معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

یکی از رشته هایی که بدون کنکور می توانید در دانشگاه علمی کاربردی مشغول به تحصیل شوید؛ علوم دامی است. که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت، کلیه دانش آموختگان تا مدرک دیپلم می توانند جهت ورود به این دانشگاه و در رشته مورد نظر خود اقدام فرمایند.

تعریف علوم دامی

مجموعه علوم دامي در برگيرنده تخصص هاي متنوعي است كه اين تخصص ها در سطوح مختلف با توجه به نياز از دو جنبه موضوعي و كاربردي قابل طرح و بررسي است.

از جنبه موضوعي عناوين تخصصي تغذيه دام، اصلاح نژاد، فيزيولوژي، اقتصاد دامپروري، فرآورده هاي دامي … از مهم ترين تخصص هايي است كه در سطوح عالي دامپروري مطرح بوده و از جنبه كاربردي نيز پرورش گاو و گاوميش، پرورش زنبور عسل … از مهمترين عناوين قابل طرح است.

انشعاب عنوان كلي امور دام (دامپروري) در تخصص هاي فوق الذكر از هر يك از جنبه هاي موضوعي و با كاربردي مي تواند زمينه هاي لازم را براي رشد و توسعه بخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نيروهاي آموزش ديده در زمان ورود به كار گردد.

با توجه به عملكرد مورد انتظار از كاردان براي ارائه خدمات مشخص در زمينه هاي مختلف اجرايي، تخصصي نمودن آموزش ها در اين مقطع ضمن افزايش كارايي افراد آموزش ديده در زمينه خاص آموزشي از اتلاف زمان براي احراز شرايط لازم در جهت وظايف محوله جلوگيري خواهد نمود.

مشاوره حرفه ای تخصص ماست
برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید ساعت پاسخگویی 8:30 صبح الی 12 شب ایام تعطیل 10 صبح تا 10 شب.

تماس از طریق تلفن ثابت، بدون صفر و کد

9099071985
در صورت عدم دسترسی به تلفن ثابت و دریافت بسته های مشاوره لطفا کلیک کنید.
تماس از تلفن همراه

مشاوران آویژه
پاسخگوی شما هستند

گرایش های رشته علوم دامی در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کاردانی

كارداني حرفه اي بهداشت محصولات دامي، كارداني فني صنايع غذايي – شير و فرآورده هاي لبني، كارداني فني صنايع غذايي – گوشت و فراورده هاي گوشتي

گرایش های رشته علوم دامی در دانشگاه علمی کاربردی – مقطع کارشناسی

دام (همه گرايش ها)

 

چارت دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی علوم دامی گرایش دام

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال اول
عملیتئورینام درس
۳۵۰۹۸۰۴۸ریاضی عمومی
۲۵۰۹۸۰۷۶جانور شناسی
۵۰۹۸۰۷۶۱۵۰۹۸۰۷۷آز جانورشناسی
۳۵۰۹۸۰۰۶شیمی عمومی
۲۱۰۳۴۰۰۱اندیشه اسلامی ۱
۳۱۰۳۶۰۰۲زبان خارجی
۱۵۰۹۸۰۴۶آشنایی با کامپیوتر
۵۰۹۸۰۴۶۱۵۰۹۸۰۴۷کارگاه آشنایی با کامپیوتر
۱۱۰۳۶۰۰۳تربیت بدنی ۱
۱۷ واحدجمع واحدها

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال دوم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۹۸۰۲۳گیاه شناسی ۱
۵۰۹۸۰۲۳۱۵۰۹۸۰۲۴آز گیاه­شناسی ۱
۵۰۹۸۰۴۸۱۲۵۰۹۸۰۱۹آمار و احتمالات
۵۰۹۸۰۰۶۲۵۰۹۸۰۵۳شیمی آلی
۵۰۹۸۰۵۳۱۵۰۹۸۰۵۴آز شیمی آلی
۳۵۰۱۲۰۴۵اصول ژنتیک دام و طیور
۲۵۰۱۲۰۰۵اکولوژی مرتع و نباتات علوفه ­ای
۵۰۱۲۰۰۵۱۵۰۱۲۰۲۱کارگاه اکولوژی مرتع و نباتات علوفه­ ای
۲۱۰۳۴۰۰۶تاریخ اسلام
۳۱۰۳۶۰۰۱فارسی
۲۰ واحدجمع واحدها

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال سوم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۹۸۰۵۰فیزیک عمومی
۵۰۹۸۰۵۰۱۵۰۹۸۰۵۱آز فیزیک عمومی
۳۵۰۹۸۰۵۵اقتصاد کشاورزی
۴۵۰۱۲۰۴۶اصلاح دام
۵۰۹۸۰۵۳۳۵۰۱۲۰۲۹بیوشیمی
۲۵۰۱۲۲۰۷میکروبیولوژی
۵۰۱۲۲۰۷۱۵۰۱۲۲۰۸آز میکروبیولوژی
۲۱۰۳۶۰۰۶دانش خانواده و جمعیت
۲۵۰۱۲۰۵۷آشنایی با دامپروری ایران
۲۰ واحدجمع واحدها

چارت دروس دوره کارشناسی رشته مهندسی علوم دامی گرایش دام

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال چهارم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۱۲۰۵۵عوامل محیطی و تنش
۱۵۰۱۲۰۳۱بهداشت دام و طیور
۵۰۱۲۰۳۱۱۵۰۱۲۰۳۳آز بهداشت دام و طیور
۵۰۱۲۰۲۹۲۵۰۱۲۰۸۵تشریح و فیزیولوژی دام
۵۰۱۲۰۸۵۱۵۰۱۲۰۸۶آز تشریح و فیزیولوژی دام
۵۰۹۸۰۲۳۲۵۰۱۲۰۳۶زراعت عمومی
۲۵۰۱۲۰۲۴اصول تغذیه دام
۵۰۱۲۰۲۴۱۵۰۱۲۰۲۵کارگاه اصول تغذیه دام
۳۵۰۹۸۰۳۸عملیات کشاورزی
۱۰۳۴۰۰۱۲۱۰۳۴۰۰۲اندیشه اسلامی ۲
۱۷ واحدجمع واحدها

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال پنجم
عملیتئورینام درس
۵۰۹۸۰۵۰۲۵۰۹۸۰۲۶هوا و اقلیم شناسی
۵۰۹۸۰۲۶۱۵۰۹۸۰۲۷آز هوا و اقلیم شناسی
۵۰۱۲۰۲۴۱۵۰۱۲۰۲۶خوراک و خوراک دادن
۵۰۱۲۰۲۶۱۵۰۱۲۰۲۷آز خوراک و خوراک دادن
۲۵۰۱۲۰۳۷پرورش آبزیان
۵۰۱۲۰۳۷۱۵۰۱۲۰۵۸آز پرورش آبزیان
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۲۵۰۱۲۱۸۵پرورش طیور ۱
۵۰۱۲۱۸۵۱۵۰۱۲۱۸۶آز پرورش طیور ۱
۱۲۵۰۱۲۲۰۹طرح آزمایش­ های دامپروری
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۱۵۰۱۲۱۸۹پرورش بز
۵۰۱۲۱۸۹۱۵۰۱۲۱۹۰آز پرورش بز
۵۰۹۸۰۵۵۳۵۰۱۲۰۳۸مدیریت و حسابداری
۱۰۳۶۰۰۳۱۱۰۳۶۰۰۴تربیت بدنی ۲
۲۰ واحدجمع واحدها

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال ششم
عملیتئورینام درس
۵۰۱۲۰۲۴۲۵۰۱۲۰۲۸جیره نویسی دام
۵۰۱۲۰۲۸۱۵۰۱۲۰۳۰آز جیره نویسی دام
۵۰۱۲۰۲۹۲۵۰۱۲۰۸۸فیزیولوژی تولید مثل
۵۰۱۲۰۸۸۱۵۰۱۲۱۰۸آز فیزیولوژی تولید مثل
۲۵۰۱۲۱۸۲پرورش گاو شیری
۵۰۱۲۱۸۲۱۵۰۱۲۱۸۳آز پرورش گاو شیری
۵۰۱۲۰۲۴

۵۰۱۲۰۴۶

۲۵۰۱۲۱۸۷پرورش گوسفند
۵۰۱۲۱۸۷۱۵۰۱۲۱۸۸آز پرورش گوسفند
۲۵۰۱۲۱۹۵فرآوری تولیدات دام و طیور
۵۰۱۲۱۹۵۱۵۰۱۲۱۹۶آز فرآوری تولیدات دام و طیور
۲۱۰۳۴۰۰۴اخلاق و تربیت اسلامی
۵۰۹۸۰۷۶۲۵۰۱۲۱۹۳پرورش زنبور عسل
۵۰۱۲۱۹۳۱۵۰۱۲۱۹۴آز پرورش زنبورعسل
۲۰ واحدجمع واحدها

رشته علوم دامی

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هفتم
عملیتئورینام درس
۵۰۹۸۰۷۶۱۵۰۱۲۱۹۱رفتارشناسی حیوانات اهلی
۵۰۱۲۱۹۱۱۵۰۱۲۱۹۲آز رفتارشناسی حیوانات اهلی
۳۵۰۱۲۰۷۷اصلاح طیور کاربردی
۲۵۰۱۲۰۸۰پرورش مرغ اجداد و مادر
۱۵۰۱۲۱۹۹پرورش مرغ ­های تخمگذار
۵۰۱۲۱۹۹۲۲۵۰۱۲۲۰۰آز پرورش مرغ ­های تخمگذار
۲۱۰۳۴۰۰۵انقلاب اسلامی و ریشه­ های آن
۲۱۰۳۴۰۰۷تفسیر موضوعی قرآن
۱۳ واحدجمع واحدها

کد همنیازکد پیشنیازتعداد واحدکد درسنیمسال هشتم
عملیتئورینام درس
۲۵۰۱۲۰۷۹تغذیه طیور
۱۵۰۱۲۲۰۳جوجه کشی
۵۰۱۲۲۰۳۱۵۰۱۲۲۰۴آز جوجه کشی
۱۵۰۱۲۲۰۱پرورش جوجه­ های گوشتی
۵۰۱۲۲۰۱۱۵۰۱۲۲۰۲آز پرورش جوجه­ های گوشتی
۱۵۰۱۲۰۳۴بیماری­ های دام و طیور
۵۰۱۲۰۳۴۱۵۰۱۲۰۳۵آز بیماری ­های دام و طیور
۸ واحدجمع واحدها

تعریف علوم دامی 

موقعیت های شغلی:

دانش آموختگان رشته علوم دامي در مقطع هاي تحصيلي مختلف مي توانند در موارد مختلف ايفاي وظيفه کنند که به طور مختصر به شرح زير است:

الف) کارداني

– اداره امور واحدهاي پرورش دام، طيور و زنبور عسل.
– کمک به کارشناسان در تدوين و اجراي برنامه هاي مديريت پرورشي، بهداشت، تغذيه، اصلاح، توليد مثل و … دام و طيور.
– همكاري در اجراي طرحها و استفاده بهينه از امکانات موجود.

ب) کارشناسي
– مديريت واحدهاي توليدي دولتي، تعاوني و خصوصي دامپروري.
– کارشناسي متخصص برنامه ريزي در زمينه هاي مختلف علوم دامي در سازمانهايي چون وزارت كشاورزي، جهاد سازندگي و غيره.
– تدريس در هنرستانهاي کشاورزي و کارشناسي امور آموزشي و تحقيقاتي در مراکز آموزش عالي، تحقيقاتي و مشاوره اي.

ج) کارشناسي ارشد
– تدريس درسهاي علوم دامي در آموزشکده ها و دانشکده هاي کشاورزي.
– تحقيق در زمينه هاي مختلف امور دام و طيور.
– برنامه ريزي و هدايت امور اجرايي و تخصصي در زمينه هاي مختلف علوم دامي.

د) دكتراي تخصصي
– تدريس و پژوهش در مراکز آموزش عالي و پژوهشي کشور – قبول مسئوليت هاي مهم اجرايي و مشاوره اي در امر برنامه ريزي، انتقال فناوري و افزايش توان توليدي بخش علوم دامي کشور.
– کمک در توسعه مرزهاي دانش و فنون پيشرفته در رشته هاي مختلف علوم دامي

سوالات متداول

ثبت نام رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی چه زمانی است؟

ثبت نام رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی در مردادماه برای ورودی مهر و در اواسط بهمن ماه برای ورودی بهمن انجام می شود.

پذیرش در رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی چگونه است؟

پذیرش در رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کابردی به صورت بدون کنکور انجام می شود.

چه شرایطی برای ثبت نام در رشته علوم دامی دانشگاه علمی کاربردی نیاز است؟

برای ثبت نام در رشته علوم دامی دانشگاه جامع علمی کاربردی لازم است شرایط عمومی و اختصاصی آن را که در مقاله توصیح داده شده است، داشته باشید.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص رشته علوم دامی بدون کنکور یاسایر رشته های بدون کنکوردانشگاه علمی کاربردی، آزاد اسلامی، پیام نور و موسسات غیر انتفاعی ( نظیر: حقوق؛حسابداری؛معماریو…) وشرایط ورود به دانشگاه ها بدون آزمون و بدون کنکور و فقط طبق سوابق تحصیلی با داشتن دیپلم؛ هم اکنون می توانید تهران 9099071985 و سایراستانها 9099071985تماس حاصل فرمایید. هم چنین در صورت عدم امکان برقراری ارتباط به بخشآنلاین مراجعه نمایند.


لطفا برای استفاده از مقالات سایت به تاریخ انتشار آن دقت فرمایید در صورت هر گونه مغایرت با ما تماس بگیرید

معرفی رشته علوم دامی بدون کنکور در دانشگاه علمی کاربردی

شما می توانید با مطالعه مقالات ما در این زمینه پاسخ سئوال خود را بیابید و در صورت نیاز با تلفن ثابت و بدون پیش شماره از سراسر ایران با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۹۸۵ تماس بگیرید.

برای مشاوره و هم اندیشی با کارشناسان مرکز مشاوره آویژه تماس حاصل فرمایید


در سراسر کشور با کلیک روی دکمه زیر

برای تماس با مشاور کلیک کنید
به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات
- 112 نظر:
 1. سلام وقت شما بخیر
  من در سال تحصیلی۸۳_۸۴ دیپلم تجربی گرفتم اما پیش دانشگاهی نرفتم وترک تحصیل کردم والان ۳۸ سالم هست میتونید راهنماییم کنید چجوری میتونم ادامه تحصیل بدم در رشته علوم دامی با توجه به اینکه در دامداری مشغول به کار هستم

  1. سلام وقت بخیر شما صرفا می‌توانید در مقطع کاردانی پیوسته و دانشگاه علمی کاربردی تحصیل بفرمایید

 2. سلام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری چه رشته های رو بدون کنکور بخونم
  دام پزشکی رو میگه نمیشه باید کنور بدید

  1. سلام رشته های مهندسی کشاورزی مثل مهندسی طبیعت و گیاه پزشکی و علوم دامی و …در این دانشگاه بدون کنکور ارائه شده است. دامپزشکی جزو رشته های پزشکی ایست و لدون آزمون ثبت نام ندارد.

 3. سلام من هنرستان علی آباد کمین تحصیل میکنم وسال آخر هستم معدل هم ۱۹/۸۱میتونم تو دانشگاه دولتی باهنر شیراز ثبت نام کنم ، بعدا ججوری میگن دانشگاه فنی مختلت نیستن جریان چی هست

  1. سلام وقت یخیر دوست گرامی بستگی به رشته مورد نظر داره

 4. سلام
  خیلی خوب بود و زحمت کشیدید ، فقط سوالی داشتم که چرا رشته علوم دامی و مشتقات آن در کلان شهر شیراز و حومه آن نیست ؟

 5. سلام میشه علوم دامی رو در پیام نور بدون کنکور خوند ؟؟؟

 6. سلام روزتون بخیر ببخشید من در هنرستان دارم گیاهان دارویی میخونم دانشگاه میخوام علوم دامی بخونم معدلمم ۱۹ و ۹۰ شد کدوم دانشگاه قبول میشم؟

 7. سلام وقت بخیر
  ایا در حین خواندن رشته حقوق میشود به رشته علوم دامی تطبیق داد و وارد این رشته شد

  1. سلام من دانشجوی روزانه فلسفه هستم اما به علوم دامی علاقه مند شدم و برای بهمن ماه ۱۴۰۰ ثبت نام کردم با معدل کتبی ۱۳/۸‌۱ و کل ۱۶/۱…رشته انسانی
   به نظرتون میتونم قبول شم؟

   1. اگر 2 ترم از تحصیل بگذرد می توانید رشته ی جدید را در دانشگاهی غیر از روزانه ها شروع کند و انصراف از رشته قبلی داشته باشد و قبولی بستگی به نتیجه آزمون ها احتمال قبولی تا رتبه های 120000 هم وجود دارد. ولی با توجه به اینکه بدون آزمون شرکت کرده اید معدل پایینی دارید و شانس قبولی تان کمتر است

 8. سلام خسته نباشید
  با دیپلم انسانی میشه رشته علوم دامی خوند

 9. سلام من با معدل کتبی نهایی ۸/۹۴ومعدل کل ۱۵/۷۵میتونم رشته مهندسی علوم دام شرکت کنم؟

 10. سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم که رشته علوم دامی را بدون کنکور برای ترم بهمن پذیرش دارند

 11. سلام می خواستم بدونم که رشته علوم دامی را دانشگاه ها برای ترم بهمن بدون کنکور(با سوابق تحصیلی)پذیرش دارند

 12. سلام ببخشید این رشته برای ترم بهمن بدون کنکور دانشگاه هاپذيرش داره
  و این ک از رشته انسانی میشه رفت ب این رشته

  1. سلام. برای اطلاع دقیق از رشته ها و دانشگاه های که در بهمن ماه اقدام به جذب دانشجو میکنند باید دفترچه راهنمای انتخاب رشته را مطالعه کرد که اواخر آذر ماه انتشار می‌یابد .

 13. سلام خسته نباشید من دررشته تجربی با معدل ۱۳ میتونم وارد دانشکاه دامی بشم و در کدام شهر

 14. سلام آدرس دانشگاه کجاست برای پذیرش امور دام.ادرس دانشگاه را میخوام علمی کاربردی

 15. سلام وقت بخیر من هنرستانی ولی به شدت به رشته دامپزشکی علاقه دارم معدلم 19 آیا میتونم این رشته رو انتخاب کنم؟؟؟

  1. سلام بله میتوانید درمقطع کاردانی دامپزشکی ادامه تحصیل دهید

 16. سلام وقت به خیر
  ببخشید من دیپلم انسانی دارم با معدل11 ایا میتونم تو رشته علوم دامی تحصیل کنم.باتشکر

  1. سلام یکی از شرایط پذیرش دانشگاه علمی کاربردی معدل بالای دوازده است.

   1. سلام آیا با معدل کتبی ۹٫۷۹ رشته تجربی میتوان در رشته علوم دامی پیام نور تحصیل کرد؟

 17. سلام وقت بخیر
  ثبت نام بدون کنکور علوم دامی برای سال 1400 از چه تاریخی شروع میشه و دفترچه ش میاد؟

 18. سلام
  خسته نباشید
  ببخشید شانس قبولی با معدل کتبی نهایی ۹/۵۴ و معدل کل ۱۵/۵ برای رشته علوم دامی بدون کنکور چقدره ؟ یعنی اصلا شانس قبولی هست با این معدل یا نه ؟ احتمال قبولی چقدره ؟ دانشگاه شهرکرد

  1. سلام
   احتمال قبولی بعلت معدل کتبی تان خیلی کم است

   1. من معدل کتبی نهایی۸/۹۶ومعدل کل ۱۵/۷۵میتونم رشته ی علوم دامی ثبت نام شم؟

   2. سلام با معدل ۱۴/۵۰ رشته تعمیر لوازم خانگی میشه رفت رشته علوم دام؟

 19. سلام، یک سوال داشتم،اینکه از علوم انسانی میشه با سوابق تحصیلی در دانشگاه پیام نور که بر اساس سوابق تحصیلی پذیرش این رشته رو میکنند درس خوند؟

 20. سلام و عرض ادب ،بدون کنکور وارد رشته علوم دامی شدن یا با کنکور وارد شدن فرقی هم با هم دیگه دارند ؟

  1. سلام دوست عزیز
   برای ورودی مهر از اواسط مرداد اقدام کنید

 21. پس دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ در تیرماه ۱۴۰۰ میاد ودر مهرماه ثبت نام ها شروع میشه.

  1. سلام دوست عزیز
   از اواسط تابستان اقدام کنید

   1. سلام خسته نباشید من از شما پرسیدم که دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ کی میاد ،و شما گفتید که از اواسط تابستان اقدام کنید،یعنی از اول تابستان یا همان از ماه تیر دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ میاد واز اون به بعد ثبت نام هم شروع میشه. باتشکر

    1. سلام دوست عزیز
     بله از اواسط تابستان دفترچه میاد و مهلت ثبت نام شروع می شود

    2. سلام خسته نباشید ، من میخواهم رشته علوم دامی بخونم میتوانم از رشته علوم دامی اصلاح نژاد بخونم وبعد تموم کردن درس در اصلاح نژاد شروع به کار کنم

   2. سلام وقت بخیر
    من در رشته علوم انسانی تحصیل میکنم میخواستم در رشته علوم دامی تحصیل کنم حالا بعد دیپلم اول باید تجربی رو بخونم یا همون در دانشگاه علوم دامی میتونم ثبت نام کنم؟

  1. سلام ثبت نام امسال تموم شده
   برای مهر مجدد از تیر به بعد تاریخش مشخص خواهد شد

  2. سلام خسته نباشید،ببخشید پس دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ در تیر ماه میاد، درسته.

   1. سلام دوست عزیز
    از اواسط تابستان اقدام کنید

 22. سلام خسته نباشید برای خوندن رشته بدون آزمون،علوم دامی چه نمره ای لازم است.

  1. سلام دوست عزیز
   بستگی به شرایط و میزان افراد ثبت نام کننده در دانشگاه مورد نظر دارد

   1. سلام ثبت نام امسال تموم شده
    برای مهر مجدد از تیر به بعد تاریخش مشخص خواهد شد

 23. سلام.خسته نباشید ببخشید میخواستم بدونم من که دیپلم کامپیوتر نظام قدیم دارم میتونم علوم دامی بخونم یا باید تغییر رشته بدم.

 24. باسلام خدمت شما میشه بدون کنکور در رشته علوم دام مقطع کارشناسی ناپیوسته تحصیل کرد یعنی کاردانی یه رشته دیگه باشه

 25. سلام من رشته امور دامی میخونم ودر هنرستان هستم میخوام دامپزشک شوم باید چی کار کنم؟ لطفا کامل توضیح دهید.

  1. سلام وقت بخیر
   لطفا برای توضیحات کامل با کارشناسان ما تماس بگیرید

  2. سلام خیر این دو رشته کاملا جدا هستن و علوم دامی زیر مجموعه علم دامپزشکی هست باید مجددا کنکور سراسری شرکت کنید و در صورت کسب رتبه مورد نیاز وارد رشته دامپزشکی شوید

 26. سلام خسته نباشید
  میخواستم بدونم آیا با خوندن این رشته، میشه وارد دامپزشکی شد ؟
  میشه در یکی از pet shop ها فعالیت داشت ؟
  یا اینکه میشه دستیار یک دامپزشک شد ؟

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز رشته علوم دامی وجه اشتراک زیادی با دام پزشکی دارد و لی یکی نیست شما میتوانید چارت درسی این دو رشته را باهم مقایسه کنید

 27. علوم دامی دانشگاه پیام نور استان آذر بایجان غربی شهرستان میاندوآب داره . بداز تموم کردن درسم وگرفتن مدرک دیپلم متوسطه از کجا میتونم به رشته علوم دامی ثبت نام کنم. وراستی اگر کنکور رشته انسانی رو بدم میتونم رشته علوم دامی بخونم.

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز علوم دامی زیر مجموعه علوم تجربی است ولی بدون کنکور مشکلی ندارد که دیپلم دیگری داشته باشید

 28. سلام خسته نباشید اگه کنکور بدم باز هم می توننم علوم دامی بخونم.

 29. سلام . خسته نباشید ببخشید میخواستم یه سوال بپرسم از رشته علوم انسانی میشه علوم دامی خوند.

  1. سلام وقت بخیر
   لطفا با کارشناسان ما تماس بگیرید

     1. سلام رشته علوم انسانی ،رشته علوم دامی رو داره .دانشگاه علوم دامی در کجاها قرار داره . راستی اگه کنکور بدم میتونم علوم دامی بخونم.

     2. با سلام خدمت شما دوست عزیز کنکور تجربی باید دهید برای علوم دامی

  1. سلام وقت بخیر
   بله این رشته در دانشگاه های پیام نور، دولتی و… ارائه میشود.

   1. سلام.خسته نباشید ببخشید میخواستم یه سوالی بپرسم از رشته علوم انسانی میشه علوم دامی خوند.

  1. سلام وقت بخیر
   باید در رشته دوم قبول شوید و بعد دروس مرتبط را تطبیق دهید.

    1. سلام دوست عزیز
     بستگی به شرایط و میزان افراد ثبت نام کننده در دانشگاه مورد نظر دارد

  1. سلام
   بله شما با ارائه مدرک دوره دیپلم میتوانید در این رشته ثبت نام کنید.

 30. سلام من میخواستم بدونم از رشته کاردانی امور دامی و تجهیزات برورش طیور چگونه میتونم برم رشته دامبزشکی چون دانشگاه ازاد کاردانی دامبزشکی رو دارد من رو راهنمایی کنید مرسی .

  1. سلام وقت بخیر
   شما باید در رشته مورد نظر پذیرش بگیرید و بعد واحدهای درسی مشابه تطبیق داده میشوند.

   1. سلام خسته نباشید،ببخشید پس دفترچه بدون کنکور ۱۴۰۰ در تیر ماه میاد، درسته.

    1. سلام دوست عزیز
     از اواسط تابستان اقدام کنید

 31. سلام ببخشید میخواستم بدونم کدوم دانشگاه های تهران رشته علوم دامی رو دارن؟ و این که من دیپلم حسابداری دارم و چجوری میتونم رشته خودم رو تغییر بدم و وارد رشته علوم دامی بشم؟

  1. سلام
   این رشته در بسیاری از دانشگاه های علمی کاربردی، آزاد، روزانه و شبانه ارائه میشود. شما به دو شکل بدون آزمون و با آزمون میتوانید برای قبولی در این رشته اقدام کنید که برای ثبت نام بدون آزمون تنها ارائه مدرک دیپلم متوسطه کافی است.

 32. سلام. ببخشید در استان تهران کدوم دانشگاه ها رشته علوم دامی رو دارن ؟ و من دیپلم حسابداری دارم و چجوری میتونم رشته خودم رو تغییر بدم و وارد این رشته بشم؟

  1. سلام
   این رشته در بسیاری از دانشگاه های علمی کاربردی، آزاد، روزانه و شبانه ارائه میشود. شما به دو شکل بدون آزمون و با آزمون میتوانید برای قبولی در این رشته اقدام کنید که برای ثبت نام بدون آزمون تنها ارائه مدرک دیپلم متوسطه کافی است.

 33. سلام خسته نباشید
  کدوم شهر ها دانشگاه علمی کاربردیشون داره رشته رو؟؟
  دانشگاه ازاد کدوم شهر ها چطور؟؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام
   رشته علوم دامی یکی از رشته های مربوط به گروه کشاورزی است که در بسیاری از واحدهای دانشگاهی آزاد و علمی کاربردی ارائه میشود از جمله دانشگاه آزاد مازندران، دانشگاه آزاد کرمانشاه، دانشگاه آزاد مشهد و…

    1. تمامی رشته ها می توان در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کاردانی یا کارشناسی بدون کنکور ثبت نام کرد

  2. سلام.خسته نباشید ببخشید میخواستم یه سوالی بپرسم از رشته علوم انسانی میشه علوم دامی خوند.

    1. اول باید بعد دیپلم انسانی تجربی رو هم بخونم تموم کنم بعد برم علوم دامی؟

    1. تمامی رشته ها می توان در دانشگاه علمی کاربردی مقطع کاردانی یا کارشناسی بدون کنکور ثبت نام کرد

براي تماس با مشاور کليک کنيد!

تماس با مشاور

تماس با موبایل

هزینه تماس:

دقیقه ای 1400 الی 1800 تومان

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

جهت ادامه و تماس با مشاور کلیک کنید

تماس با تلفن ثابت

شماره تماس:
نحوه پرداخت
9099071224 بدون صفر
قبض تلفن

لطفاً شماره موبایل خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

کاربر گرامی، برای ادامه روند دریافت مشاوره، لطفاً نام خود را وارد کنید:

گام بعدی
بازگشت

سلام در چه زمینه ای نیاز به مشاوره دارید؟

گام بعدی
بازگشت

بازه زمانی مورد نظر خود را برای مشاوره انتخاب کنید:

نگران از دست رفتن بازه زمانی انتخاب شده نباشید، تا زمانی که کامل مشاوره نگرفته اید رزرو شما باقی خواهد ماند.

فوری

پنجشنبه

1403/1/9

جمعه

1403/1/10

شنبه

1403/1/11

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

گام بعدی
بازگشت

موجودی شارژ شما:

با این میزان اعتبار شما می توانیددقیقه با مشاور صحبت کنید

دقیقه کافیست، ادامه
خرید شارژ بیشتر
بازگشت

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

خرید شارژ مشاوره:

بازگشت

شارژ مشاوره شما همیشه در حساب کاربریتان موجود خواهد بود و در صورت تمایل باقیمانده شارژ به کارت بانکی شما بازگردانده خواهد شد.

تایید نهایی:

موضوع

مشاوره

مدت

مشاوره

زمان

مشاوره

دقیقه

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

تایید نهایی
بازگشت

زمان مشاوره شما با موفقیت رزرو شد. منتظر تماس از طرف مشاور ما باشید.

در صورت داشتن ابهام یا مواجهه با هرگونه مشکل با شماره تلفن 62999066-021 تماس حاصل نمایید

پس از مشاوره بقیه شارژ شما در حساب کاربریتان باقی خواهد ماند، در صورتی که تمایل دارید باقیمانده پولتان به کارتتان واریز شود با شماره 62999066-021 تماس حاصل نمایید