش دوم: مربوط به كليه پذيرفته ‌شدگان دانشگاه آزاد اسلامي

1- پرونده كليه پذيرفته شدگان آزمون جهت احراز صلاحيت های عمومی تحت بررسی است و نتيجه آن متعاقباً از طرف دفتر گزينش صلاحيت های عمومی سازمان مركزی دانشگاه به اطلاع محل های دانشگاهی خواهد رسيد.

2- سنوات تحصيل در دوره كارشناسی ارشد نا پيوسته به ويژه براي مشمولين 3 سال است و به هيچ ‌وجه قابل افزايش نیستند.

3- مشمولان خدمت وظيفه عمومی لازم است براساس مقرراتی كه از سوی سازمان وظيفه عمومی اعلام گرديده و همچنين مندرجات دفترچه راهنمای آزمون كارشناسی ارشد نا پيوسته سال 1402 سازمان سنجش آموزش کشور ضوابط مربوطه را رعايت و وظايف محوله را به موقع انجام داده باشند و دانشگاه در قبال عدم رعايت آن مسئوليتی ندارد. از جمله آن كه از زمان فراغت از تحصيل بيش از يك سال سپری نشده باشد و چنانچه بيش از يك سال از اتمام تحصيل آنان در دوره كارشناسی سپری شده باشد به موقع به خدمت اعزام شده باشند.

4- با توجه به اعلام اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت كشور، مجوز ثبت ‌نام اتباع خارجي مقيم متعاقب انجام تشريفات قانونی و بررسی صلاحيت ‌های اقامتی اتباع مزبور و اعلام رسمی آن توسط آن اداره خواهد بود و تا قبل از آن پذيرش اين افراد به صورت موقت است.

5- پذیرفته ‌شدگانی که در فرم ثبت ‌نام اينترنتی شرکت در آزمون، خود را مشمول ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی موضوع استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران دانسته ‌اند، باید هنگام ثبت‌ نام فرم مربوط به تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران را تکمیل و به واحد يا مركز دانشگاهی ارائه دهند. بدیهی است چنانچه در هر زمان از ثبت‌ نام و یا حین تحصیل، واجد شرایط بودن این قبیل از دانشجویان در استفاده از سهمیه مذکور به اثبات نرسد، دانشگاه از ادامه تحصیل آن ها ممانعت به عمل خواهد آورد و در این صورت حق اعتراض نخواهند داشت و به علت سوء استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران پيگرد قانونی آن ها براي دانشگاه محفوظ خواهد ماند.

زمان و محل شرایط ثبت نام ارشد:

الف) پذيرفته‌ شدگان نهایی کلیه رشته ‌ها لازم است شخصاً در يكي از روز ‌های سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 شهریور ماه 1402 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت‌ نام به واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آن ها در سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.irr درج شده است، مراجعه کنند.

ب- عدم مراجعه پذیرفته ‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌ نام تلقی شده و هیچ‌ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

تبصره : پذيرفته‌ شدگان واحد هاي علوم و تحقيقات، تهران ‌مركزي، تهران ‌جنوب، تهران شمال، پزشكي تهران، الكترونيكي، سنندج، نجف‌ آباد، تبريز، كرج، قم، قزوین، پرند، بروجرد، شيراز و اراک جهت اطلاع از چگونگي و زمان ثبت‌ نام مقتضي است به آدرس سايت آن واحد ‌ها به شرح ذيل مراجعه کنید.

 • اراک به آدرس: www.iau.arak.ac.ir
 • علوم و تحقيقات به آدرس: www.srbiau.ac.ir
 • تهران‌مركزي به آدرس: www.iauctb.ac.ir
 • تهران‌جنوب به آدرس: www.azad.ac.ir
 • پزشكي تهران به آدرس: www.iautmu.ac.ir
 • تهران شمال به آدرس : www.iau-tnb.ac.ir
 • الكترونيكي به آدرس: www.iauec.ac.ir
 • نجف‌آباد به آدرس: http://rs.iaun.ac.ir
 • سنندج به آدرس: www.iausdj.ac.ir
 • تبريز به آدرس: www.iaut.ac.ir
 • كرج به آدرس: www.kiau.ac.ir
 • قم به آدرس: www.qom-iau.ac.ir
 • قزوین به آدرس: www.qiau.ac.ir
 • پرند به آدرس: www.piau.ac.ir
 • بروجرد به آدرس: www.iaub.ac.ir
 • شيراز به آدرس: www.iaushiraz.ac.ir

مدارک لازم و شرایط ثبت نام ارشد (فوق لیسانس):

1- اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) صادره از دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دانشگاه های معتبر داخل و خارج کشور که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد به انضمام ریز نمرات دوره کارشناسی با قید معدل.

تبصره: پذیرفته‌ شدگانی که به دلایلی قادر به ارائه اصل مدرک کارشناسی (لیسانس) خود نیستند، باید اصل گواهی تأیید شده دال بر فراغت از تحصيل را که توسط دانشگاه محل تحصیل با قید معدل صادر شده باشد، به همراه ريز نمرات تأييد شده ارائه کنند.

تذکر: فارغ ‌التحصيلان مشمول دوره كارشناسي كه با ارائه گواهي تأييد شده از محل تحصيل دوره مذكور ثبت ‌نام می کنند، علاوه بر گواهي و ريز نمرات مذكور بايد تصوير برگ لغو معافيت تحصيلي دوره كارشناسي را ارائه کنند. همچنين چنانچه دوره مذكور را در مدتی بيش از شش سال از بدو ورود به اتمام رسانده‌ اند باید تصوير مجوز افزايش سنوات بدون ذكر غيبت را براي مدتي كه مازاد بر شش سال تحصيل كرده ‌اند ارائه کرده اند.

2- اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق است).

3- اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملی (ارائه اصل كارت جهت برابر با اصل بودن تصوير كارت است).

4- شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیراً تهیه شده باشد (برای برادران مشمول 12 قطعه).

5- مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومي برادران را مشخص کند.

تذكر: افرادی كه از نظر مقررات وظيفه عمومی حائز شرايط ثبت ‌نام نيستند (از جمله دارای دفترچه اعزام به خدمت با غيبت هستند و يا با غيبت به خدمت اعزام شده‌ اند يا در برگ اعزام آن ها دانشجوی اخراجی يا انصرافی يا ترك تحصيل ذكر شده است) مجاز به ثبت‌ نام نیستند.

6- تکمیل و ارائه سایر فرم های ثبت‌ نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته ‌شدگان قرار داده می ‌شود.

میزان شهریه، هزینه خدمات آموزشی و حق بیمه دانشجویی دوره کارشناسی‌ ارشد‌ نا پیوسته‌ سال 1402:

1- شهریه پذیرفته شدگان از دو بخش شهریه پایه (ثابت) و متغیر تشکیل شده که در هر نیمسال تحصیلی از دانشجویان دریافت می ‌گردد. علاوه بر دو مورد مذکور دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه و فقط در نیمسال اول باید مبلغ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور (که برای سال 1402 تا امروز اعلام نشده است) را به عنوان هزینه خدمات آموزشی، به شماره حساب جاری محل دانشگاهی قبولی واريز کنند.

2- حق بيمه حوادث دانشجويی مبلغ 27500 (بيست و هفت هزار پانصد) ريال می باشد كه هر پذيرفته شده بايد آن را به حسابی كه دانشگاه مشخص کرده و واريز کند.

3- پذيرفته ‌شدگان واحد ها و مراکز بین المللی و برون مرزی توجه داشته باشند كه (مطابق آئین ‌نامه نقل و انتقالات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی) مجوز انتقال، میهمانی و جابجايی تحت هيچ شرايطی به آن ها داده نخواهد شد.

در پايان به اطلاع می ‌رساند كارنامه نتايج نهايي داوطلبان در رابطه با كد رشته ‌های انتخابی، از (بعدازظهر روزی که توسط سایت سازمان سنجش کشور منتشر شود)، از طريق سامانه اينترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی در دسترس قرار خواهد گرفت.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی در خصوص ثبت نام دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد، مشاهده نتایج و کارنامه ارشد و … می توانید از ساعت 8 صبح الی 12 شب با شماره تهران 9099071985 و سایراستان ها 9099071985 تماس حاصل فرمایید.

منبع خبر : sanjesh

سوالات متداول

مدارک لازم برای ثبت نام کارشناسی ارشد چیست؟
اصل مدرک کارشناسی (لیسانس)

اصل شناسنامه و دو برگ فتوکپی خوانا از تمام صفحات (اصل شناسنامه برای تطبیق است).

اصل و يك برگ فتوكپي كارت ملی (ارائه اصل كارت جهت برابر با اصل بودن تصوير كارت است).

شش قطعه عکس 4×3 تمام رخ (از یک نگاتیو) که اخیراً تهیه شده باشد (برای برادران مشمول 12 قطعه).

مدرکی که وضعیت خدمت وظیفه عمومي برادران را مشخص کند.

تکمیل و ارائه سایر فرم های ثبت‌ نام که توسط واحد دانشگاهی در اختیار پذیرفته ‌شدگان قرار داده می ‌شود.

زمان و محل شرایط ثبت نام ارشد منتشر شده است؟
پذيرفته‌ شدگان نهایی کلیه رشته ‌ها لازم است شخصاً در يكي از روز ‌های سه شنبه و چهارشنبه 14 و 15 شهریور ماه 1402 با در دست داشتن مدارک لازم جهت ثبت‌ نام به واحد های ذیربط که نشانی و تلفن آن ها در سامانه اينترنتي مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه به آدرس www.sanjesh.iau.ac.ir و سامانه دانشگاه آزاد اسلامی به آدرس iau.ac.irr درج شده است، مراجعه کنند.
عدم مراجعه پذیرفته ‌شدگان در روز و ساعت مقرر به منزله انصراف از ثبت‌ نام تلقی شده و هیچ‌ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
زمان ثبت ‌نام پذيرفته شدگان نهايی در چه تاریخی است؟

در سال قبل، تاریخ ثبت نام در 99/08/10 بود که احتمال می رود زمان ثبت نام در سال جاری نیز در آبان ماه خواهد بود؛ در حال حاضر زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد اعلام نشده است در اسرع وقت پس از اعلام تاریخ ثبت نام می توانید در این قسمت از سایت مطلع شوید.

پس از انتشار زمان برای ثبت نام، دانشجویان پذیرفته شده باید در این تاریخ به موسسه محل قبولی جهت ثبت نام خود مراجعه کنند.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

شرایط ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون‌ كارشناسی ارشد ‌سال‌ 1402

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید
در این مقاله بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- یک نظر:
 1. ممنون از توصیحات خوبتون خیلی از سوالاتی که داشتم باسخ داده شد.
  با تشکر از شما

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

جمعه

1403/1/10

شنبه

1403/1/11

یکشنبه

1403/1/12

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید